این شعرها[ تعداد کلیک : ۵۳۴ ]
زندگی[ تعداد کلیک : ۴۹۸ ]
از زندگی[ تعداد کلیک : ۳۳۴ ]
و هیچ کسی نیست[ تعداد کلیک : ۴۲۵ ]
مردگان[ تعداد کلیک : ۴۸۷ ]
درمانده ها[ تعداد کلیک : ۴۱۸ ]
آه ای چراغ های خوشبخت[ تعداد کلیک : ۵۰۴ ]
سرد خانه[ تعداد کلیک : ۳۵۵ ]
گذشته[ تعداد کلیک : ۴۹۲ ]