مادر؛ گل باغ مهربانی[ تعداد کلیک : ۵۷۲ ]
بهاریه[ تعداد کلیک : ۴۰۸ ]
خورشید زخم خورده[ تعداد کلیک : ۴۱۴ ]
صدف ِ حوصله[ تعداد کلیک : ۷۰۹ ]
شباویز[ تعداد کلیک : ۳۳۷ ]
قصیده باران[ تعداد کلیک : ۶۰۶ ]
زخمی تر از بهار[ تعداد کلیک : ۴۳۹ ]