صدایت ، صدا[ تعداد کلیک : ۴۲۸ ]
تلفن[ تعداد کلیک : ۴۶۴ ]
این / بیست و یکمین سالست / که قد می کشم بر این مفرش موزاییک.[ تعداد کلیک : ۳۶۰ ]
اول اردیبهشت[ تعداد کلیک : ۴۵۸ ]
اکنون زمانی از تو گذشته ست[ تعداد کلیک : ۳۷۷ ]
اصفهان، تو[ تعداد کلیک : ۴۵۳ ]
احمد رضا[ تعداد کلیک : ۵۶۲ ]
آواز[ تعداد کلیک : ۴۲۳ ]
آن روز[ تعداد کلیک : ۴۲۱ ]
سر بر بالش می گذارم[ تعداد کلیک : ۴۷۵ ]