از تاریکی آسمان می ترسم[ تعداد کلیک : ۳۶۰ ]
مادر صدایم می زند[ تعداد کلیک : ۳۹۱ ]
آسمان بیکران است[ تعداد کلیک : ۳۹۸ ]
مه را آوردم تا تو را گم کنم[ تعداد کلیک : ۳۸۳ ]
زمین می چرخد[ تعداد کلیک : ۲۳۰ ]
برف آرزو دارد[ تعداد کلیک : ۳۲۶ ]
از کفش های خیس مادرم می فهمم[ تعداد کلیک : ۳۶۳ ]