پیام خواب[ تعداد کلیک : ۳۸۲ ]
دوست دارم بنویسم ، بنگارم از ذوق[ تعداد کلیک : ۴۵۳ ]
خود کرده را تدبیر نیست ..[ تعداد کلیک : ۳۲۶ ]
حال مجهول[ تعداد کلیک : ۴۷۲ ]
لحظه ی بیداری ...[ تعداد کلیک : ۴۱۲ ]
آن روی تقدیر[ تعداد کلیک : ۴۴۵ ]
آسمان[ تعداد کلیک : ۳۹۴ ]
کرامت خاک[ تعداد کلیک : ۴۰۵ ]
سیمای غریب .......[ تعداد کلیک : ۳۴۹ ]
غزل غفلت...[ تعداد کلیک : ۴۷۰ ]
تبسم غفلت[ تعداد کلیک : ۴۶۵ ]
رقعه ی خونین .....[ تعداد کلیک : ۳۱۸ ]