این اتاق امشب غزلکافه ست[ تعداد کلیک : ۵۱۷ ]
بالاتر[ تعداد کلیک : ۵۳۴ ]
تبعید[ تعداد کلیک : ۵۵۳ ]
دروغ نیست[ تعداد کلیک : ۶۲۲ ]
لبخندهایت را نگیر از من[ تعداد کلیک : ۸۱۲ ]
حالا هزار واژه ی زیبای من تویی[ تعداد کلیک : ۴۴۵ ]
ماه اسفند، ماه پر کاری ست[ تعداد کلیک : ۵۹۰ ]
سرگیجه[ تعداد کلیک : ۵۳۸ ]
مثبت[ تعداد کلیک : ۶۲۳ ]
موازی با نفس هایم[ تعداد کلیک : ۶۵۸ ]
آقای اجبارا سفر رفته[ تعداد کلیک : ۶۱۶ ]
بیچاره زمین[ تعداد کلیک : ۵۰۹ ]