گله از وقت اسیری و اسارت[ تعداد کلیک : ۵۶۰ ]
مشت بر سنگ مکوب[ تعداد کلیک : ۴۲۳ ]
تو خودت دریایی[ تعداد کلیک : ۴۸۹ ]
آه و افسوس از این خط افق[ تعداد کلیک : ۵۴۷ ]
شمع شبستان[ تعداد کلیک : ۴۷۷ ]
شعر پر شرر[ تعداد کلیک : ۵۰۶ ]
شطرنج زندگی[ تعداد کلیک : ۳۴۴ ]
خیال تو[ تعداد کلیک : ۴۳۳ ]
خواهان معنا[ تعداد کلیک : ۳۸۳ ]
بس که نماز خوانده ام[ تعداد کلیک : ۴۶۹ ]
آهنگ چنگ[ تعداد کلیک : ۳۸۹ ]
شعر امشب[ تعداد کلیک : ۴۶۳ ]