پیشگو نیستم[ تعداد کلیک : ۵۱۹ ]
قطار چرک روز[ تعداد کلیک : ۵۶۰ ]
وشاید عشق تنها چیزیست[ تعداد کلیک : ۴۲۵ ]
دیگر نه می‌خندم، نه می‌گریم[ تعداد کلیک : ۴۳۸ ]
تو نمی‌آیی[ تعداد کلیک : ۴۹۵ ]
چوپان دروغگو ...![ تعداد کلیک : ۴۶۷ ]
بی نان میمیرند[ تعداد کلیک : ۴۹۲ ]
پشت سرمان باز ماندند،[ تعداد کلیک : ۴۳۰ ]
مجید ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۳۹۴ ]
مورچه‌های گورستان[ تعداد کلیک : ۴۲۸ ]
حیف از آفتابی که بی‌تو تابید[ تعداد کلیک : ۳۹۶ ]