پیکری چون آسمانی از طلا و ماه[ تعداد کلیک : ۴۹۴ ]
ای نمی دانم[ تعداد کلیک : ۳۹۳ ]
بانگ ویرانی است[ تعداد کلیک : ۴۴۹ ]
یکِ بی­ یک[ تعداد کلیک : ۳۴۸ ]
این تیغِ تیز و این کفن و این من[ تعداد کلیک : ۳۳۸ ]
نور[ تعداد کلیک : ۳۱۶ ]
چون زنی در بزم موسیقی,[ تعداد کلیک : ۳۱۱ ]
عشق[ تعداد کلیک : ۴۴۷ ]
نوری افتاده­است بر دیوار[ تعداد کلیک : ۲۰۸ ]
در من دوباره مرگ وزیدن گرفته­است[ تعداد کلیک : ۳۶۹ ]
تنی چو جانی برومند اما[ تعداد کلیک : ۴۴۱ ]
و کرکسی که آنسوی­تر[ تعداد کلیک : ۴۱۴ ]