پیشگو نیستم[ تعداد کلیک : ۵۲۸ ]
قطار چرک روز[ تعداد کلیک : ۵۶۹ ]
وشاید عشق تنها چیزیست[ تعداد کلیک : ۴۳۲ ]
دیگر نه می‌خندم، نه می‌گریم[ تعداد کلیک : ۴۴۲ ]
تو نمی‌آیی[ تعداد کلیک : ۵۰۵ ]
چوپان دروغگو ...![ تعداد کلیک : ۴۷۲ ]
بی نان میمیرند[ تعداد کلیک : ۵۰۰ ]
پشت سرمان باز ماندند،[ تعداد کلیک : ۴۳۸ ]
مجید ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۴۰۱ ]
مورچه‌های گورستان[ تعداد کلیک : ۴۳۴ ]
حیف از آفتابی که بی‌تو تابید[ تعداد کلیک : ۳۹۹ ]