دخترها[ تعداد کلیک : ۵۲۶ ]
دهانم از مشت تو می افتد[ تعداد کلیک : ۵۲۲ ]
صدایت بریده بریده ...[ تعداد کلیک : ۴۸۹ ]
شاید[ تعداد کلیک : ۳۹۹ ]
از قرص ها که بگذرم[ تعداد کلیک : ۴۶۹ ]
تلویزیون را که روشن می کنم[ تعداد کلیک : ۵۱۷ ]
دلم می گیرد[ تعداد کلیک : ۵۴۷ ]
پیرمردها پشت پنجره[ تعداد کلیک : ۴۶۰ ]
یک روز باز خواهم گشت[ تعداد کلیک : ۳۰۵ ]
تنها[ تعداد کلیک : ۵۸۰ ]