روشنی کوچکی از طاقچه ی پنجره ی اتاق همسایمان پیدا بود[ تعداد کلیک : ۴۵۶ ]
مثل موجی که سبک میراند در آوارگی معکوس خویش[ تعداد کلیک : ۳۵۰ ]
سرفه می کند،همین[ تعداد کلیک : ۲۹۳ ]
سبز روییدن،مثل گفتن نیست[ تعداد کلیک : ۳۴۷ ]
سایه فروریخته است[ تعداد کلیک : ۳۱۵ ]
روان می شود خاطرم در این عبور بی مقصد،[ تعداد کلیک : ۲۹۲ ]
در میان راه[ تعداد کلیک : ۳۸۸ ]
خون در رگانم می دوید[ تعداد کلیک : ۲۶۷ ]
خطوط گنگ است[ تعداد کلیک : ۲۸۶ ]
بی گاه خواب ویران می شود[ تعداد کلیک : ۳۵۷ ]
به فانوس شب تکیه زدم[ تعداد کلیک : ۳۸۸ ]
به دست می زنم دست بندی را[ تعداد کلیک : ۳۵۱ ]