آسانِ سخت[ تعداد کلیک : ۲۹۴ ]
چرخش عشق[ تعداد کلیک : ۳۲۲ ]
چه قدر پُرم از خالی ها[ تعداد کلیک : ۳۹۷ ]
توقیف عشق[ تعداد کلیک : ۳۹۵ ]
رفیق شاعر[ تعداد کلیک : ۳۸۳ ]
های ِ امید[ تعداد کلیک : ۳۰۵ ]
فاطمه (س)[ تعداد کلیک : ۳۲۹ ]
شب قدر[ تعداد کلیک : ۳۱۲ ]
بیزارم از بوی گندم[ تعداد کلیک : ۳۹۴ ]
ریل شادی[ تعداد کلیک : ۲۷۵ ]
پیله ی مادری[ تعداد کلیک : ۴۱۹ ]