« فقط تو راه آسمان را بلد بودی...»[ تعداد کلیک : ۴۴۴ ]
عشق[ تعداد کلیک : ۳۹۶ ]
« رسول آیه های روشن »[ تعداد کلیک : ۴۳۵ ]
« سکوت مادرم»[ تعداد کلیک : ۳۴۴ ]
«ماهی قرمز»[ تعداد کلیک : ۴۰۸ ]
« می توانی نیما باشی!؟»[ تعداد کلیک : ۴۶۱ ]
«نماد صلح»[ تعداد کلیک : ۴۹۱ ]
«کوچه ها، سخاوت تو را غبطه می خورند»[ تعداد کلیک : ۴۹۱ ]
«بساط تنهایی»[ تعداد کلیک : ۴۸۱ ]
«از کدام دروازه می آیی...»[ تعداد کلیک : ۳۵۵ ]