کاسه کوزه ها رو بشکن سر من[ تعداد کلیک : ۸۱۵ ]
هستی، هنوزم توی این خونه[ تعداد کلیک : ۷۰۹ ]
زیادی روم حساب کردی[ تعداد کلیک : ۷۱۶ ]
بازم قراره "نو" بشه این سال[ تعداد کلیک : ۷۸۶ ]
مرد روزای پُر از حادثه بود[ تعداد کلیک : ۶۳۳ ]
شبی که خوابیده پشت پلک تو[ تعداد کلیک : ۶۳۷ ]
از پس سیاهیه زندگی بر نیومدم[ تعداد کلیک : ۷۲۶ ]
مگه بودنت عذاب من نبود[ تعداد کلیک : ۶۸۶ ]
تو یه دستم سنگه[ تعداد کلیک : ۵۴۴ ]
می تونی فک کنی دیوونه شدم[ تعداد کلیک : ۷۰۳ ]
رو مغز این اتاق ، پاشو قدم بزن[ تعداد کلیک : ۶۴۸ ]
ایندفه راس راسی دیوونه شده[ تعداد کلیک : ۵۰۷ ]