گله رم سراغووه[ تعداد کلیک : ۴۸۸ ]
پیر مراد[ تعداد کلیک : ۶۲۷ ]
یه روزی میگذرم از کوچه این غروب تنگ[ تعداد کلیک : ۶۷۲ ]
اولکه میزده نه قدر اهل ادب یازگلی وار[ تعداد کلیک : ۴۰۸ ]
چونان مرغابی هایی[ تعداد کلیک : ۵۵۵ ]
روز عروس[ تعداد کلیک : ۶۴۰ ]
نام مصطفی[ تعداد کلیک : ۵۳۰ ]
پایان پرونده پرنده[ تعداد کلیک : ۵۳۵ ]
رودخانه خروشان[ تعداد کلیک : ۳۶۹ ]
«آزادی»[ تعداد کلیک : ۴۴۰ ]
پرنده از احساس گلی برخاست[ تعداد کلیک : ۳۱۷ ]
تو می گریستی[ تعداد کلیک : ۳۹۳ ]