گله از وقت اسیری و اسارت[ تعداد کلیک : ۵۵۰ ]
مشت بر سنگ مکوب[ تعداد کلیک : ۴۱۲ ]
تو خودت دریایی[ تعداد کلیک : ۴۷۹ ]
آه و افسوس از این خط افق[ تعداد کلیک : ۵۲۸ ]
شمع شبستان[ تعداد کلیک : ۴۷۶ ]
شعر پر شرر[ تعداد کلیک : ۴۹۷ ]
شطرنج زندگی[ تعداد کلیک : ۳۴۳ ]
خیال تو[ تعداد کلیک : ۴۳۲ ]
خواهان معنا[ تعداد کلیک : ۳۷۰ ]
بس که نماز خوانده ام[ تعداد کلیک : ۴۶۸ ]
آهنگ چنگ[ تعداد کلیک : ۳۸۸ ]
شعر امشب[ تعداد کلیک : ۴۶۲ ]