کره ی جغرافیا[ تعداد کلیک : ۳۹۰ ]
خیلی پیش تر از جاده ها[ تعداد کلیک : ۴۶۱ ]
تو[ تعداد کلیک : ۴۶۹ ]
چراغ ها را خاموش می کنم.[ تعداد کلیک : ۴۱۶ ]
عمر جاده ها کوتاه می شود[ تعداد کلیک : ۳۹۲ ]
همین حالا دستانم را بگیر.[ تعداد کلیک : ۲۷۸ ]
یک راه می کشم[ تعداد کلیک : ۳۵۴ ]
تمام رنگ ها و قلم موها و بوم های جهان را هم که داشته باشی[ تعداد کلیک : ۴۱۶ ]
یادت نیست؟[ تعداد کلیک : ۴۴۱ ]
دست روی دست[ تعداد کلیک : ۳۹۴ ]