نقاشی پله هایی را دیدم[ تعداد کلیک : ۶۲۷ ]
دیپلمات های بزرگ دنیا[ تعداد کلیک : ۶۱۷ ]
دل از ما بر نمی گیرد[ تعداد کلیک : ۴۵۵ ]
تماشای ماه[ تعداد کلیک : ۴۱۲ ]
پای غروب[ تعداد کلیک : ۴۷۳ ]
تا ریشه هایش را در آغوش بگیرم[ تعداد کلیک : ۴۴۰ ]
فرا گرفته دشت را[ تعداد کلیک : ۵۲۱ ]
روزهایی که من نیستم[ تعداد کلیک : ۴۵۳ ]
چند سال یک بار[ تعداد کلیک : ۶۳۰ ]
روز های ارغوانی[ تعداد کلیک : ۵۵۵ ]
مشتی گنجشک در دل باغ[ تعداد کلیک : ۴۸۳ ]
دلمان خوش بود[ تعداد کلیک : ۵۱۵ ]
کوچ می کنم سحر[ تعداد کلیک : ۵۷۰ ]