« فقط تو راه آسمان را بلد بودی...»[ تعداد کلیک : ۴۱۳ ]
عشق[ تعداد کلیک : ۳۷۶ ]
« رسول آیه های روشن »[ تعداد کلیک : ۴۱۴ ]
« سکوت مادرم»[ تعداد کلیک : ۳۲۶ ]
«ماهی قرمز»[ تعداد کلیک : ۳۹۳ ]
« می توانی نیما باشی!؟»[ تعداد کلیک : ۴۳۱ ]
«نماد صلح»[ تعداد کلیک : ۴۶۳ ]
«کوچه ها، سخاوت تو را غبطه می خورند»[ تعداد کلیک : ۴۶۱ ]
«بساط تنهایی»[ تعداد کلیک : ۴۴۵ ]
«از کدام دروازه می آیی...»[ تعداد کلیک : ۳۲۸ ]