نقاشی پله هایی را دیدم[ تعداد کلیک : ۶۳۲ ]
دیپلمات های بزرگ دنیا[ تعداد کلیک : ۶۲۴ ]
دل از ما بر نمی گیرد[ تعداد کلیک : ۴۷۲ ]
تماشای ماه[ تعداد کلیک : ۴۲۱ ]
پای غروب[ تعداد کلیک : ۴۹۰ ]
تا ریشه هایش را در آغوش بگیرم[ تعداد کلیک : ۴۴۹ ]
فرا گرفته دشت را[ تعداد کلیک : ۵۲۷ ]
روزهایی که من نیستم[ تعداد کلیک : ۴۵۸ ]
چند سال یک بار[ تعداد کلیک : ۶۴۹ ]
روز های ارغوانی[ تعداد کلیک : ۵۷۲ ]
مشتی گنجشک در دل باغ[ تعداد کلیک : ۴۹۲ ]
دلمان خوش بود[ تعداد کلیک : ۵۲۴ ]
کوچ می کنم سحر[ تعداد کلیک : ۵۷۶ ]