آسانِ سخت[ تعداد کلیک : ۳۱۷ ]
چرخش عشق[ تعداد کلیک : ۳۳۶ ]
چه قدر پُرم از خالی ها[ تعداد کلیک : ۴۲۳ ]
توقیف عشق[ تعداد کلیک : ۴۰۲ ]
رفیق شاعر[ تعداد کلیک : ۳۹۱ ]
های ِ امید[ تعداد کلیک : ۳۱۴ ]
فاطمه (س)[ تعداد کلیک : ۳۵۹ ]
شب قدر[ تعداد کلیک : ۳۴۲ ]
بیزارم از بوی گندم[ تعداد کلیک : ۴۲۲ ]
ریل شادی[ تعداد کلیک : ۲۷۹ ]
پیله ی مادری[ تعداد کلیک : ۴۲۴ ]