دخترها[ تعداد کلیک : ۵۵۱ ]
دهانم از مشت تو می افتد[ تعداد کلیک : ۵۶۲ ]
صدایت بریده بریده ...[ تعداد کلیک : ۵۰۸ ]
شاید[ تعداد کلیک : ۴۰۶ ]
از قرص ها که بگذرم[ تعداد کلیک : ۴۹۰ ]
تلویزیون را که روشن می کنم[ تعداد کلیک : ۵۳۸ ]
دلم می گیرد[ تعداد کلیک : ۵۸۵ ]
پیرمردها پشت پنجره[ تعداد کلیک : ۴۹۵ ]
یک روز باز خواهم گشت[ تعداد کلیک : ۳۰۸ ]
تنها[ تعداد کلیک : ۶۱۴ ]