این شعرها[ تعداد کلیک : ۵۳۹ ]
زندگی[ تعداد کلیک : ۵۰۴ ]
از زندگی[ تعداد کلیک : ۳۳۴ ]
و هیچ کسی نیست[ تعداد کلیک : ۴۳۰ ]
مردگان[ تعداد کلیک : ۴۹۵ ]
درمانده ها[ تعداد کلیک : ۴۲۲ ]
آه ای چراغ های خوشبخت[ تعداد کلیک : ۵۱۰ ]
سرد خانه[ تعداد کلیک : ۳۶۲ ]
گذشته[ تعداد کلیک : ۴۹۹ ]