دو بافه گندم گیسو[ تعداد کلیک : ۸۴۹ ]
من[ تعداد کلیک : ۵۹۶ ]
اندوه های پی در پی[ تعداد کلیک : ۶۰۴ ]
زن[ تعداد کلیک : ۷۲۹ ]
سیاه چشم[ تعداد کلیک : ۷۰۵ ]
لالایی[ تعداد کلیک : ۸۱۱ ]
دو بافه گندم گیسو، تنوری از هیجان[ تعداد کلیک : ۶۰۸ ]
عزیز من همه جان بود و تن نداد به من[ تعداد کلیک : ۵۶۲ ]
دچار اینهمه اندوه های پی در پی[ تعداد کلیک : ۵۵۶ ]
چقدر پنجره دور است تا پرنده شدن[ تعداد کلیک : ۵۰۴ ]
سیاه چشم،سیه مو، سیاه بخت منم[ تعداد کلیک : ۶۸۵ ]
لالایی بانوی غمگینی ست در گوشم[ تعداد کلیک : ۷۸۰ ]