دو بافه گندم گیسو[ تعداد کلیک : ۸۶۰ ]
من[ تعداد کلیک : ۶۰۱ ]
اندوه های پی در پی[ تعداد کلیک : ۶۱۷ ]
زن[ تعداد کلیک : ۷۴۰ ]
سیاه چشم[ تعداد کلیک : ۷۲۴ ]
لالایی[ تعداد کلیک : ۸۳۱ ]
دو بافه گندم گیسو، تنوری از هیجان[ تعداد کلیک : ۶۲۳ ]
عزیز من همه جان بود و تن نداد به من[ تعداد کلیک : ۵۷۱ ]
دچار اینهمه اندوه های پی در پی[ تعداد کلیک : ۵۶۴ ]
چقدر پنجره دور است تا پرنده شدن[ تعداد کلیک : ۵۰۸ ]
سیاه چشم،سیه مو، سیاه بخت منم[ تعداد کلیک : ۶۹۶ ]
لالایی بانوی غمگینی ست در گوشم[ تعداد کلیک : ۸۰۳ ]