« فقط تو راه آسمان را بلد بودی...»[ تعداد کلیک : ۴۲۵ ]
عشق[ تعداد کلیک : ۳۸۲ ]
« رسول آیه های روشن »[ تعداد کلیک : ۴۲۱ ]
« سکوت مادرم»[ تعداد کلیک : ۳۳۲ ]
«ماهی قرمز»[ تعداد کلیک : ۳۹۸ ]
« می توانی نیما باشی!؟»[ تعداد کلیک : ۴۳۸ ]
«نماد صلح»[ تعداد کلیک : ۴۷۰ ]
«کوچه ها، سخاوت تو را غبطه می خورند»[ تعداد کلیک : ۴۷۱ ]
«بساط تنهایی»[ تعداد کلیک : ۴۵۷ ]
«از کدام دروازه می آیی...»[ تعداد کلیک : ۳۳۸ ]