« فقط تو راه آسمان را بلد بودی...»[ تعداد کلیک : ۴۹۴ ]
عشق[ تعداد کلیک : ۴۲۶ ]
« رسول آیه های روشن »[ تعداد کلیک : ۴۶۲ ]
« سکوت مادرم»[ تعداد کلیک : ۳۷۵ ]
«ماهی قرمز»[ تعداد کلیک : ۴۳۸ ]
« می توانی نیما باشی!؟»[ تعداد کلیک : ۴۹۴ ]
«نماد صلح»[ تعداد کلیک : ۵۳۴ ]
«کوچه ها، سخاوت تو را غبطه می خورند»[ تعداد کلیک : ۵۴۵ ]
«بساط تنهایی»[ تعداد کلیک : ۵۳۱ ]
«از کدام دروازه می آیی...»[ تعداد کلیک : ۳۸۲ ]