مادر؛ گل باغ مهربانی[ تعداد کلیک : ۵۷۳ ]
بهاریه[ تعداد کلیک : ۴۱۴ ]
خورشید زخم خورده[ تعداد کلیک : ۴۲۴ ]
صدف ِ حوصله[ تعداد کلیک : ۷۱۱ ]
شباویز[ تعداد کلیک : ۳۳۹ ]
قصیده باران[ تعداد کلیک : ۶۱۳ ]
زخمی تر از بهار[ تعداد کلیک : ۴۴۱ ]