صدایت ، صدا[ تعداد کلیک : ۴۱۳ ]
تلفن[ تعداد کلیک : ۴۶۲ ]
این / بیست و یکمین سالست / که قد می کشم بر این مفرش موزاییک.[ تعداد کلیک : ۳۵۵ ]
اول اردیبهشت[ تعداد کلیک : ۴۴۹ ]
اکنون زمانی از تو گذشته ست[ تعداد کلیک : ۳۷۰ ]
اصفهان، تو[ تعداد کلیک : ۴۵۱ ]
احمد رضا[ تعداد کلیک : ۵۴۰ ]
آواز[ تعداد کلیک : ۴۰۶ ]
آن روز[ تعداد کلیک : ۳۹۳ ]
سر بر بالش می گذارم[ تعداد کلیک : ۴۲۸ ]