از تاریکی آسمان می ترسم[ تعداد کلیک : ۳۶۹ ]
مادر صدایم می زند[ تعداد کلیک : ۳۹۸ ]
آسمان بیکران است[ تعداد کلیک : ۴۵۴ ]
مه را آوردم تا تو را گم کنم[ تعداد کلیک : ۴۱۹ ]
زمین می چرخد[ تعداد کلیک : ۲۳۶ ]
برف آرزو دارد[ تعداد کلیک : ۳۳۶ ]
از کفش های خیس مادرم می فهمم[ تعداد کلیک : ۴۲۲ ]