اکنون[ تعداد کلیک : ۴۴۹ ]
تنها و آرام[ تعداد کلیک : ۴۰۸ ]
کودکی ام[ تعداد کلیک : ۵۱۵ ]
شبی شبیه به ناله[ تعداد کلیک : ۴۶۱ ]
چقدر دلم می خواهد[ تعداد کلیک : ۵۱۸ ]
ازکدام دستم می گیرید[ تعداد کلیک : ۳۱۵ ]
وقتی تو نیستی[ تعداد کلیک : ۴۷۹ ]
شب دستانت را از روی شانه هایم بردار[ تعداد کلیک : ۴۳۶ ]
با کمال احترام و فروتنی تقدیم به استاد اسدالله لاری دشتی[ تعداد کلیک : ۴۷۰ ]
مهمانی پروانه ها[ تعداد کلیک : ۳۵۱ ]
تنهایی[ تعداد کلیک : ۴۴۶ ]
چه امتزاج قشنگی ست[ تعداد کلیک : ۴۲۳ ]
مهدی محمدیان[ تعداد کلیک : ۴۶۵ ]
هزاران کوچه[ تعداد کلیک : ۴۳۰ ]
وقتی تو نیستی[ تعداد کلیک : ۴۲۹ ]
دستهایمان معنای با هم بودن را نمی فهند[ تعداد کلیک : ۳۱۶ ]
شب دستانت را از روی شانه هایم بردار[ تعداد کلیک : ۴۷۲ ]
با کمال احترام و فروتنی تقدیم به استاد اسدالله لاری دشتی[ تعداد کلیک : ۳۸۲ ]
من تنها بودم[ تعداد کلیک : ۴۲۸ ]
چشمانم از این باران همیشه سهمی دارد[ تعداد کلیک : ۲۹۶ ]