جغرافیای به حراج رفته[ تعداد کلیک : ۳۴۴ ]
ابرها خوشمزه اند[ تعداد کلیک : ۳۲۴ ]
جغرافیای کوچک مادرم[ تعداد کلیک : ۲۶۷ ]
هوای دم دار[ تعداد کلیک : ۲۴۰ ]
روزهای دور مانده از تقویم[ تعداد کلیک : ۴۰۴ ]
عطش دریا[ تعداد کلیک : ۳۶۴ ]
خوابهای آویخته در پارس[ تعداد کلیک : ۳۶۶ ]
آبستن واژها[ تعداد کلیک : ۲۶۵ ]
کفشهای آغشته به ساحل[ تعداد کلیک : ۴۲۲ ]