شمعی برای باد[ تعداد کلیک : ۴۲۰ ]
فارس هستی و فارس می‌مانی...[ تعداد کلیک : ۵۱۹ ]
طرح صلیب[ تعداد کلیک : ۴۷۹ ]
هم قطاری ها[ تعداد کلیک : ۵۲۰ ]
حس پشیمانی[ تعداد کلیک : ۳۴۰ ]
دانه‌های اسپند[ تعداد کلیک : ۴۰۹ ]
خاطره...[ تعداد کلیک : ۵۳۹ ]
دریا[ تعداد کلیک : ۴۶۳ ]
صید مروارید[ تعداد کلیک : ۴۸۵ ]