« فقط تو راه آسمان را بلد بودی...»[ تعداد کلیک : ۴۷۱ ]
عشق[ تعداد کلیک : ۴۱۱ ]
« رسول آیه های روشن »[ تعداد کلیک : ۴۵۳ ]
« سکوت مادرم»[ تعداد کلیک : ۳۶۱ ]
«ماهی قرمز»[ تعداد کلیک : ۴۲۴ ]
« می توانی نیما باشی!؟»[ تعداد کلیک : ۴۸۲ ]
«نماد صلح»[ تعداد کلیک : ۵۱۴ ]
«کوچه ها، سخاوت تو را غبطه می خورند»[ تعداد کلیک : ۵۲۰ ]
«بساط تنهایی»[ تعداد کلیک : ۵۱۰ ]
«از کدام دروازه می آیی...»[ تعداد کلیک : ۳۷۱ ]