وصال[ تعداد کلیک : ۴۵۷ ]
مناظره ی عاشق و عاقل 2[ تعداد کلیک : ۵۱۸ ]
مناظره ی عاشق و عاقل1[ تعداد کلیک : ۴۳۸ ]
امشب[ تعداد کلیک : ۳۳۴ ]
درد فرقت[ تعداد کلیک : ۳۱۵ ]
نمی دانم[ تعداد کلیک : ۲۵۶ ]
موج و ساحل[ تعداد کلیک : ۳۹۳ ]
چشم[ تعداد کلیک : ۳۷۴ ]
امید[ تعداد کلیک : ۲۹۹ ]
مرد آذری[ تعداد کلیک : ۲۰۶ ]
خیال[ تعداد کلیک : ۳۹۶ ]
طوفان غم[ تعداد کلیک : ۴۴۴ ]