دخترها[ تعداد کلیک : ۵۴۰ ]
دهانم از مشت تو می افتد[ تعداد کلیک : ۵۳۸ ]
صدایت بریده بریده ...[ تعداد کلیک : ۴۹۸ ]
شاید[ تعداد کلیک : ۴۰۳ ]
از قرص ها که بگذرم[ تعداد کلیک : ۴۷۷ ]
تلویزیون را که روشن می کنم[ تعداد کلیک : ۵۲۵ ]
دلم می گیرد[ تعداد کلیک : ۵۶۲ ]
پیرمردها پشت پنجره[ تعداد کلیک : ۴۷۵ ]
یک روز باز خواهم گشت[ تعداد کلیک : ۳۰۷ ]
تنها[ تعداد کلیک : ۵۹۴ ]