پیشگو نیستم[ تعداد کلیک : ۵۸۶ ]
قطار چرک روز[ تعداد کلیک : ۶۵۱ ]
وشاید عشق تنها چیزیست[ تعداد کلیک : ۴۹۰ ]
دیگر نه می‌خندم، نه می‌گریم[ تعداد کلیک : ۴۹۵ ]
تو نمی‌آیی[ تعداد کلیک : ۵۷۵ ]
چوپان دروغگو ...![ تعداد کلیک : ۴۹۷ ]
بی نان میمیرند[ تعداد کلیک : ۵۷۱ ]
پشت سرمان باز ماندند،[ تعداد کلیک : ۴۸۵ ]
مجید ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۴۵۳ ]
مورچه‌های گورستان[ تعداد کلیک : ۴۸۶ ]
حیف از آفتابی که بی‌تو تابید[ تعداد کلیک : ۴۴۹ ]