صدایت ، صدا[ تعداد کلیک : ۴۲۲ ]
تلفن[ تعداد کلیک : ۴۶۴ ]
این / بیست و یکمین سالست / که قد می کشم بر این مفرش موزاییک.[ تعداد کلیک : ۳۵۹ ]
اول اردیبهشت[ تعداد کلیک : ۴۵۷ ]
اکنون زمانی از تو گذشته ست[ تعداد کلیک : ۳۷۶ ]
اصفهان، تو[ تعداد کلیک : ۴۵۳ ]
احمد رضا[ تعداد کلیک : ۵۵۷ ]
آواز[ تعداد کلیک : ۴۱۸ ]
آن روز[ تعداد کلیک : ۴۱۳ ]
سر بر بالش می گذارم[ تعداد کلیک : ۴۶۵ ]