گفتند مهسا![ تعداد کلیک : ۵۱۹ ]
تعریف از تاکسی شما نباشد[ تعداد کلیک : ۵۴۱ ]
باید از چه کسی به کجا فرار کرد؟[ تعداد کلیک : ۳۴۵ ]
ایستاده‌ام محکم[ تعداد کلیک : ۳۳۸ ]
نمی‌توانم بیشتر بمانم[ تعداد کلیک : ۴۱۳ ]
هوای تو را[ تعداد کلیک : ۵۱۶ ]
هرگز رویای بزرگی در سرم نبود[ تعداد کلیک : ۴۱۹ ]
باید به دهان تو رجوع کرد[ تعداد کلیک : ۵۷۹ ]
اینکه چرا عشق[ تعداد کلیک : ۳۲۷ ]
هرشب خواب می‌بینم[ تعداد کلیک : ۳۹۷ ]
طاقتم تاق شده[ تعداد کلیک : ۵۴۲ ]
بگویید دکترها بروند[ تعداد کلیک : ۴۲۶ ]