کاسه کوزه ها رو بشکن سر من[ تعداد کلیک : ۸۲۷ ]
هستی، هنوزم توی این خونه[ تعداد کلیک : ۷۳۰ ]
زیادی روم حساب کردی[ تعداد کلیک : ۷۴۴ ]
بازم قراره "نو" بشه این سال[ تعداد کلیک : ۸۰۷ ]
مرد روزای پُر از حادثه بود[ تعداد کلیک : ۶۵۶ ]
شبی که خوابیده پشت پلک تو[ تعداد کلیک : ۶۶۴ ]
از پس سیاهیه زندگی بر نیومدم[ تعداد کلیک : ۷۵۱ ]
مگه بودنت عذاب من نبود[ تعداد کلیک : ۷۱۳ ]
تو یه دستم سنگه[ تعداد کلیک : ۵۶۲ ]
می تونی فک کنی دیوونه شدم[ تعداد کلیک : ۷۲۴ ]
رو مغز این اتاق ، پاشو قدم بزن[ تعداد کلیک : ۶۷۱ ]
ایندفه راس راسی دیوونه شده[ تعداد کلیک : ۵۲۹ ]