پیکری چون آسمانی از طلا و ماه[ تعداد کلیک : ۵۱۹ ]
ای نمی دانم[ تعداد کلیک : ۴۱۱ ]
بانگ ویرانی است[ تعداد کلیک : ۴۵۵ ]
یکِ بی­ یک[ تعداد کلیک : ۳۶۷ ]
این تیغِ تیز و این کفن و این من[ تعداد کلیک : ۳۴۲ ]
نور[ تعداد کلیک : ۳۳۸ ]
چون زنی در بزم موسیقی,[ تعداد کلیک : ۳۱۴ ]
عشق[ تعداد کلیک : ۴۵۱ ]
نوری افتاده­است بر دیوار[ تعداد کلیک : ۲۱۱ ]
در من دوباره مرگ وزیدن گرفته­است[ تعداد کلیک : ۳۷۳ ]
تنی چو جانی برومند اما[ تعداد کلیک : ۴۴۶ ]
و کرکسی که آنسوی­تر[ تعداد کلیک : ۴۱۷ ]