کره ی جغرافیا[ تعداد کلیک : ۳۷۳ ]
خیلی پیش تر از جاده ها[ تعداد کلیک : ۴۲۵ ]
تو[ تعداد کلیک : ۴۴۵ ]
چراغ ها را خاموش می کنم.[ تعداد کلیک : ۳۹۶ ]
عمر جاده ها کوتاه می شود[ تعداد کلیک : ۳۶۳ ]
همین حالا دستانم را بگیر.[ تعداد کلیک : ۲۷۳ ]
یک راه می کشم[ تعداد کلیک : ۳۵۱ ]
تمام رنگ ها و قلم موها و بوم های جهان را هم که داشته باشی[ تعداد کلیک : ۳۸۴ ]
یادت نیست؟[ تعداد کلیک : ۴۰۸ ]
دست روی دست[ تعداد کلیک : ۳۷۲ ]