جغرافیای به حراج رفته[ تعداد کلیک : ۳۳۶ ]
ابرها خوشمزه اند[ تعداد کلیک : ۳۱۶ ]
جغرافیای کوچک مادرم[ تعداد کلیک : ۲۶۵ ]
هوای دم دار[ تعداد کلیک : ۲۳۸ ]
روزهای دور مانده از تقویم[ تعداد کلیک : ۳۹۷ ]
عطش دریا[ تعداد کلیک : ۳۵۷ ]
خوابهای آویخته در پارس[ تعداد کلیک : ۳۵۸ ]
آبستن واژها[ تعداد کلیک : ۲۶۳ ]
کفشهای آغشته به ساحل[ تعداد کلیک : ۴۰۴ ]