دو بافه گندم گیسو[ تعداد کلیک : ۷۹۴ ]
من[ تعداد کلیک : ۵۷۷ ]
اندوه های پی در پی[ تعداد کلیک : ۵۴۰ ]
زن[ تعداد کلیک : ۶۸۴ ]
سیاه چشم[ تعداد کلیک : ۶۲۳ ]
لالایی[ تعداد کلیک : ۷۲۱ ]
دو بافه گندم گیسو، تنوری از هیجان[ تعداد کلیک : ۵۵۹ ]
عزیز من همه جان بود و تن نداد به من[ تعداد کلیک : ۵۰۲ ]
دچار اینهمه اندوه های پی در پی[ تعداد کلیک : ۵۱۸ ]
چقدر پنجره دور است تا پرنده شدن[ تعداد کلیک : ۴۶۵ ]
سیاه چشم،سیه مو، سیاه بخت منم[ تعداد کلیک : ۶۴۱ ]
لالایی بانوی غمگینی ست در گوشم[ تعداد کلیک : ۶۹۳ ]