صدایت ، صدا[ تعداد کلیک : ۴۰۸ ]
تلفن[ تعداد کلیک : ۴۵۸ ]
این / بیست و یکمین سالست / که قد می کشم بر این مفرش موزاییک.[ تعداد کلیک : ۳۵۲ ]
اول اردیبهشت[ تعداد کلیک : ۴۴۶ ]
اکنون زمانی از تو گذشته ست[ تعداد کلیک : ۳۶۷ ]
اصفهان، تو[ تعداد کلیک : ۴۴۸ ]
احمد رضا[ تعداد کلیک : ۵۳۵ ]
آواز[ تعداد کلیک : ۴۰۳ ]
آن روز[ تعداد کلیک : ۳۸۸ ]
سر بر بالش می گذارم[ تعداد کلیک : ۴۱۹ ]