دو بافه گندم گیسو[ تعداد کلیک : ۸۲۴ ]
من[ تعداد کلیک : ۵۸۷ ]
اندوه های پی در پی[ تعداد کلیک : ۵۸۷ ]
زن[ تعداد کلیک : ۷۱۲ ]
سیاه چشم[ تعداد کلیک : ۶۷۰ ]
لالایی[ تعداد کلیک : ۷۷۱ ]
دو بافه گندم گیسو، تنوری از هیجان[ تعداد کلیک : ۵۸۷ ]
عزیز من همه جان بود و تن نداد به من[ تعداد کلیک : ۵۴۱ ]
دچار اینهمه اندوه های پی در پی[ تعداد کلیک : ۵۴۰ ]
چقدر پنجره دور است تا پرنده شدن[ تعداد کلیک : ۴۹۰ ]
سیاه چشم،سیه مو، سیاه بخت منم[ تعداد کلیک : ۶۶۵ ]
لالایی بانوی غمگینی ست در گوشم[ تعداد کلیک : ۷۴۰ ]