پیکری چون آسمانی از طلا و ماه[ تعداد کلیک : ۵۳۱ ]
ای نمی دانم[ تعداد کلیک : ۴۱۷ ]
بانگ ویرانی است[ تعداد کلیک : ۴۵۹ ]
یکِ بی­ یک[ تعداد کلیک : ۳۷۶ ]
این تیغِ تیز و این کفن و این من[ تعداد کلیک : ۳۴۶ ]
نور[ تعداد کلیک : ۳۵۲ ]
چون زنی در بزم موسیقی,[ تعداد کلیک : ۳۱۷ ]
عشق[ تعداد کلیک : ۴۵۴ ]
نوری افتاده­است بر دیوار[ تعداد کلیک : ۲۱۴ ]
در من دوباره مرگ وزیدن گرفته­است[ تعداد کلیک : ۳۷۵ ]
تنی چو جانی برومند اما[ تعداد کلیک : ۴۴۸ ]
و کرکسی که آنسوی­تر[ تعداد کلیک : ۴۱۹ ]