گله رم سراغووه[ تعداد کلیک : ۴۸۰ ]
پیر مراد[ تعداد کلیک : ۶۱۲ ]
یه روزی میگذرم از کوچه این غروب تنگ[ تعداد کلیک : ۶۴۶ ]
اولکه میزده نه قدر اهل ادب یازگلی وار[ تعداد کلیک : ۳۹۳ ]
چونان مرغابی هایی[ تعداد کلیک : ۵۴۵ ]
روز عروس[ تعداد کلیک : ۶۱۸ ]
نام مصطفی[ تعداد کلیک : ۵۰۹ ]
پایان پرونده پرنده[ تعداد کلیک : ۵۲۲ ]
رودخانه خروشان[ تعداد کلیک : ۳۶۶ ]
«آزادی»[ تعداد کلیک : ۴۳۲ ]
پرنده از احساس گلی برخاست[ تعداد کلیک : ۳۱۴ ]
تو می گریستی[ تعداد کلیک : ۳۸۸ ]