وصال[ تعداد کلیک : ۴۴۴ ]
مناظره ی عاشق و عاقل 2[ تعداد کلیک : ۵۰۳ ]
مناظره ی عاشق و عاقل1[ تعداد کلیک : ۴۳۴ ]
امشب[ تعداد کلیک : ۳۲۸ ]
درد فرقت[ تعداد کلیک : ۳۱۳ ]
نمی دانم[ تعداد کلیک : ۲۵۵ ]
موج و ساحل[ تعداد کلیک : ۳۷۸ ]
چشم[ تعداد کلیک : ۳۴۷ ]
امید[ تعداد کلیک : ۲۹۹ ]
مرد آذری[ تعداد کلیک : ۲۰۶ ]
خیال[ تعداد کلیک : ۳۹۰ ]
طوفان غم[ تعداد کلیک : ۴۳۶ ]