این شعرها[ تعداد کلیک : ۵۲۸ ]
زندگی[ تعداد کلیک : ۴۸۹ ]
از زندگی[ تعداد کلیک : ۳۳۲ ]
و هیچ کسی نیست[ تعداد کلیک : ۴۱۷ ]
مردگان[ تعداد کلیک : ۴۸۱ ]
درمانده ها[ تعداد کلیک : ۴۱۲ ]
آه ای چراغ های خوشبخت[ تعداد کلیک : ۴۹۷ ]
سرد خانه[ تعداد کلیک : ۳۴۹ ]
گذشته[ تعداد کلیک : ۴۸۴ ]