دروغ ،زبان مشترک همه ی انسان هاست[ تعداد کلیک : ۳۵۹ ]
مروارید اعماق دریاها را[ تعداد کلیک : ۳۳۶ ]
کلاهی تفنگی پوتینی[ تعداد کلیک : ۲۷۴ ]
کسی خود را به آتش می کشد[ تعداد کلیک : ۲۳۹ ]
از آن روزهای که زمانه با خود برد و[ تعداد کلیک : ۳۰۷ ]
آفتابی که تابید[ تعداد کلیک : ۲۷۲ ]
من به شوق بیش از آنچه[ تعداد کلیک : ۳۴۲ ]
پدر[ تعداد کلیک : ۲۶۱ ]
به آن هنگام خود را از پیله ی خویش وا می رهاند[ تعداد کلیک : ۳۸۱ ]