پیکری چون آسمانی از طلا و ماه[ تعداد کلیک : ۵۰۱ ]
ای نمی دانم[ تعداد کلیک : ۳۹۹ ]
بانگ ویرانی است[ تعداد کلیک : ۴۵۰ ]
یکِ بی­ یک[ تعداد کلیک : ۳۵۷ ]
این تیغِ تیز و این کفن و این من[ تعداد کلیک : ۳۳۹ ]
نور[ تعداد کلیک : ۳۲۶ ]
چون زنی در بزم موسیقی,[ تعداد کلیک : ۳۱۲ ]
عشق[ تعداد کلیک : ۴۴۹ ]
نوری افتاده­است بر دیوار[ تعداد کلیک : ۲۰۹ ]
در من دوباره مرگ وزیدن گرفته­است[ تعداد کلیک : ۳۷۰ ]
تنی چو جانی برومند اما[ تعداد کلیک : ۴۴۳ ]
و کرکسی که آنسوی­تر[ تعداد کلیک : ۴۱۵ ]