صدایت ، صدا[ تعداد کلیک : ۴۱۴ ]
تلفن[ تعداد کلیک : ۴۶۲ ]
این / بیست و یکمین سالست / که قد می کشم بر این مفرش موزاییک.[ تعداد کلیک : ۳۵۶ ]
اول اردیبهشت[ تعداد کلیک : ۴۵۱ ]
اکنون زمانی از تو گذشته ست[ تعداد کلیک : ۳۷۱ ]
اصفهان، تو[ تعداد کلیک : ۴۵۱ ]
احمد رضا[ تعداد کلیک : ۵۴۷ ]
آواز[ تعداد کلیک : ۴۰۹ ]
آن روز[ تعداد کلیک : ۴۰۰ ]
سر بر بالش می گذارم[ تعداد کلیک : ۴۴۲ ]