باز هم که برگشتی پاییز![ تعداد کلیک : ۴۰۲ ]
انگور مانیزان[ تعداد کلیک : ۵۵۰ ]
شال گردنت که چهار انگشت کناره داشت[ تعداد کلیک : ۴۱۸ ]
حمام چال[ تعداد کلیک : ۳۸۹ ]
من ِ متولد اول مهر[ تعداد کلیک : ۳۹۴ ]
مثل من[ تعداد کلیک : ۳۷۷ ]
باران که می زند[ تعداد کلیک : ۳۷۴ ]
خب پس بیا[ تعداد کلیک : ۲۹۱ ]
کولی ِ ایلیاتی[ تعداد کلیک : ۵۳۷ ]
طرفی که نیستی[ تعداد کلیک : ۳۲۳ ]
حلقه[ تعداد کلیک : ۳۸۶ ]
ارگ من[ تعداد کلیک : ۴۰۳ ]