روشنی کوچکی از طاقچه ی پنجره ی اتاق همسایمان پیدا بود[ تعداد کلیک : ۴۸۰ ]
مثل موجی که سبک میراند در آوارگی معکوس خویش[ تعداد کلیک : ۳۵۹ ]
سرفه می کند،همین[ تعداد کلیک : ۳۰۷ ]
سبز روییدن،مثل گفتن نیست[ تعداد کلیک : ۳۵۵ ]
سایه فروریخته است[ تعداد کلیک : ۳۴۷ ]
روان می شود خاطرم در این عبور بی مقصد،[ تعداد کلیک : ۳۰۱ ]
در میان راه[ تعداد کلیک : ۴۲۲ ]
خون در رگانم می دوید[ تعداد کلیک : ۲۷۴ ]
خطوط گنگ است[ تعداد کلیک : ۲۹۳ ]
بی گاه خواب ویران می شود[ تعداد کلیک : ۳۶۵ ]
به فانوس شب تکیه زدم[ تعداد کلیک : ۳۹۷ ]
به دست می زنم دست بندی را[ تعداد کلیک : ۳۸۰ ]