آینه یک پاره ماه شد[ تعداد کلیک : ۵۵۵ ]
درد پنهان داش آکُل[ تعداد کلیک : ۴۴۱ ]
شکنجه سخت تر از این ...[ تعداد کلیک : ۵۹۵ ]
صحبت باران ضروری است[ تعداد کلیک : ۳۹۴ ]
رد پای بهار[ تعداد کلیک : ۴۲۵ ]
مرد زمین خورده ی تو[ تعداد کلیک : ۶۷۰ ]
فصل باران خیز[ تعداد کلیک : ۴۴۴ ]
یک آسمان پرنده[ تعداد کلیک : ۵۱۲ ]
بوم آفرینش[ تعداد کلیک : ۵۳۹ ]
از بزرگی تو کم نمی شود[ تعداد کلیک : ۵۳۳ ]