مادر؛ گل باغ مهربانی[ تعداد کلیک : ۵۶۸ ]
بهاریه[ تعداد کلیک : ۴۰۰ ]
خورشید زخم خورده[ تعداد کلیک : ۴۰۷ ]
صدف ِ حوصله[ تعداد کلیک : ۶۹۷ ]
شباویز[ تعداد کلیک : ۳۳۵ ]
قصیده باران[ تعداد کلیک : ۵۹۸ ]
زخمی تر از بهار[ تعداد کلیک : ۴۳۷ ]