صدایت ، صدا[ تعداد کلیک : ۴۱۸ ]
تلفن[ تعداد کلیک : ۴۶۴ ]
این / بیست و یکمین سالست / که قد می کشم بر این مفرش موزاییک.[ تعداد کلیک : ۳۵۸ ]
اول اردیبهشت[ تعداد کلیک : ۴۵۵ ]
اکنون زمانی از تو گذشته ست[ تعداد کلیک : ۳۷۴ ]
اصفهان، تو[ تعداد کلیک : ۴۵۳ ]
احمد رضا[ تعداد کلیک : ۵۵۲ ]
آواز[ تعداد کلیک : ۴۱۲ ]
آن روز[ تعداد کلیک : ۴۰۹ ]
سر بر بالش می گذارم[ تعداد کلیک : ۴۵۴ ]