پیکری چون آسمانی از طلا و ماه[ تعداد کلیک : ۵۴۸ ]
ای نمی دانم[ تعداد کلیک : ۴۳۱ ]
بانگ ویرانی است[ تعداد کلیک : ۴۶۷ ]
یکِ بی­ یک[ تعداد کلیک : ۳۹۱ ]
این تیغِ تیز و این کفن و این من[ تعداد کلیک : ۳۵۳ ]
نور[ تعداد کلیک : ۳۶۲ ]
چون زنی در بزم موسیقی,[ تعداد کلیک : ۳۲۱ ]
عشق[ تعداد کلیک : ۴۵۸ ]
نوری افتاده­است بر دیوار[ تعداد کلیک : ۲۱۹ ]
در من دوباره مرگ وزیدن گرفته­است[ تعداد کلیک : ۳۸۰ ]
تنی چو جانی برومند اما[ تعداد کلیک : ۴۵۳ ]
و کرکسی که آنسوی­تر[ تعداد کلیک : ۴۲۴ ]