مادر؛ گل باغ مهربانی[ تعداد کلیک : ۵۷۴ ]
بهاریه[ تعداد کلیک : ۴۲۵ ]
خورشید زخم خورده[ تعداد کلیک : ۴۳۲ ]
صدف ِ حوصله[ تعداد کلیک : ۷۱۹ ]
شباویز[ تعداد کلیک : ۳۴۴ ]
قصیده باران[ تعداد کلیک : ۶۲۵ ]
زخمی تر از بهار[ تعداد کلیک : ۴۴۲ ]