آسانِ سخت[ تعداد کلیک : ۳۰۶ ]
چرخش عشق[ تعداد کلیک : ۳۳۰ ]
چه قدر پُرم از خالی ها[ تعداد کلیک : ۴۰۹ ]
توقیف عشق[ تعداد کلیک : ۳۹۹ ]
رفیق شاعر[ تعداد کلیک : ۳۸۶ ]
های ِ امید[ تعداد کلیک : ۳۰۸ ]
فاطمه (س)[ تعداد کلیک : ۳۴۳ ]
شب قدر[ تعداد کلیک : ۳۲۸ ]
بیزارم از بوی گندم[ تعداد کلیک : ۴۰۸ ]
ریل شادی[ تعداد کلیک : ۲۷۸ ]
پیله ی مادری[ تعداد کلیک : ۴۲۲ ]