پیشگو نیستم[ تعداد کلیک : ۵۴۴ ]
قطار چرک روز[ تعداد کلیک : ۵۹۵ ]
وشاید عشق تنها چیزیست[ تعداد کلیک : ۴۴۷ ]
دیگر نه می‌خندم، نه می‌گریم[ تعداد کلیک : ۴۵۳ ]
تو نمی‌آیی[ تعداد کلیک : ۵۳۱ ]
چوپان دروغگو ...![ تعداد کلیک : ۴۷۹ ]
بی نان میمیرند[ تعداد کلیک : ۵۲۷ ]
پشت سرمان باز ماندند،[ تعداد کلیک : ۴۵۲ ]
مجید ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۴۲۰ ]
مورچه‌های گورستان[ تعداد کلیک : ۴۵۲ ]
حیف از آفتابی که بی‌تو تابید[ تعداد کلیک : ۴۱۴ ]