این شعرها[ تعداد کلیک : ۵۰۵ ]
زندگی[ تعداد کلیک : ۴۶۱ ]
از زندگی[ تعداد کلیک : ۳۲۹ ]
و هیچ کسی نیست[ تعداد کلیک : ۴۰۰ ]
مردگان[ تعداد کلیک : ۴۶۴ ]
درمانده ها[ تعداد کلیک : ۳۹۳ ]
آه ای چراغ های خوشبخت[ تعداد کلیک : ۴۸۱ ]
سرد خانه[ تعداد کلیک : ۳۲۹ ]
گذشته[ تعداد کلیک : ۴۶۱ ]