روشنی کوچکی از طاقچه ی پنجره ی اتاق همسایمان پیدا بود[ تعداد کلیک : ۴۳۸ ]
مثل موجی که سبک میراند در آوارگی معکوس خویش[ تعداد کلیک : ۳۴۵ ]
سرفه می کند،همین[ تعداد کلیک : ۲۸۵ ]
سبز روییدن،مثل گفتن نیست[ تعداد کلیک : ۳۴۳ ]
سایه فروریخته است[ تعداد کلیک : ۳۰۳ ]
روان می شود خاطرم در این عبور بی مقصد،[ تعداد کلیک : ۲۸۸ ]
در میان راه[ تعداد کلیک : ۳۸۰ ]
خون در رگانم می دوید[ تعداد کلیک : ۲۶۵ ]
خطوط گنگ است[ تعداد کلیک : ۲۸۴ ]
بی گاه خواب ویران می شود[ تعداد کلیک : ۳۵۵ ]
به فانوس شب تکیه زدم[ تعداد کلیک : ۳۸۶ ]
به دست می زنم دست بندی را[ تعداد کلیک : ۳۴۴ ]