دروغ ،زبان مشترک همه ی انسان هاست[ تعداد کلیک : ۳۸۸ ]
مروارید اعماق دریاها را[ تعداد کلیک : ۳۶۷ ]
کلاهی تفنگی پوتینی[ تعداد کلیک : ۲۹۰ ]
کسی خود را به آتش می کشد[ تعداد کلیک : ۲۶۵ ]
از آن روزهای که زمانه با خود برد و[ تعداد کلیک : ۳۱۹ ]
آفتابی که تابید[ تعداد کلیک : ۲۸۷ ]
من به شوق بیش از آنچه[ تعداد کلیک : ۳۴۵ ]
پدر[ تعداد کلیک : ۲۸۳ ]
به آن هنگام خود را از پیله ی خویش وا می رهاند[ تعداد کلیک : ۴۰۹ ]