پیشگو نیستم[ تعداد کلیک : ۵۶۴ ]
قطار چرک روز[ تعداد کلیک : ۶۲۰ ]
وشاید عشق تنها چیزیست[ تعداد کلیک : ۴۶۵ ]
دیگر نه می‌خندم، نه می‌گریم[ تعداد کلیک : ۴۷۱ ]
تو نمی‌آیی[ تعداد کلیک : ۵۵۶ ]
چوپان دروغگو ...![ تعداد کلیک : ۴۸۷ ]
بی نان میمیرند[ تعداد کلیک : ۵۵۵ ]
پشت سرمان باز ماندند،[ تعداد کلیک : ۴۶۸ ]
مجید ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۴۳۸ ]
مورچه‌های گورستان[ تعداد کلیک : ۴۶۹ ]
حیف از آفتابی که بی‌تو تابید[ تعداد کلیک : ۴۳۰ ]