گله از وقت اسیری و اسارت[ تعداد کلیک : ۵۴۴ ]
مشت بر سنگ مکوب[ تعداد کلیک : ۴۰۷ ]
تو خودت دریایی[ تعداد کلیک : ۴۷۶ ]
آه و افسوس از این خط افق[ تعداد کلیک : ۵۲۲ ]
شمع شبستان[ تعداد کلیک : ۴۷۵ ]
شعر پر شرر[ تعداد کلیک : ۴۹۲ ]
شطرنج زندگی[ تعداد کلیک : ۳۴۳ ]
خیال تو[ تعداد کلیک : ۴۳۲ ]
خواهان معنا[ تعداد کلیک : ۳۶۴ ]
بس که نماز خوانده ام[ تعداد کلیک : ۴۶۸ ]
آهنگ چنگ[ تعداد کلیک : ۳۸۷ ]
شعر امشب[ تعداد کلیک : ۴۶۲ ]