باران به هق هق افتاد[ تعداد کلیک : ۸۳۱ ]
ویلچر[ تعداد کلیک : ۶۰۸ ]
نام اتاقم را گذاشته ام , کاخ سعدآبادی[ تعداد کلیک : ۸۲۳ ]
حیاط خلوت , با دو تا فرشته[ تعداد کلیک : ۵۲۲ ]
گاهی فکر می کنم/دامه چادر تو باد است.[ تعداد کلیک : ۵۷۱ ]
روزی برای اجازه[ تعداد کلیک : ۵۷۴ ]
دوستی ام با یک پالتوی زنانه[ تعداد کلیک : ۶۰۵ ]
کاش گوزنی بودم[ تعداد کلیک : ۵۰۷ ]
تنها دو نفر مانده بودیم[ تعداد کلیک : ۵۰۰ ]
فراموشت نمی کنم وطنم[ تعداد کلیک : ۵۷۵ ]
باران به هق هق افتاد[ تعداد کلیک : ۴۷۹ ]
ویلچر[ تعداد کلیک : ۴۸۴ ]
نام اتاقم را گذاشته ام[ تعداد کلیک : ۴۹۲ ]
حیاط خلوت[ تعداد کلیک : ۵۴۸ ]
گاهی فکر می کنم[ تعداد کلیک : ۴۸۲ ]
روزی برای اجازه[ تعداد کلیک : ۴۸۲ ]
دوستی ام با یک پالتوی زنانه[ تعداد کلیک : ۵۱۳ ]