کره ی جغرافیا[ تعداد کلیک : ۳۸۳ ]
خیلی پیش تر از جاده ها[ تعداد کلیک : ۴۴۸ ]
تو[ تعداد کلیک : ۴۵۵ ]
چراغ ها را خاموش می کنم.[ تعداد کلیک : ۴۰۹ ]
عمر جاده ها کوتاه می شود[ تعداد کلیک : ۳۸۲ ]
همین حالا دستانم را بگیر.[ تعداد کلیک : ۲۷۶ ]
یک راه می کشم[ تعداد کلیک : ۳۵۴ ]
تمام رنگ ها و قلم موها و بوم های جهان را هم که داشته باشی[ تعداد کلیک : ۴۰۵ ]
یادت نیست؟[ تعداد کلیک : ۴۳۰ ]
دست روی دست[ تعداد کلیک : ۳۸۲ ]