از تاریکی آسمان می ترسم[ تعداد کلیک : ۳۷۴ ]
مادر صدایم می زند[ تعداد کلیک : ۴۰۱ ]
آسمان بیکران است[ تعداد کلیک : ۴۷۱ ]
مه را آوردم تا تو را گم کنم[ تعداد کلیک : ۴۴۱ ]
زمین می چرخد[ تعداد کلیک : ۲۴۱ ]
برف آرزو دارد[ تعداد کلیک : ۳۴۱ ]
از کفش های خیس مادرم می فهمم[ تعداد کلیک : ۴۴۹ ]