آسانِ سخت[ تعداد کلیک : ۲۹۱ ]
چرخش عشق[ تعداد کلیک : ۳۱۹ ]
چه قدر پُرم از خالی ها[ تعداد کلیک : ۳۹۲ ]
توقیف عشق[ تعداد کلیک : ۳۹۵ ]
رفیق شاعر[ تعداد کلیک : ۳۸۳ ]
های ِ امید[ تعداد کلیک : ۳۰۵ ]
فاطمه (س)[ تعداد کلیک : ۳۲۲ ]
شب قدر[ تعداد کلیک : ۳۰۹ ]
بیزارم از بوی گندم[ تعداد کلیک : ۳۹۳ ]
ریل شادی[ تعداد کلیک : ۲۷۵ ]
پیله ی مادری[ تعداد کلیک : ۴۱۹ ]