سالها گذشته است[ تعداد کلیک : ۳۴۷ ]
عادت کرده ایم[ تعداد کلیک : ۲۶۶ ]
باید اسم دیگری گذاشت[ تعداد کلیک : ۳۵۰ ]
مرزها[ تعداد کلیک : ۳۲۴ ]
خون[ تعداد کلیک : ۳۴۰ ]
خواب می دیدم مرده ام[ تعداد کلیک : ۳۳۷ ]
نه زلزله , نه طوفانی[ تعداد کلیک : ۳۶۰ ]
چند نفر از ما[ تعداد کلیک : ۳۸۳ ]
با زبان مادری ام[ تعداد کلیک : ۳۶۷ ]
به دنیا نیامده ای[ تعداد کلیک : ۳۸۵ ]
زندگی،همین چند برگ است[ تعداد کلیک : ۳۳۴ ]
به گربه خیره شده بود[ تعداد کلیک : ۳۶۱ ]