کره ی جغرافیا[ تعداد کلیک : ۳۷۸ ]
خیلی پیش تر از جاده ها[ تعداد کلیک : ۴۳۵ ]
تو[ تعداد کلیک : ۴۴۹ ]
چراغ ها را خاموش می کنم.[ تعداد کلیک : ۴۰۱ ]
عمر جاده ها کوتاه می شود[ تعداد کلیک : ۳۷۲ ]
همین حالا دستانم را بگیر.[ تعداد کلیک : ۲۷۴ ]
یک راه می کشم[ تعداد کلیک : ۳۵۲ ]
تمام رنگ ها و قلم موها و بوم های جهان را هم که داشته باشی[ تعداد کلیک : ۳۹۵ ]
یادت نیست؟[ تعداد کلیک : ۴۱۹ ]
دست روی دست[ تعداد کلیک : ۳۷۶ ]