از تاریکی آسمان می ترسم[ تعداد کلیک : ۳۶۱ ]
مادر صدایم می زند[ تعداد کلیک : ۳۹۱ ]
آسمان بیکران است[ تعداد کلیک : ۴۰۹ ]
مه را آوردم تا تو را گم کنم[ تعداد کلیک : ۳۸۷ ]
زمین می چرخد[ تعداد کلیک : ۲۳۱ ]
برف آرزو دارد[ تعداد کلیک : ۳۲۷ ]
از کفش های خیس مادرم می فهمم[ تعداد کلیک : ۳۷۵ ]