باران به هق هق افتاد[ تعداد کلیک : ۹۲۱ ]
ویلچر[ تعداد کلیک : ۶۷۸ ]
نام اتاقم را گذاشته ام , کاخ سعدآبادی[ تعداد کلیک : ۹۲۹ ]
حیاط خلوت , با دو تا فرشته[ تعداد کلیک : ۵۵۲ ]
گاهی فکر می کنم/دامه چادر تو باد است.[ تعداد کلیک : ۶۴۵ ]
روزی برای اجازه[ تعداد کلیک : ۶۵۱ ]
دوستی ام با یک پالتوی زنانه[ تعداد کلیک : ۶۷۴ ]
کاش گوزنی بودم[ تعداد کلیک : ۵۶۱ ]
تنها دو نفر مانده بودیم[ تعداد کلیک : ۵۵۴ ]
فراموشت نمی کنم وطنم[ تعداد کلیک : ۶۵۳ ]
باران به هق هق افتاد[ تعداد کلیک : ۵۵۰ ]
ویلچر[ تعداد کلیک : ۵۴۸ ]
نام اتاقم را گذاشته ام[ تعداد کلیک : ۵۶۵ ]
حیاط خلوت[ تعداد کلیک : ۶۳۶ ]
گاهی فکر می کنم[ تعداد کلیک : ۵۶۶ ]
روزی برای اجازه[ تعداد کلیک : ۵۵۱ ]
دوستی ام با یک پالتوی زنانه[ تعداد کلیک : ۵۹۰ ]