پیکری چون آسمانی از طلا و ماه[ تعداد کلیک : ۴۸۵ ]
ای نمی دانم[ تعداد کلیک : ۳۸۹ ]
بانگ ویرانی است[ تعداد کلیک : ۴۴۷ ]
یکِ بی­ یک[ تعداد کلیک : ۳۴۲ ]
این تیغِ تیز و این کفن و این من[ تعداد کلیک : ۳۳۶ ]
نور[ تعداد کلیک : ۳۰۸ ]
چون زنی در بزم موسیقی,[ تعداد کلیک : ۳۰۹ ]
عشق[ تعداد کلیک : ۴۴۴ ]
نوری افتاده­است بر دیوار[ تعداد کلیک : ۲۰۶ ]
در من دوباره مرگ وزیدن گرفته­است[ تعداد کلیک : ۳۶۶ ]
تنی چو جانی برومند اما[ تعداد کلیک : ۴۳۸ ]
و کرکسی که آنسوی­تر[ تعداد کلیک : ۴۱۰ ]