پیشگو نیستم[ تعداد کلیک : ۵۵۰ ]
قطار چرک روز[ تعداد کلیک : ۶۰۰ ]
وشاید عشق تنها چیزیست[ تعداد کلیک : ۴۵۱ ]
دیگر نه می‌خندم، نه می‌گریم[ تعداد کلیک : ۴۵۵ ]
تو نمی‌آیی[ تعداد کلیک : ۵۳۵ ]
چوپان دروغگو ...![ تعداد کلیک : ۴۸۲ ]
بی نان میمیرند[ تعداد کلیک : ۵۳۴ ]
پشت سرمان باز ماندند،[ تعداد کلیک : ۴۵۶ ]
مجید ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۴۲۲ ]
مورچه‌های گورستان[ تعداد کلیک : ۴۵۵ ]
حیف از آفتابی که بی‌تو تابید[ تعداد کلیک : ۴۱۹ ]