باران به هق هق افتاد[ تعداد کلیک : ۸۴۶ ]
ویلچر[ تعداد کلیک : ۶۱۴ ]
نام اتاقم را گذاشته ام , کاخ سعدآبادی[ تعداد کلیک : ۸۳۶ ]
حیاط خلوت , با دو تا فرشته[ تعداد کلیک : ۵۲۸ ]
گاهی فکر می کنم/دامه چادر تو باد است.[ تعداد کلیک : ۵۸۳ ]
روزی برای اجازه[ تعداد کلیک : ۵۸۴ ]
دوستی ام با یک پالتوی زنانه[ تعداد کلیک : ۶۱۷ ]
کاش گوزنی بودم[ تعداد کلیک : ۵۱۲ ]
تنها دو نفر مانده بودیم[ تعداد کلیک : ۵۰۷ ]
فراموشت نمی کنم وطنم[ تعداد کلیک : ۵۸۳ ]
باران به هق هق افتاد[ تعداد کلیک : ۴۸۸ ]
ویلچر[ تعداد کلیک : ۴۹۷ ]
نام اتاقم را گذاشته ام[ تعداد کلیک : ۵۰۲ ]
حیاط خلوت[ تعداد کلیک : ۵۶۴ ]
گاهی فکر می کنم[ تعداد کلیک : ۴۹۴ ]
روزی برای اجازه[ تعداد کلیک : ۴۹۸ ]
دوستی ام با یک پالتوی زنانه[ تعداد کلیک : ۵۲۳ ]