کره ی جغرافیا[ تعداد کلیک : ۳۶۹ ]
خیلی پیش تر از جاده ها[ تعداد کلیک : ۴۱۰ ]
تو[ تعداد کلیک : ۴۴۰ ]
چراغ ها را خاموش می کنم.[ تعداد کلیک : ۳۸۷ ]
عمر جاده ها کوتاه می شود[ تعداد کلیک : ۳۵۷ ]
همین حالا دستانم را بگیر.[ تعداد کلیک : ۲۷۱ ]
یک راه می کشم[ تعداد کلیک : ۳۴۹ ]
تمام رنگ ها و قلم موها و بوم های جهان را هم که داشته باشی[ تعداد کلیک : ۳۷۵ ]
یادت نیست؟[ تعداد کلیک : ۳۹۹ ]
دست روی دست[ تعداد کلیک : ۳۶۸ ]