کاسه کوزه ها رو بشکن سر من[ تعداد کلیک : ۸۰۱ ]
هستی، هنوزم توی این خونه[ تعداد کلیک : ۶۸۹ ]
زیادی روم حساب کردی[ تعداد کلیک : ۶۹۳ ]
بازم قراره "نو" بشه این سال[ تعداد کلیک : ۷۵۵ ]
مرد روزای پُر از حادثه بود[ تعداد کلیک : ۶۰۹ ]
شبی که خوابیده پشت پلک تو[ تعداد کلیک : ۶۱۱ ]
از پس سیاهیه زندگی بر نیومدم[ تعداد کلیک : ۶۹۴ ]
مگه بودنت عذاب من نبود[ تعداد کلیک : ۶۶۴ ]
تو یه دستم سنگه[ تعداد کلیک : ۵۳۱ ]
می تونی فک کنی دیوونه شدم[ تعداد کلیک : ۶۸۴ ]
رو مغز این اتاق ، پاشو قدم بزن[ تعداد کلیک : ۶۱۵ ]
ایندفه راس راسی دیوونه شده[ تعداد کلیک : ۴۸۲ ]