این اتاق امشب غزلکافه ست[ تعداد کلیک : ۴۵۹ ]
بالاتر[ تعداد کلیک : ۴۶۱ ]
تبعید[ تعداد کلیک : ۴۹۰ ]
دروغ نیست[ تعداد کلیک : ۵۴۲ ]
لبخندهایت را نگیر از من[ تعداد کلیک : ۷۱۶ ]
حالا هزار واژه ی زیبای من تویی[ تعداد کلیک : ۳۹۴ ]
ماه اسفند، ماه پر کاری ست[ تعداد کلیک : ۵۱۳ ]
سرگیجه[ تعداد کلیک : ۴۵۷ ]
مثبت[ تعداد کلیک : ۵۲۶ ]
موازی با نفس هایم[ تعداد کلیک : ۵۸۴ ]
آقای اجبارا سفر رفته[ تعداد کلیک : ۵۶۰ ]
بیچاره زمین[ تعداد کلیک : ۴۶۰ ]