پیکری چون آسمانی از طلا و ماه[ تعداد کلیک : ۵۱۱ ]
ای نمی دانم[ تعداد کلیک : ۴۰۶ ]
بانگ ویرانی است[ تعداد کلیک : ۴۵۳ ]
یکِ بی­ یک[ تعداد کلیک : ۳۶۴ ]
این تیغِ تیز و این کفن و این من[ تعداد کلیک : ۳۴۱ ]
نور[ تعداد کلیک : ۳۳۴ ]
چون زنی در بزم موسیقی,[ تعداد کلیک : ۳۱۴ ]
عشق[ تعداد کلیک : ۴۵۱ ]
نوری افتاده­است بر دیوار[ تعداد کلیک : ۲۱۰ ]
در من دوباره مرگ وزیدن گرفته­است[ تعداد کلیک : ۳۷۲ ]
تنی چو جانی برومند اما[ تعداد کلیک : ۴۴۵ ]
و کرکسی که آنسوی­تر[ تعداد کلیک : ۴۱۶ ]