دو بافه گندم گیسو[ تعداد کلیک : ۸۴۱ ]
من[ تعداد کلیک : ۵۹۴ ]
اندوه های پی در پی[ تعداد کلیک : ۵۹۸ ]
زن[ تعداد کلیک : ۷۲۰ ]
سیاه چشم[ تعداد کلیک : ۶۸۶ ]
لالایی[ تعداد کلیک : ۷۹۱ ]
دو بافه گندم گیسو، تنوری از هیجان[ تعداد کلیک : ۵۹۹ ]
عزیز من همه جان بود و تن نداد به من[ تعداد کلیک : ۵۵۱ ]
دچار اینهمه اندوه های پی در پی[ تعداد کلیک : ۵۵۱ ]
چقدر پنجره دور است تا پرنده شدن[ تعداد کلیک : ۵۰۰ ]
سیاه چشم،سیه مو، سیاه بخت منم[ تعداد کلیک : ۶۷۶ ]
لالایی بانوی غمگینی ست در گوشم[ تعداد کلیک : ۷۶۱ ]