« فقط تو راه آسمان را بلد بودی...»[ تعداد کلیک : ۴۵۱ ]
عشق[ تعداد کلیک : ۳۹۹ ]
« رسول آیه های روشن »[ تعداد کلیک : ۴۳۸ ]
« سکوت مادرم»[ تعداد کلیک : ۳۴۷ ]
«ماهی قرمز»[ تعداد کلیک : ۴۱۰ ]
« می توانی نیما باشی!؟»[ تعداد کلیک : ۴۶۶ ]
«نماد صلح»[ تعداد کلیک : ۴۹۵ ]
«کوچه ها، سخاوت تو را غبطه می خورند»[ تعداد کلیک : ۴۹۹ ]
«بساط تنهایی»[ تعداد کلیک : ۴۸۷ ]
«از کدام دروازه می آیی...»[ تعداد کلیک : ۳۵۹ ]