دو بافه گندم گیسو[ تعداد کلیک : ۸۹۵ ]
من[ تعداد کلیک : ۶۱۶ ]
اندوه های پی در پی[ تعداد کلیک : ۶۳۹ ]
زن[ تعداد کلیک : ۷۶۱ ]
سیاه چشم[ تعداد کلیک : ۷۶۸ ]
لالایی[ تعداد کلیک : ۸۷۱ ]
دو بافه گندم گیسو، تنوری از هیجان[ تعداد کلیک : ۶۵۵ ]
عزیز من همه جان بود و تن نداد به من[ تعداد کلیک : ۵۹۳ ]
دچار اینهمه اندوه های پی در پی[ تعداد کلیک : ۵۹۰ ]
چقدر پنجره دور است تا پرنده شدن[ تعداد کلیک : ۵۲۲ ]
سیاه چشم،سیه مو، سیاه بخت منم[ تعداد کلیک : ۷۲۷ ]
لالایی بانوی غمگینی ست در گوشم[ تعداد کلیک : ۸۴۰ ]