مادر؛ گل باغ مهربانی[ تعداد کلیک : ۵۷۶ ]
بهاریه[ تعداد کلیک : ۴۲۸ ]
خورشید زخم خورده[ تعداد کلیک : ۴۳۷ ]
صدف ِ حوصله[ تعداد کلیک : ۷۲۴ ]
شباویز[ تعداد کلیک : ۳۴۴ ]
قصیده باران[ تعداد کلیک : ۶۲۹ ]
زخمی تر از بهار[ تعداد کلیک : ۴۴۲ ]