این شعرها[ تعداد کلیک : ۵۰۰ ]
زندگی[ تعداد کلیک : ۴۵۳ ]
از زندگی[ تعداد کلیک : ۳۲۷ ]
و هیچ کسی نیست[ تعداد کلیک : ۳۹۶ ]
مردگان[ تعداد کلیک : ۴۵۹ ]
درمانده ها[ تعداد کلیک : ۳۸۵ ]
آه ای چراغ های خوشبخت[ تعداد کلیک : ۴۷۴ ]
سرد خانه[ تعداد کلیک : ۳۲۵ ]
گذشته[ تعداد کلیک : ۴۵۳ ]