شمعی برای باد[ تعداد کلیک : ۴۳۲ ]
فارس هستی و فارس می‌مانی...[ تعداد کلیک : ۵۴۴ ]
طرح صلیب[ تعداد کلیک : ۴۹۳ ]
هم قطاری ها[ تعداد کلیک : ۵۶۹ ]
حس پشیمانی[ تعداد کلیک : ۳۶۰ ]
دانه‌های اسپند[ تعداد کلیک : ۴۴۸ ]
خاطره...[ تعداد کلیک : ۶۲۵ ]
دریا[ تعداد کلیک : ۵۰۹ ]
صید مروارید[ تعداد کلیک : ۵۲۹ ]