تو در این جمعه ماتم زده و خسته کجایی[ تعداد کلیک : ۵۱۱ ]
حتی[ تعداد کلیک : ۴۷۸ ]
صداقت[ تعداد کلیک : ۵۳۸ ]
آبیست[ تعداد کلیک : ۳۴۷ ]
مشق[ تعداد کلیک : ۴۷۳ ]
سیزده بدر[ تعداد کلیک : ۳۶۸ ]
آنجاست[ تعداد کلیک : ۲۶۹ ]
فراموش[ تعداد کلیک : ۴۰۷ ]
ملاقات[ تعداد کلیک : ۴۵۱ ]
انگشتان[ تعداد کلیک : ۲۵۷ ]