پیشگو نیستم[ تعداد کلیک : ۵۵۷ ]
قطار چرک روز[ تعداد کلیک : ۶۱۱ ]
وشاید عشق تنها چیزیست[ تعداد کلیک : ۴۵۶ ]
دیگر نه می‌خندم، نه می‌گریم[ تعداد کلیک : ۴۶۳ ]
تو نمی‌آیی[ تعداد کلیک : ۵۴۵ ]
چوپان دروغگو ...![ تعداد کلیک : ۴۸۵ ]
بی نان میمیرند[ تعداد کلیک : ۵۴۶ ]
پشت سرمان باز ماندند،[ تعداد کلیک : ۴۶۲ ]
مجید ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۴۲۷ ]
مورچه‌های گورستان[ تعداد کلیک : ۴۶۱ ]
حیف از آفتابی که بی‌تو تابید[ تعداد کلیک : ۴۲۶ ]