گفتند مهسا![ تعداد کلیک : ۴۹۹ ]
تعریف از تاکسی شما نباشد[ تعداد کلیک : ۵۱۴ ]
باید از چه کسی به کجا فرار کرد؟[ تعداد کلیک : ۳۲۳ ]
ایستاده‌ام محکم[ تعداد کلیک : ۳۱۷ ]
نمی‌توانم بیشتر بمانم[ تعداد کلیک : ۳۸۹ ]
هوای تو را[ تعداد کلیک : ۴۹۲ ]
هرگز رویای بزرگی در سرم نبود[ تعداد کلیک : ۴۰۵ ]
باید به دهان تو رجوع کرد[ تعداد کلیک : ۵۳۹ ]
اینکه چرا عشق[ تعداد کلیک : ۳۱۴ ]
هرشب خواب می‌بینم[ تعداد کلیک : ۳۸۱ ]
طاقتم تاق شده[ تعداد کلیک : ۵۱۷ ]
بگویید دکترها بروند[ تعداد کلیک : ۴۱۰ ]