این شعرها[ تعداد کلیک : ۵۲۳ ]
زندگی[ تعداد کلیک : ۴۸۶ ]
از زندگی[ تعداد کلیک : ۳۳۱ ]
و هیچ کسی نیست[ تعداد کلیک : ۴۱۳ ]
مردگان[ تعداد کلیک : ۴۷۹ ]
درمانده ها[ تعداد کلیک : ۴۰۸ ]
آه ای چراغ های خوشبخت[ تعداد کلیک : ۴۹۳ ]
سرد خانه[ تعداد کلیک : ۳۴۵ ]
گذشته[ تعداد کلیک : ۴۷۶ ]