از تاریکی آسمان می ترسم[ تعداد کلیک : ۳۶۴ ]
مادر صدایم می زند[ تعداد کلیک : ۳۹۵ ]
آسمان بیکران است[ تعداد کلیک : ۴۳۲ ]
مه را آوردم تا تو را گم کنم[ تعداد کلیک : ۴۰۰ ]
زمین می چرخد[ تعداد کلیک : ۲۳۴ ]
برف آرزو دارد[ تعداد کلیک : ۳۳۱ ]
از کفش های خیس مادرم می فهمم[ تعداد کلیک : ۴۰۲ ]