آسانِ سخت[ تعداد کلیک : ۲۹۹ ]
چرخش عشق[ تعداد کلیک : ۳۲۹ ]
چه قدر پُرم از خالی ها[ تعداد کلیک : ۴۰۱ ]
توقیف عشق[ تعداد کلیک : ۳۹۷ ]
رفیق شاعر[ تعداد کلیک : ۳۸۵ ]
های ِ امید[ تعداد کلیک : ۳۰۷ ]
فاطمه (س)[ تعداد کلیک : ۳۳۷ ]
شب قدر[ تعداد کلیک : ۳۲۲ ]
بیزارم از بوی گندم[ تعداد کلیک : ۴۰۱ ]
ریل شادی[ تعداد کلیک : ۲۷۷ ]
پیله ی مادری[ تعداد کلیک : ۴۲۱ ]