وصال[ تعداد کلیک : ۴۸۴ ]
مناظره ی عاشق و عاقل 2[ تعداد کلیک : ۵۴۶ ]
مناظره ی عاشق و عاقل1[ تعداد کلیک : ۴۵۴ ]
امشب[ تعداد کلیک : ۳۵۱ ]
درد فرقت[ تعداد کلیک : ۳۲۲ ]
نمی دانم[ تعداد کلیک : ۲۶۶ ]
موج و ساحل[ تعداد کلیک : ۴۲۱ ]
چشم[ تعداد کلیک : ۴۰۲ ]
امید[ تعداد کلیک : ۳۰۸ ]
مرد آذری[ تعداد کلیک : ۲۱۵ ]
خیال[ تعداد کلیک : ۴۱۰ ]
طوفان غم[ تعداد کلیک : ۴۷۵ ]