پیشگو نیستم[ تعداد کلیک : ۵۳۸ ]
قطار چرک روز[ تعداد کلیک : ۵۸۵ ]
وشاید عشق تنها چیزیست[ تعداد کلیک : ۴۴۱ ]
دیگر نه می‌خندم، نه می‌گریم[ تعداد کلیک : ۴۴۸ ]
تو نمی‌آیی[ تعداد کلیک : ۵۲۰ ]
چوپان دروغگو ...![ تعداد کلیک : ۴۷۶ ]
بی نان میمیرند[ تعداد کلیک : ۵۱۸ ]
پشت سرمان باز ماندند،[ تعداد کلیک : ۴۴۷ ]
مجید ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۴۱۳ ]
مورچه‌های گورستان[ تعداد کلیک : ۴۴۴ ]
حیف از آفتابی که بی‌تو تابید[ تعداد کلیک : ۴۰۹ ]