سالها گذشته است[ تعداد کلیک : ۳۵۶ ]
عادت کرده ایم[ تعداد کلیک : ۲۷۴ ]
باید اسم دیگری گذاشت[ تعداد کلیک : ۳۵۸ ]
مرزها[ تعداد کلیک : ۳۲۹ ]
خون[ تعداد کلیک : ۳۴۶ ]
خواب می دیدم مرده ام[ تعداد کلیک : ۳۴۴ ]
نه زلزله , نه طوفانی[ تعداد کلیک : ۳۷۷ ]
چند نفر از ما[ تعداد کلیک : ۴۰۰ ]
با زبان مادری ام[ تعداد کلیک : ۳۷۴ ]
به دنیا نیامده ای[ تعداد کلیک : ۳۹۸ ]
زندگی،همین چند برگ است[ تعداد کلیک : ۳۴۲ ]
به گربه خیره شده بود[ تعداد کلیک : ۳۷۲ ]