باز هم که برگشتی پاییز![ تعداد کلیک : ۴۰۰ ]
انگور مانیزان[ تعداد کلیک : ۵۲۹ ]
شال گردنت که چهار انگشت کناره داشت[ تعداد کلیک : ۴۱۱ ]
حمام چال[ تعداد کلیک : ۳۸۲ ]
من ِ متولد اول مهر[ تعداد کلیک : ۳۸۴ ]
مثل من[ تعداد کلیک : ۳۷۱ ]
باران که می زند[ تعداد کلیک : ۳۷۰ ]
خب پس بیا[ تعداد کلیک : ۲۸۱ ]
کولی ِ ایلیاتی[ تعداد کلیک : ۵۲۵ ]
طرفی که نیستی[ تعداد کلیک : ۳۲۰ ]
حلقه[ تعداد کلیک : ۳۷۳ ]
ارگ من[ تعداد کلیک : ۳۹۷ ]