باران به هق هق افتاد[ تعداد کلیک : ۸۷۷ ]
ویلچر[ تعداد کلیک : ۶۳۷ ]
نام اتاقم را گذاشته ام , کاخ سعدآبادی[ تعداد کلیک : ۸۶۷ ]
حیاط خلوت , با دو تا فرشته[ تعداد کلیک : ۵۳۹ ]
گاهی فکر می کنم/دامه چادر تو باد است.[ تعداد کلیک : ۶۰۷ ]
روزی برای اجازه[ تعداد کلیک : ۶۱۰ ]
دوستی ام با یک پالتوی زنانه[ تعداد کلیک : ۶۴۳ ]
کاش گوزنی بودم[ تعداد کلیک : ۵۳۵ ]
تنها دو نفر مانده بودیم[ تعداد کلیک : ۵۲۷ ]
فراموشت نمی کنم وطنم[ تعداد کلیک : ۶۱۶ ]
باران به هق هق افتاد[ تعداد کلیک : ۵۱۵ ]
ویلچر[ تعداد کلیک : ۵۲۱ ]
نام اتاقم را گذاشته ام[ تعداد کلیک : ۵۲۱ ]
حیاط خلوت[ تعداد کلیک : ۵۹۳ ]
گاهی فکر می کنم[ تعداد کلیک : ۵۲۵ ]
روزی برای اجازه[ تعداد کلیک : ۵۲۰ ]
دوستی ام با یک پالتوی زنانه[ تعداد کلیک : ۵۴۴ ]