گله از وقت اسیری و اسارت[ تعداد کلیک : ۵۷۰ ]
مشت بر سنگ مکوب[ تعداد کلیک : ۴۳۵ ]
تو خودت دریایی[ تعداد کلیک : ۵۰۲ ]
آه و افسوس از این خط افق[ تعداد کلیک : ۵۷۳ ]
شمع شبستان[ تعداد کلیک : ۴۸۳ ]
شعر پر شرر[ تعداد کلیک : ۵۲۳ ]
شطرنج زندگی[ تعداد کلیک : ۳۴۸ ]
خیال تو[ تعداد کلیک : ۴۳۸ ]
خواهان معنا[ تعداد کلیک : ۴۰۰ ]
بس که نماز خوانده ام[ تعداد کلیک : ۴۷۴ ]
آهنگ چنگ[ تعداد کلیک : ۳۹۶ ]
شعر امشب[ تعداد کلیک : ۴۶۹ ]