دو بافه گندم گیسو[ تعداد کلیک : ۷۸۵ ]
من[ تعداد کلیک : ۵۷۰ ]
اندوه های پی در پی[ تعداد کلیک : ۵۳۳ ]
زن[ تعداد کلیک : ۶۷۷ ]
سیاه چشم[ تعداد کلیک : ۶۱۵ ]
لالایی[ تعداد کلیک : ۷۰۶ ]
دو بافه گندم گیسو، تنوری از هیجان[ تعداد کلیک : ۵۵۰ ]
عزیز من همه جان بود و تن نداد به من[ تعداد کلیک : ۴۹۴ ]
دچار اینهمه اندوه های پی در پی[ تعداد کلیک : ۵۱۳ ]
چقدر پنجره دور است تا پرنده شدن[ تعداد کلیک : ۴۵۶ ]
سیاه چشم،سیه مو، سیاه بخت منم[ تعداد کلیک : ۶۳۱ ]
لالایی بانوی غمگینی ست در گوشم[ تعداد کلیک : ۶۷۸ ]