کاسه کوزه ها رو بشکن سر من[ تعداد کلیک : ۷۹۴ ]
هستی، هنوزم توی این خونه[ تعداد کلیک : ۶۷۷ ]
زیادی روم حساب کردی[ تعداد کلیک : ۶۷۶ ]
بازم قراره "نو" بشه این سال[ تعداد کلیک : ۷۳۵ ]
مرد روزای پُر از حادثه بود[ تعداد کلیک : ۵۸۸ ]
شبی که خوابیده پشت پلک تو[ تعداد کلیک : ۵۹۰ ]
از پس سیاهیه زندگی بر نیومدم[ تعداد کلیک : ۶۷۵ ]
مگه بودنت عذاب من نبود[ تعداد کلیک : ۶۴۱ ]
تو یه دستم سنگه[ تعداد کلیک : ۵۲۴ ]
می تونی فک کنی دیوونه شدم[ تعداد کلیک : ۶۷۱ ]
رو مغز این اتاق ، پاشو قدم بزن[ تعداد کلیک : ۵۸۷ ]
ایندفه راس راسی دیوونه شده[ تعداد کلیک : ۴۶۴ ]