گله رم سراغووه[ تعداد کلیک : ۴۶۷ ]
پیر مراد[ تعداد کلیک : ۶۰۰ ]
یه روزی میگذرم از کوچه این غروب تنگ[ تعداد کلیک : ۶۳۲ ]
اولکه میزده نه قدر اهل ادب یازگلی وار[ تعداد کلیک : ۳۸۶ ]
چونان مرغابی هایی[ تعداد کلیک : ۵۳۹ ]
روز عروس[ تعداد کلیک : ۶۰۴ ]
نام مصطفی[ تعداد کلیک : ۴۹۷ ]
پایان پرونده پرنده[ تعداد کلیک : ۵۱۶ ]
رودخانه خروشان[ تعداد کلیک : ۳۶۵ ]
«آزادی»[ تعداد کلیک : ۴۲۳ ]
پرنده از احساس گلی برخاست[ تعداد کلیک : ۳۱۳ ]
تو می گریستی[ تعداد کلیک : ۳۸۳ ]