دروغ ،زبان مشترک همه ی انسان هاست[ تعداد کلیک : ۳۵۶ ]
مروارید اعماق دریاها را[ تعداد کلیک : ۳۲۸ ]
کلاهی تفنگی پوتینی[ تعداد کلیک : ۲۷۲ ]
کسی خود را به آتش می کشد[ تعداد کلیک : ۲۳۶ ]
از آن روزهای که زمانه با خود برد و[ تعداد کلیک : ۳۰۳ ]
آفتابی که تابید[ تعداد کلیک : ۲۷۰ ]
من به شوق بیش از آنچه[ تعداد کلیک : ۳۴۱ ]
پدر[ تعداد کلیک : ۲۵۸ ]
به آن هنگام خود را از پیله ی خویش وا می رهاند[ تعداد کلیک : ۳۷۴ ]