فهم اشیاء و فعل ها در زمان است[ تعداد کلیک : ۴۷۱ ]
شعری از شاعری دوردست،[ تعداد کلیک : ۴۶۴ ]
صبحگاه[ تعداد کلیک : ۵۰۹ ]
آفتاب[ تعداد کلیک : ۵۱۷ ]
لب چینه شکسته[ تعداد کلیک : ۴۱۹ ]
لای «تلخه ها» دیدمت.[ تعداد کلیک : ۴۲۱ ]
اناربن ها گل داده در گودی باغچه،[ تعداد کلیک : ۴۱۴ ]