پیکری چون آسمانی از طلا و ماه[ تعداد کلیک : ۵۵۹ ]
ای نمی دانم[ تعداد کلیک : ۴۴۰ ]
بانگ ویرانی است[ تعداد کلیک : ۴۷۰ ]
یکِ بی­ یک[ تعداد کلیک : ۳۹۹ ]
این تیغِ تیز و این کفن و این من[ تعداد کلیک : ۳۵۷ ]
نور[ تعداد کلیک : ۳۷۲ ]
چون زنی در بزم موسیقی,[ تعداد کلیک : ۳۲۶ ]
عشق[ تعداد کلیک : ۴۶۱ ]
نوری افتاده­است بر دیوار[ تعداد کلیک : ۲۲۳ ]
در من دوباره مرگ وزیدن گرفته­است[ تعداد کلیک : ۳۸۲ ]
تنی چو جانی برومند اما[ تعداد کلیک : ۴۵۵ ]
و کرکسی که آنسوی­تر[ تعداد کلیک : ۴۲۸ ]