کاسه کوزه ها رو بشکن سر من[ تعداد کلیک : ۷۹۹ ]
هستی، هنوزم توی این خونه[ تعداد کلیک : ۶۸۴ ]
زیادی روم حساب کردی[ تعداد کلیک : ۶۸۶ ]
بازم قراره "نو" بشه این سال[ تعداد کلیک : ۷۴۷ ]
مرد روزای پُر از حادثه بود[ تعداد کلیک : ۶۰۲ ]
شبی که خوابیده پشت پلک تو[ تعداد کلیک : ۶۰۳ ]
از پس سیاهیه زندگی بر نیومدم[ تعداد کلیک : ۶۸۵ ]
مگه بودنت عذاب من نبود[ تعداد کلیک : ۶۵۴ ]
تو یه دستم سنگه[ تعداد کلیک : ۵۲۸ ]
می تونی فک کنی دیوونه شدم[ تعداد کلیک : ۶۸۰ ]
رو مغز این اتاق ، پاشو قدم بزن[ تعداد کلیک : ۶۰۶ ]
ایندفه راس راسی دیوونه شده[ تعداد کلیک : ۴۷۶ ]