صدایت ، صدا[ تعداد کلیک : ۴۰۲ ]
تلفن[ تعداد کلیک : ۴۵۷ ]
این / بیست و یکمین سالست / که قد می کشم بر این مفرش موزاییک.[ تعداد کلیک : ۳۵۰ ]
اول اردیبهشت[ تعداد کلیک : ۴۴۵ ]
اکنون زمانی از تو گذشته ست[ تعداد کلیک : ۳۶۵ ]
اصفهان، تو[ تعداد کلیک : ۴۴۶ ]
احمد رضا[ تعداد کلیک : ۵۲۶ ]
آواز[ تعداد کلیک : ۳۹۶ ]
آن روز[ تعداد کلیک : ۳۸۲ ]
سر بر بالش می گذارم[ تعداد کلیک : ۴۰۵ ]