جغرافیای به حراج رفته[ تعداد کلیک : ۳۵۵ ]
ابرها خوشمزه اند[ تعداد کلیک : ۳۷۲ ]
جغرافیای کوچک مادرم[ تعداد کلیک : ۲۷۷ ]
هوای دم دار[ تعداد کلیک : ۲۵۰ ]
روزهای دور مانده از تقویم[ تعداد کلیک : ۴۴۲ ]
عطش دریا[ تعداد کلیک : ۴۰۲ ]
خوابهای آویخته در پارس[ تعداد کلیک : ۳۹۹ ]
آبستن واژها[ تعداد کلیک : ۲۷۴ ]
کفشهای آغشته به ساحل[ تعداد کلیک : ۴۹۱ ]