پیکری چون آسمانی از طلا و ماه[ تعداد کلیک : ۵۴۰ ]
ای نمی دانم[ تعداد کلیک : ۴۲۷ ]
بانگ ویرانی است[ تعداد کلیک : ۴۶۶ ]
یکِ بی­ یک[ تعداد کلیک : ۳۸۵ ]
این تیغِ تیز و این کفن و این من[ تعداد کلیک : ۳۵۱ ]
نور[ تعداد کلیک : ۳۶۱ ]
چون زنی در بزم موسیقی,[ تعداد کلیک : ۳۲۱ ]
عشق[ تعداد کلیک : ۴۵۸ ]
نوری افتاده­است بر دیوار[ تعداد کلیک : ۲۱۹ ]
در من دوباره مرگ وزیدن گرفته­است[ تعداد کلیک : ۳۷۹ ]
تنی چو جانی برومند اما[ تعداد کلیک : ۴۵۳ ]
و کرکسی که آنسوی­تر[ تعداد کلیک : ۴۲۳ ]