آسانِ سخت[ تعداد کلیک : ۲۸۰ ]
چرخش عشق[ تعداد کلیک : ۳۱۰ ]
چه قدر پُرم از خالی ها[ تعداد کلیک : ۳۸۲ ]
توقیف عشق[ تعداد کلیک : ۳۹۳ ]
رفیق شاعر[ تعداد کلیک : ۳۷۸ ]
های ِ امید[ تعداد کلیک : ۳۰۲ ]
فاطمه (س)[ تعداد کلیک : ۳۱۰ ]
شب قدر[ تعداد کلیک : ۲۹۶ ]
بیزارم از بوی گندم[ تعداد کلیک : ۳۷۹ ]
ریل شادی[ تعداد کلیک : ۲۷۲ ]
پیله ی مادری[ تعداد کلیک : ۴۱۷ ]