دروغ ،زبان مشترک همه ی انسان هاست[ تعداد کلیک : ۳۹۵ ]
مروارید اعماق دریاها را[ تعداد کلیک : ۳۷۷ ]
کلاهی تفنگی پوتینی[ تعداد کلیک : ۲۹۴ ]
کسی خود را به آتش می کشد[ تعداد کلیک : ۲۷۰ ]
از آن روزهای که زمانه با خود برد و[ تعداد کلیک : ۳۲۲ ]
آفتابی که تابید[ تعداد کلیک : ۲۹۲ ]
من به شوق بیش از آنچه[ تعداد کلیک : ۳۴۶ ]
پدر[ تعداد کلیک : ۲۹۳ ]
به آن هنگام خود را از پیله ی خویش وا می رهاند[ تعداد کلیک : ۴۱۲ ]