صدایت ، صدا[ تعداد کلیک : ۴۴۹ ]
تلفن[ تعداد کلیک : ۴۷۰ ]
این / بیست و یکمین سالست / که قد می کشم بر این مفرش موزاییک.[ تعداد کلیک : ۳۶۹ ]
اول اردیبهشت[ تعداد کلیک : ۴۶۶ ]
اکنون زمانی از تو گذشته ست[ تعداد کلیک : ۳۸۶ ]
اصفهان، تو[ تعداد کلیک : ۴۵۹ ]
احمد رضا[ تعداد کلیک : ۵۷۸ ]
آواز[ تعداد کلیک : ۴۴۴ ]
آن روز[ تعداد کلیک : ۴۳۵ ]
سر بر بالش می گذارم[ تعداد کلیک : ۵۰۶ ]