مادر؛ گل باغ مهربانی[ تعداد کلیک : ۵۶۳ ]
بهاریه[ تعداد کلیک : ۳۹۵ ]
خورشید زخم خورده[ تعداد کلیک : ۳۹۷ ]
صدف ِ حوصله[ تعداد کلیک : ۶۸۶ ]
شباویز[ تعداد کلیک : ۳۳۳ ]
قصیده باران[ تعداد کلیک : ۵۸۹ ]
زخمی تر از بهار[ تعداد کلیک : ۴۳۲ ]