کره ی جغرافیا[ تعداد کلیک : ۳۶۳ ]
خیلی پیش تر از جاده ها[ تعداد کلیک : ۳۹۹ ]
تو[ تعداد کلیک : ۴۳۲ ]
چراغ ها را خاموش می کنم.[ تعداد کلیک : ۳۷۶ ]
عمر جاده ها کوتاه می شود[ تعداد کلیک : ۳۴۶ ]
همین حالا دستانم را بگیر.[ تعداد کلیک : ۲۶۹ ]
یک راه می کشم[ تعداد کلیک : ۳۴۷ ]
تمام رنگ ها و قلم موها و بوم های جهان را هم که داشته باشی[ تعداد کلیک : ۳۶۱ ]
یادت نیست؟[ تعداد کلیک : ۳۸۴ ]
دست روی دست[ تعداد کلیک : ۳۶۳ ]