هیچکس[ تعداد کلیک : ۳۵۸ ]
شور سماع[ تعداد کلیک : ۳۶۲ ]
سماع درختان این دیار ...[ تعداد کلیک : ۲۸۱ ]
حال مرا نپرس[ تعداد کلیک : ۲۸۲ ]
حادثه ی شوم[ تعداد کلیک : ۲۸۳ ]
تو همان معنی عشقی[ تعداد کلیک : ۳۷۸ ]
تاب مرا نداشت دل ناصبور تو[ تعداد کلیک : ۳۵۳ ]
اسطوره ی تباهی[ تعداد کلیک : ۲۷۶ ]
فرار کن[ تعداد کلیک : ۳۷۲ ]
غم که لبریز شود[ تعداد کلیک : ۳۲۷ ]