از تاریکی آسمان می ترسم[ تعداد کلیک : ۳۶۶ ]
مادر صدایم می زند[ تعداد کلیک : ۳۹۷ ]
آسمان بیکران است[ تعداد کلیک : ۴۴۳ ]
مه را آوردم تا تو را گم کنم[ تعداد کلیک : ۴۱۰ ]
زمین می چرخد[ تعداد کلیک : ۲۳۵ ]
برف آرزو دارد[ تعداد کلیک : ۳۳۳ ]
از کفش های خیس مادرم می فهمم[ تعداد کلیک : ۴۱۲ ]