دروغ ،زبان مشترک همه ی انسان هاست[ تعداد کلیک : ۴۰۴ ]
مروارید اعماق دریاها را[ تعداد کلیک : ۳۹۲ ]
کلاهی تفنگی پوتینی[ تعداد کلیک : ۲۹۷ ]
کسی خود را به آتش می کشد[ تعداد کلیک : ۲۷۶ ]
از آن روزهای که زمانه با خود برد و[ تعداد کلیک : ۳۳۰ ]
آفتابی که تابید[ تعداد کلیک : ۳۰۱ ]
من به شوق بیش از آنچه[ تعداد کلیک : ۳۵۰ ]
پدر[ تعداد کلیک : ۳۰۱ ]
به آن هنگام خود را از پیله ی خویش وا می رهاند[ تعداد کلیک : ۴۲۶ ]