کره ی جغرافیا[ تعداد کلیک : ۳۹۷ ]
خیلی پیش تر از جاده ها[ تعداد کلیک : ۴۸۴ ]
تو[ تعداد کلیک : ۵۰۳ ]
چراغ ها را خاموش می کنم.[ تعداد کلیک : ۴۳۴ ]
عمر جاده ها کوتاه می شود[ تعداد کلیک : ۴۲۴ ]
همین حالا دستانم را بگیر.[ تعداد کلیک : ۲۸۶ ]
یک راه می کشم[ تعداد کلیک : ۳۶۱ ]
تمام رنگ ها و قلم موها و بوم های جهان را هم که داشته باشی[ تعداد کلیک : ۴۴۳ ]
یادت نیست؟[ تعداد کلیک : ۴۶۶ ]
دست روی دست[ تعداد کلیک : ۴۱۷ ]