جغرافیای به حراج رفته[ تعداد کلیک : ۳۵۱ ]
ابرها خوشمزه اند[ تعداد کلیک : ۳۵۳ ]
جغرافیای کوچک مادرم[ تعداد کلیک : ۲۷۴ ]
هوای دم دار[ تعداد کلیک : ۲۴۶ ]
روزهای دور مانده از تقویم[ تعداد کلیک : ۴۲۷ ]
عطش دریا[ تعداد کلیک : ۳۸۷ ]
خوابهای آویخته در پارس[ تعداد کلیک : ۳۸۵ ]
آبستن واژها[ تعداد کلیک : ۲۷۱ ]
کفشهای آغشته به ساحل[ تعداد کلیک : ۴۶۷ ]