گفتند مهسا![ تعداد کلیک : ۵۰۸ ]
تعریف از تاکسی شما نباشد[ تعداد کلیک : ۵۲۲ ]
باید از چه کسی به کجا فرار کرد؟[ تعداد کلیک : ۳۳۲ ]
ایستاده‌ام محکم[ تعداد کلیک : ۳۲۳ ]
نمی‌توانم بیشتر بمانم[ تعداد کلیک : ۴۰۱ ]
هوای تو را[ تعداد کلیک : ۵۰۰ ]
هرگز رویای بزرگی در سرم نبود[ تعداد کلیک : ۴۱۰ ]
باید به دهان تو رجوع کرد[ تعداد کلیک : ۵۵۶ ]
اینکه چرا عشق[ تعداد کلیک : ۳۱۷ ]
هرشب خواب می‌بینم[ تعداد کلیک : ۳۸۸ ]
طاقتم تاق شده[ تعداد کلیک : ۵۲۷ ]
بگویید دکترها بروند[ تعداد کلیک : ۴۱۹ ]