دروغ ،زبان مشترک همه ی انسان هاست[ تعداد کلیک : ۳۷۵ ]
مروارید اعماق دریاها را[ تعداد کلیک : ۳۴۸ ]
کلاهی تفنگی پوتینی[ تعداد کلیک : ۲۷۶ ]
کسی خود را به آتش می کشد[ تعداد کلیک : ۲۵۰ ]
از آن روزهای که زمانه با خود برد و[ تعداد کلیک : ۳۱۵ ]
آفتابی که تابید[ تعداد کلیک : ۲۸۱ ]
من به شوق بیش از آنچه[ تعداد کلیک : ۳۴۴ ]
پدر[ تعداد کلیک : ۲۷۱ ]
به آن هنگام خود را از پیله ی خویش وا می رهاند[ تعداد کلیک : ۳۹۰ ]