مادر؛ گل باغ مهربانی[ تعداد کلیک : ۵۷۸ ]
بهاریه[ تعداد کلیک : ۴۳۹ ]
خورشید زخم خورده[ تعداد کلیک : ۴۴۶ ]
صدف ِ حوصله[ تعداد کلیک : ۷۳۴ ]
شباویز[ تعداد کلیک : ۳۴۶ ]
قصیده باران[ تعداد کلیک : ۶۴۰ ]
زخمی تر از بهار[ تعداد کلیک : ۴۴۳ ]