اکنون[ تعداد کلیک : ۴۱۸ ]
تنها و آرام[ تعداد کلیک : ۴۰۲ ]
کودکی ام[ تعداد کلیک : ۴۸۷ ]
شبی شبیه به ناله[ تعداد کلیک : ۴۱۸ ]
چقدر دلم می خواهد[ تعداد کلیک : ۴۷۳ ]
ازکدام دستم می گیرید[ تعداد کلیک : ۳۰۷ ]
وقتی تو نیستی[ تعداد کلیک : ۴۳۰ ]
شب دستانت را از روی شانه هایم بردار[ تعداد کلیک : ۳۹۳ ]
با کمال احترام و فروتنی تقدیم به استاد اسدالله لاری دشتی[ تعداد کلیک : ۴۶۰ ]
مهمانی پروانه ها[ تعداد کلیک : ۳۴۴ ]
تنهایی[ تعداد کلیک : ۴۳۹ ]
چه امتزاج قشنگی ست[ تعداد کلیک : ۳۹۶ ]
مهدی محمدیان[ تعداد کلیک : ۴۱۸ ]
هزاران کوچه[ تعداد کلیک : ۳۹۳ ]
وقتی تو نیستی[ تعداد کلیک : ۴۱۰ ]
دستهایمان معنای با هم بودن را نمی فهند[ تعداد کلیک : ۳۰۷ ]
شب دستانت را از روی شانه هایم بردار[ تعداد کلیک : ۴۱۹ ]
با کمال احترام و فروتنی تقدیم به استاد اسدالله لاری دشتی[ تعداد کلیک : ۳۴۶ ]
من تنها بودم[ تعداد کلیک : ۳۸۷ ]
چشمانم از این باران همیشه سهمی دارد[ تعداد کلیک : ۲۸۲ ]