اکنون[ تعداد کلیک : ۴۲۶ ]
تنها و آرام[ تعداد کلیک : ۴۰۴ ]
کودکی ام[ تعداد کلیک : ۴۹۳ ]
شبی شبیه به ناله[ تعداد کلیک : ۴۲۵ ]
چقدر دلم می خواهد[ تعداد کلیک : ۴۸۵ ]
ازکدام دستم می گیرید[ تعداد کلیک : ۳۰۹ ]
وقتی تو نیستی[ تعداد کلیک : ۴۴۰ ]
شب دستانت را از روی شانه هایم بردار[ تعداد کلیک : ۴۰۵ ]
با کمال احترام و فروتنی تقدیم به استاد اسدالله لاری دشتی[ تعداد کلیک : ۴۶۴ ]
مهمانی پروانه ها[ تعداد کلیک : ۳۴۶ ]
تنهایی[ تعداد کلیک : ۴۴۲ ]
چه امتزاج قشنگی ست[ تعداد کلیک : ۴۰۴ ]
مهدی محمدیان[ تعداد کلیک : ۴۳۳ ]
هزاران کوچه[ تعداد کلیک : ۴۰۰ ]
وقتی تو نیستی[ تعداد کلیک : ۴۱۹ ]
دستهایمان معنای با هم بودن را نمی فهند[ تعداد کلیک : ۳۰۹ ]
شب دستانت را از روی شانه هایم بردار[ تعداد کلیک : ۴۳۲ ]
با کمال احترام و فروتنی تقدیم به استاد اسدالله لاری دشتی[ تعداد کلیک : ۳۵۵ ]
من تنها بودم[ تعداد کلیک : ۳۹۳ ]
چشمانم از این باران همیشه سهمی دارد[ تعداد کلیک : ۲۸۶ ]