نقاشی پله هایی را دیدم[ تعداد کلیک : ۶۱۳ ]
دیپلمات های بزرگ دنیا[ تعداد کلیک : ۶۰۸ ]
دل از ما بر نمی گیرد[ تعداد کلیک : ۴۴۲ ]
تماشای ماه[ تعداد کلیک : ۴۰۸ ]
پای غروب[ تعداد کلیک : ۴۵۲ ]
تا ریشه هایش را در آغوش بگیرم[ تعداد کلیک : ۴۲۸ ]
فرا گرفته دشت را[ تعداد کلیک : ۵۰۹ ]
روزهایی که من نیستم[ تعداد کلیک : ۴۴۷ ]
چند سال یک بار[ تعداد کلیک : ۵۷۰ ]
روز های ارغوانی[ تعداد کلیک : ۵۳۸ ]
مشتی گنجشک در دل باغ[ تعداد کلیک : ۴۷۷ ]
دلمان خوش بود[ تعداد کلیک : ۵۰۶ ]
کوچ می کنم سحر[ تعداد کلیک : ۵۵۶ ]