گله از وقت اسیری و اسارت[ تعداد کلیک : ۵۲۵ ]
مشت بر سنگ مکوب[ تعداد کلیک : ۳۸۵ ]
تو خودت دریایی[ تعداد کلیک : ۴۶۴ ]
آه و افسوس از این خط افق[ تعداد کلیک : ۵۰۳ ]
شمع شبستان[ تعداد کلیک : ۴۷۲ ]
شعر پر شرر[ تعداد کلیک : ۴۷۶ ]
شطرنج زندگی[ تعداد کلیک : ۳۴۰ ]
خیال تو[ تعداد کلیک : ۴۲۹ ]
خواهان معنا[ تعداد کلیک : ۳۵۱ ]
بس که نماز خوانده ام[ تعداد کلیک : ۴۶۵ ]
آهنگ چنگ[ تعداد کلیک : ۳۸۱ ]
شعر امشب[ تعداد کلیک : ۴۵۹ ]