آسانِ سخت[ تعداد کلیک : ۲۷۱ ]
چرخش عشق[ تعداد کلیک : ۳۰۳ ]
چه قدر پُرم از خالی ها[ تعداد کلیک : ۳۷۳ ]
توقیف عشق[ تعداد کلیک : ۳۹۰ ]
رفیق شاعر[ تعداد کلیک : ۳۷۰ ]
های ِ امید[ تعداد کلیک : ۲۹۸ ]
فاطمه (س)[ تعداد کلیک : ۳۰۵ ]
شب قدر[ تعداد کلیک : ۲۸۶ ]
بیزارم از بوی گندم[ تعداد کلیک : ۳۷۱ ]
ریل شادی[ تعداد کلیک : ۲۶۹ ]
پیله ی مادری[ تعداد کلیک : ۴۱۳ ]