دخترها[ تعداد کلیک : ۵۶۸ ]
دهانم از مشت تو می افتد[ تعداد کلیک : ۵۸۵ ]
صدایت بریده بریده ...[ تعداد کلیک : ۵۱۹ ]
شاید[ تعداد کلیک : ۴۰۷ ]
از قرص ها که بگذرم[ تعداد کلیک : ۵۰۲ ]
تلویزیون را که روشن می کنم[ تعداد کلیک : ۵۴۹ ]
دلم می گیرد[ تعداد کلیک : ۶۰۸ ]
پیرمردها پشت پنجره[ تعداد کلیک : ۵۲۶ ]
یک روز باز خواهم گشت[ تعداد کلیک : ۳۰۹ ]
تنها[ تعداد کلیک : ۶۴۱ ]