این اتاق امشب غزلکافه ست[ تعداد کلیک : ۵۰۲ ]
بالاتر[ تعداد کلیک : ۵۱۳ ]
تبعید[ تعداد کلیک : ۵۴۰ ]
دروغ نیست[ تعداد کلیک : ۶۰۰ ]
لبخندهایت را نگیر از من[ تعداد کلیک : ۷۹۴ ]
حالا هزار واژه ی زیبای من تویی[ تعداد کلیک : ۴۳۱ ]
ماه اسفند، ماه پر کاری ست[ تعداد کلیک : ۵۷۲ ]
سرگیجه[ تعداد کلیک : ۵۱۶ ]
مثبت[ تعداد کلیک : ۵۹۸ ]
موازی با نفس هایم[ تعداد کلیک : ۶۳۸ ]
آقای اجبارا سفر رفته[ تعداد کلیک : ۶۰۳ ]
بیچاره زمین[ تعداد کلیک : ۴۹۶ ]