باز هم که برگشتی پاییز![ تعداد کلیک : ۴۰۶ ]
انگور مانیزان[ تعداد کلیک : ۵۶۹ ]
شال گردنت که چهار انگشت کناره داشت[ تعداد کلیک : ۴۳۵ ]
حمام چال[ تعداد کلیک : ۴۰۳ ]
من ِ متولد اول مهر[ تعداد کلیک : ۴۰۶ ]
مثل من[ تعداد کلیک : ۳۸۲ ]
باران که می زند[ تعداد کلیک : ۳۷۶ ]
خب پس بیا[ تعداد کلیک : ۳۰۲ ]
کولی ِ ایلیاتی[ تعداد کلیک : ۵۵۷ ]
طرفی که نیستی[ تعداد کلیک : ۳۳۱ ]
حلقه[ تعداد کلیک : ۳۹۷ ]
ارگ من[ تعداد کلیک : ۴۱۸ ]