دو بافه گندم گیسو[ تعداد کلیک : ۸۰۷ ]
من[ تعداد کلیک : ۵۸۱ ]
اندوه های پی در پی[ تعداد کلیک : ۵۶۸ ]
زن[ تعداد کلیک : ۶۹۷ ]
سیاه چشم[ تعداد کلیک : ۶۴۵ ]
لالایی[ تعداد کلیک : ۷۴۳ ]
دو بافه گندم گیسو، تنوری از هیجان[ تعداد کلیک : ۵۶۸ ]
عزیز من همه جان بود و تن نداد به من[ تعداد کلیک : ۵۱۷ ]
دچار اینهمه اندوه های پی در پی[ تعداد کلیک : ۵۲۵ ]
چقدر پنجره دور است تا پرنده شدن[ تعداد کلیک : ۴۷۸ ]
سیاه چشم،سیه مو، سیاه بخت منم[ تعداد کلیک : ۶۵۱ ]
لالایی بانوی غمگینی ست در گوشم[ تعداد کلیک : ۷۱۰ ]