اکنون[ تعداد کلیک : ۴۳۰ ]
تنها و آرام[ تعداد کلیک : ۴۰۴ ]
کودکی ام[ تعداد کلیک : ۴۹۹ ]
شبی شبیه به ناله[ تعداد کلیک : ۴۴۰ ]
چقدر دلم می خواهد[ تعداد کلیک : ۴۹۳ ]
ازکدام دستم می گیرید[ تعداد کلیک : ۳۱۰ ]
وقتی تو نیستی[ تعداد کلیک : ۴۵۲ ]
شب دستانت را از روی شانه هایم بردار[ تعداد کلیک : ۴۱۶ ]
با کمال احترام و فروتنی تقدیم به استاد اسدالله لاری دشتی[ تعداد کلیک : ۴۶۵ ]
مهمانی پروانه ها[ تعداد کلیک : ۳۴۶ ]
تنهایی[ تعداد کلیک : ۴۴۲ ]
چه امتزاج قشنگی ست[ تعداد کلیک : ۴۰۸ ]
مهدی محمدیان[ تعداد کلیک : ۴۴۳ ]
هزاران کوچه[ تعداد کلیک : ۴۰۹ ]
وقتی تو نیستی[ تعداد کلیک : ۴۲۳ ]
دستهایمان معنای با هم بودن را نمی فهند[ تعداد کلیک : ۳۱۰ ]
شب دستانت را از روی شانه هایم بردار[ تعداد کلیک : ۴۴۸ ]
با کمال احترام و فروتنی تقدیم به استاد اسدالله لاری دشتی[ تعداد کلیک : ۳۶۲ ]
من تنها بودم[ تعداد کلیک : ۴۰۹ ]
چشمانم از این باران همیشه سهمی دارد[ تعداد کلیک : ۲۸۶ ]