روشنی کوچکی از طاقچه ی پنجره ی اتاق همسایمان پیدا بود[ تعداد کلیک : ۴۶۸ ]
مثل موجی که سبک میراند در آوارگی معکوس خویش[ تعداد کلیک : ۳۵۶ ]
سرفه می کند،همین[ تعداد کلیک : ۲۹۹ ]
سبز روییدن،مثل گفتن نیست[ تعداد کلیک : ۳۵۳ ]
سایه فروریخته است[ تعداد کلیک : ۳۳۲ ]
روان می شود خاطرم در این عبور بی مقصد،[ تعداد کلیک : ۲۹۸ ]
در میان راه[ تعداد کلیک : ۴۰۶ ]
خون در رگانم می دوید[ تعداد کلیک : ۲۷۲ ]
خطوط گنگ است[ تعداد کلیک : ۲۹۱ ]
بی گاه خواب ویران می شود[ تعداد کلیک : ۳۶۳ ]
به فانوس شب تکیه زدم[ تعداد کلیک : ۳۹۴ ]
به دست می زنم دست بندی را[ تعداد کلیک : ۳۶۴ ]