« فقط تو راه آسمان را بلد بودی...»[ تعداد کلیک : ۴۳۶ ]
عشق[ تعداد کلیک : ۳۹۱ ]
« رسول آیه های روشن »[ تعداد کلیک : ۴۲۸ ]
« سکوت مادرم»[ تعداد کلیک : ۳۴۱ ]
«ماهی قرمز»[ تعداد کلیک : ۴۰۵ ]
« می توانی نیما باشی!؟»[ تعداد کلیک : ۴۵۱ ]
«نماد صلح»[ تعداد کلیک : ۴۸۲ ]
«کوچه ها، سخاوت تو را غبطه می خورند»[ تعداد کلیک : ۴۸۱ ]
«بساط تنهایی»[ تعداد کلیک : ۴۷۲ ]
«از کدام دروازه می آیی...»[ تعداد کلیک : ۳۵۰ ]