روشنی کوچکی از طاقچه ی پنجره ی اتاق همسایمان پیدا بود[ تعداد کلیک : ۴۲۳ ]
مثل موجی که سبک میراند در آوارگی معکوس خویش[ تعداد کلیک : ۳۴۲ ]
سرفه می کند،همین[ تعداد کلیک : ۲۸۳ ]
سبز روییدن،مثل گفتن نیست[ تعداد کلیک : ۳۴۰ ]
سایه فروریخته است[ تعداد کلیک : ۲۹۴ ]
روان می شود خاطرم در این عبور بی مقصد،[ تعداد کلیک : ۲۸۷ ]
در میان راه[ تعداد کلیک : ۳۷۰ ]
خون در رگانم می دوید[ تعداد کلیک : ۲۶۳ ]
خطوط گنگ است[ تعداد کلیک : ۲۸۰ ]
بی گاه خواب ویران می شود[ تعداد کلیک : ۳۵۳ ]
به فانوس شب تکیه زدم[ تعداد کلیک : ۳۸۴ ]
به دست می زنم دست بندی را[ تعداد کلیک : ۳۳۷ ]