باران به هق هق افتاد[ تعداد کلیک : ۹۰۶ ]
ویلچر[ تعداد کلیک : ۶۵۸ ]
نام اتاقم را گذاشته ام , کاخ سعدآبادی[ تعداد کلیک : ۹۰۵ ]
حیاط خلوت , با دو تا فرشته[ تعداد کلیک : ۵۵۰ ]
گاهی فکر می کنم/دامه چادر تو باد است.[ تعداد کلیک : ۶۳۲ ]
روزی برای اجازه[ تعداد کلیک : ۶۳۷ ]
دوستی ام با یک پالتوی زنانه[ تعداد کلیک : ۶۶۲ ]
کاش گوزنی بودم[ تعداد کلیک : ۵۵۳ ]
تنها دو نفر مانده بودیم[ تعداد کلیک : ۵۴۶ ]
فراموشت نمی کنم وطنم[ تعداد کلیک : ۶۴۰ ]
باران به هق هق افتاد[ تعداد کلیک : ۵۳۸ ]
ویلچر[ تعداد کلیک : ۵۳۷ ]
نام اتاقم را گذاشته ام[ تعداد کلیک : ۵۴۹ ]
حیاط خلوت[ تعداد کلیک : ۶۱۸ ]
گاهی فکر می کنم[ تعداد کلیک : ۵۵۴ ]
روزی برای اجازه[ تعداد کلیک : ۵۴۰ ]
دوستی ام با یک پالتوی زنانه[ تعداد کلیک : ۵۷۱ ]