از تاریکی آسمان می ترسم[ تعداد کلیک : ۳۵۸ ]
مادر صدایم می زند[ تعداد کلیک : ۳۸۹ ]
آسمان بیکران است[ تعداد کلیک : ۳۹۰ ]
مه را آوردم تا تو را گم کنم[ تعداد کلیک : ۳۷۶ ]
زمین می چرخد[ تعداد کلیک : ۲۲۸ ]
برف آرزو دارد[ تعداد کلیک : ۳۲۴ ]
از کفش های خیس مادرم می فهمم[ تعداد کلیک : ۳۵۴ ]