تو در این جمعه ماتم زده و خسته کجایی[ تعداد کلیک : ۵۲۴ ]
حتی[ تعداد کلیک : ۴۸۱ ]
صداقت[ تعداد کلیک : ۵۶۵ ]
آبیست[ تعداد کلیک : ۳۴۹ ]
مشق[ تعداد کلیک : ۴۹۶ ]
سیزده بدر[ تعداد کلیک : ۳۷۱ ]
آنجاست[ تعداد کلیک : ۲۷۲ ]
فراموش[ تعداد کلیک : ۴۱۹ ]
ملاقات[ تعداد کلیک : ۴۵۳ ]
انگشتان[ تعداد کلیک : ۲۵۹ ]