پیام خواب[ تعداد کلیک : ۳۷۷ ]
دوست دارم بنویسم ، بنگارم از ذوق[ تعداد کلیک : ۴۴۸ ]
خود کرده را تدبیر نیست ..[ تعداد کلیک : ۳۲۳ ]
حال مجهول[ تعداد کلیک : ۴۶۱ ]
لحظه ی بیداری ...[ تعداد کلیک : ۴۰۹ ]
آن روی تقدیر[ تعداد کلیک : ۴۳۷ ]
آسمان[ تعداد کلیک : ۳۸۵ ]
کرامت خاک[ تعداد کلیک : ۴۰۲ ]
سیمای غریب .......[ تعداد کلیک : ۳۴۳ ]
غزل غفلت...[ تعداد کلیک : ۴۶۵ ]
تبسم غفلت[ تعداد کلیک : ۴۵۹ ]
رقعه ی خونین .....[ تعداد کلیک : ۳۱۳ ]