« فقط تو راه آسمان را بلد بودی...»[ تعداد کلیک : ۴۶۲ ]
عشق[ تعداد کلیک : ۴۰۶ ]
« رسول آیه های روشن »[ تعداد کلیک : ۴۴۶ ]
« سکوت مادرم»[ تعداد کلیک : ۳۵۳ ]
«ماهی قرمز»[ تعداد کلیک : ۴۱۷ ]
« می توانی نیما باشی!؟»[ تعداد کلیک : ۴۷۲ ]
«نماد صلح»[ تعداد کلیک : ۵۰۸ ]
«کوچه ها، سخاوت تو را غبطه می خورند»[ تعداد کلیک : ۵۰۶ ]
«بساط تنهایی»[ تعداد کلیک : ۴۹۷ ]
«از کدام دروازه می آیی...»[ تعداد کلیک : ۳۶۳ ]