باران به هق هق افتاد[ تعداد کلیک : ۹۴۳ ]
ویلچر[ تعداد کلیک : ۷۰۱ ]
نام اتاقم را گذاشته ام , کاخ سعدآبادی[ تعداد کلیک : ۹۵۹ ]
حیاط خلوت , با دو تا فرشته[ تعداد کلیک : ۵۵۵ ]
گاهی فکر می کنم/دامه چادر تو باد است.[ تعداد کلیک : ۶۶۵ ]
روزی برای اجازه[ تعداد کلیک : ۶۷۴ ]
دوستی ام با یک پالتوی زنانه[ تعداد کلیک : ۶۸۶ ]
کاش گوزنی بودم[ تعداد کلیک : ۵۷۶ ]
تنها دو نفر مانده بودیم[ تعداد کلیک : ۵۶۵ ]
فراموشت نمی کنم وطنم[ تعداد کلیک : ۶۷۳ ]
باران به هق هق افتاد[ تعداد کلیک : ۵۶۷ ]
ویلچر[ تعداد کلیک : ۵۶۷ ]
نام اتاقم را گذاشته ام[ تعداد کلیک : ۵۸۸ ]
حیاط خلوت[ تعداد کلیک : ۶۶۴ ]
گاهی فکر می کنم[ تعداد کلیک : ۵۹۰ ]
روزی برای اجازه[ تعداد کلیک : ۵۷۲ ]
دوستی ام با یک پالتوی زنانه[ تعداد کلیک : ۶۱۱ ]