صدایت ، صدا[ تعداد کلیک : ۳۹۴ ]
تلفن[ تعداد کلیک : ۴۵۳ ]
این / بیست و یکمین سالست / که قد می کشم بر این مفرش موزاییک.[ تعداد کلیک : ۳۴۷ ]
اول اردیبهشت[ تعداد کلیک : ۴۴۲ ]
اکنون زمانی از تو گذشته ست[ تعداد کلیک : ۳۶۱ ]
اصفهان، تو[ تعداد کلیک : ۴۴۳ ]
احمد رضا[ تعداد کلیک : ۵۱۸ ]
آواز[ تعداد کلیک : ۳۸۹ ]
آن روز[ تعداد کلیک : ۳۷۶ ]
سر بر بالش می گذارم[ تعداد کلیک : ۳۹۴ ]