این شعرها[ تعداد کلیک : ۵۵۴ ]
زندگی[ تعداد کلیک : ۵۲۱ ]
از زندگی[ تعداد کلیک : ۳۴۰ ]
و هیچ کسی نیست[ تعداد کلیک : ۴۴۱ ]
مردگان[ تعداد کلیک : ۵۱۱ ]
درمانده ها[ تعداد کلیک : ۴۳۹ ]
آه ای چراغ های خوشبخت[ تعداد کلیک : ۵۲۶ ]
سرد خانه[ تعداد کلیک : ۳۸۴ ]
گذشته[ تعداد کلیک : ۵۱۲ ]