باران به هق هق افتاد[ تعداد کلیک : ۸۸۸ ]
ویلچر[ تعداد کلیک : ۶۴۷ ]
نام اتاقم را گذاشته ام , کاخ سعدآبادی[ تعداد کلیک : ۸۸۰ ]
حیاط خلوت , با دو تا فرشته[ تعداد کلیک : ۵۴۴ ]
گاهی فکر می کنم/دامه چادر تو باد است.[ تعداد کلیک : ۶۱۷ ]
روزی برای اجازه[ تعداد کلیک : ۶۱۹ ]
دوستی ام با یک پالتوی زنانه[ تعداد کلیک : ۶۵۰ ]
کاش گوزنی بودم[ تعداد کلیک : ۵۴۴ ]
تنها دو نفر مانده بودیم[ تعداد کلیک : ۵۳۴ ]
فراموشت نمی کنم وطنم[ تعداد کلیک : ۶۲۷ ]
باران به هق هق افتاد[ تعداد کلیک : ۵۲۴ ]
ویلچر[ تعداد کلیک : ۵۲۷ ]
نام اتاقم را گذاشته ام[ تعداد کلیک : ۵۳۴ ]
حیاط خلوت[ تعداد کلیک : ۶۰۳ ]
گاهی فکر می کنم[ تعداد کلیک : ۵۳۹ ]
روزی برای اجازه[ تعداد کلیک : ۵۲۶ ]
دوستی ام با یک پالتوی زنانه[ تعداد کلیک : ۵۵۶ ]