دروغ ،زبان مشترک همه ی انسان هاست[ تعداد کلیک : ۳۵۳ ]
مروارید اعماق دریاها را[ تعداد کلیک : ۳۲۴ ]
کلاهی تفنگی پوتینی[ تعداد کلیک : ۲۷۱ ]
کسی خود را به آتش می کشد[ تعداد کلیک : ۲۳۴ ]
از آن روزهای که زمانه با خود برد و[ تعداد کلیک : ۳۰۱ ]
آفتابی که تابید[ تعداد کلیک : ۲۶۹ ]
من به شوق بیش از آنچه[ تعداد کلیک : ۳۳۹ ]
پدر[ تعداد کلیک : ۲۵۶ ]
به آن هنگام خود را از پیله ی خویش وا می رهاند[ تعداد کلیک : ۳۶۴ ]