آسانِ سخت[ تعداد کلیک : ۳۰۹ ]
چرخش عشق[ تعداد کلیک : ۳۳۱ ]
چه قدر پُرم از خالی ها[ تعداد کلیک : ۴۱۶ ]
توقیف عشق[ تعداد کلیک : ۳۹۹ ]
رفیق شاعر[ تعداد کلیک : ۳۸۶ ]
های ِ امید[ تعداد کلیک : ۳۰۹ ]
فاطمه (س)[ تعداد کلیک : ۳۴۸ ]
شب قدر[ تعداد کلیک : ۳۳۴ ]
بیزارم از بوی گندم[ تعداد کلیک : ۴۱۱ ]
ریل شادی[ تعداد کلیک : ۲۷۸ ]
پیله ی مادری[ تعداد کلیک : ۴۲۲ ]