شمعی برای باد[ تعداد کلیک : ۴۱۷ ]
فارس هستی و فارس می‌مانی...[ تعداد کلیک : ۵۱۱ ]
طرح صلیب[ تعداد کلیک : ۴۷۵ ]
هم قطاری ها[ تعداد کلیک : ۵۱۵ ]
حس پشیمانی[ تعداد کلیک : ۳۳۴ ]
دانه‌های اسپند[ تعداد کلیک : ۴۰۳ ]
خاطره...[ تعداد کلیک : ۵۳۰ ]
دریا[ تعداد کلیک : ۴۵۷ ]
صید مروارید[ تعداد کلیک : ۴۸۰ ]