این اتاق امشب غزلکافه ست[ تعداد کلیک : ۴۶۸ ]
بالاتر[ تعداد کلیک : ۴۷۲ ]
تبعید[ تعداد کلیک : ۵۰۱ ]
دروغ نیست[ تعداد کلیک : ۵۵۲ ]
لبخندهایت را نگیر از من[ تعداد کلیک : ۷۲۹ ]
حالا هزار واژه ی زیبای من تویی[ تعداد کلیک : ۴۰۲ ]
ماه اسفند، ماه پر کاری ست[ تعداد کلیک : ۵۲۵ ]
سرگیجه[ تعداد کلیک : ۴۶۸ ]
مثبت[ تعداد کلیک : ۵۴۳ ]
موازی با نفس هایم[ تعداد کلیک : ۵۹۳ ]
آقای اجبارا سفر رفته[ تعداد کلیک : ۵۷۰ ]
بیچاره زمین[ تعداد کلیک : ۴۷۰ ]