از تاریکی آسمان می ترسم[ تعداد کلیک : ۳۶۳ ]
مادر صدایم می زند[ تعداد کلیک : ۳۹۳ ]
آسمان بیکران است[ تعداد کلیک : ۴۲۱ ]
مه را آوردم تا تو را گم کنم[ تعداد کلیک : ۳۹۲ ]
زمین می چرخد[ تعداد کلیک : ۲۳۳ ]
برف آرزو دارد[ تعداد کلیک : ۳۲۹ ]
از کفش های خیس مادرم می فهمم[ تعداد کلیک : ۳۸۹ ]