جغرافیای به حراج رفته[ تعداد کلیک : ۳۴۶ ]
ابرها خوشمزه اند[ تعداد کلیک : ۳۳۵ ]
جغرافیای کوچک مادرم[ تعداد کلیک : ۲۶۹ ]
هوای دم دار[ تعداد کلیک : ۲۴۲ ]
روزهای دور مانده از تقویم[ تعداد کلیک : ۴۱۲ ]
عطش دریا[ تعداد کلیک : ۳۷۴ ]
خوابهای آویخته در پارس[ تعداد کلیک : ۳۷۲ ]
آبستن واژها[ تعداد کلیک : ۲۶۸ ]
کفشهای آغشته به ساحل[ تعداد کلیک : ۴۳۹ ]