آینه یک پاره ماه شد[ تعداد کلیک : ۵۲۶ ]
درد پنهان داش آکُل[ تعداد کلیک : ۴۱۷ ]
شکنجه سخت تر از این ...[ تعداد کلیک : ۵۷۸ ]
صحبت باران ضروری است[ تعداد کلیک : ۳۸۵ ]
رد پای بهار[ تعداد کلیک : ۴۰۱ ]
مرد زمین خورده ی تو[ تعداد کلیک : ۶۳۹ ]
فصل باران خیز[ تعداد کلیک : ۴۲۲ ]
یک آسمان پرنده[ تعداد کلیک : ۴۹۱ ]
بوم آفرینش[ تعداد کلیک : ۵۲۰ ]
از بزرگی تو کم نمی شود[ تعداد کلیک : ۵۱۱ ]