(پایێز)[ تعداد کلیک : ۳۴۸ ]
"پێشت گیری مناڵیل دنیا"[ تعداد کلیک : ۴۰۰ ]
(ئه ورو خوه ر)[ تعداد کلیک : ۳۹۵ ]
(نه نێگ)[ تعداد کلیک : ۵۰۳ ]
(خوه ر)[ تعداد کلیک : ۵۱۵ ]
(قه تار)[ تعداد کلیک : ۴۲۷ ]
(زڤسان)[ تعداد کلیک : ۵۳۷ ]
(تاوسان)[ تعداد کلیک : ۴۹۶ ]
(وه هار)[ تعداد کلیک : ۵۲۰ ]
(وێلات ایران)[ تعداد کلیک : ۵۵۱ ]