دخترها[ تعداد کلیک : ۵۱۷ ]
دهانم از مشت تو می افتد[ تعداد کلیک : ۵۱۱ ]
صدایت بریده بریده ...[ تعداد کلیک : ۴۸۰ ]
شاید[ تعداد کلیک : ۳۹۶ ]
از قرص ها که بگذرم[ تعداد کلیک : ۴۵۹ ]
تلویزیون را که روشن می کنم[ تعداد کلیک : ۵۰۹ ]
دلم می گیرد[ تعداد کلیک : ۵۲۹ ]
پیرمردها پشت پنجره[ تعداد کلیک : ۴۵۰ ]
یک روز باز خواهم گشت[ تعداد کلیک : ۳۰۰ ]
تنها[ تعداد کلیک : ۵۶۷ ]