فهم اشیاء و فعل ها در زمان است[ تعداد کلیک : ۴۷۴ ]
شعری از شاعری دوردست،[ تعداد کلیک : ۴۶۶ ]
صبحگاه[ تعداد کلیک : ۵۱۶ ]
آفتاب[ تعداد کلیک : ۵۳۱ ]
لب چینه شکسته[ تعداد کلیک : ۴۲۲ ]
لای «تلخه ها» دیدمت.[ تعداد کلیک : ۴۳۹ ]
اناربن ها گل داده در گودی باغچه،[ تعداد کلیک : ۴۲۱ ]