مادر؛ گل باغ مهربانی[ تعداد کلیک : ۵۷۳ ]
بهاریه[ تعداد کلیک : ۴۲۰ ]
خورشید زخم خورده[ تعداد کلیک : ۴۲۷ ]
صدف ِ حوصله[ تعداد کلیک : ۷۱۵ ]
شباویز[ تعداد کلیک : ۳۴۳ ]
قصیده باران[ تعداد کلیک : ۶۱۷ ]
زخمی تر از بهار[ تعداد کلیک : ۴۴۱ ]