دروغ ،زبان مشترک همه ی انسان هاست[ تعداد کلیک : ۳۶۸ ]
مروارید اعماق دریاها را[ تعداد کلیک : ۳۴۶ ]
کلاهی تفنگی پوتینی[ تعداد کلیک : ۲۷۶ ]
کسی خود را به آتش می کشد[ تعداد کلیک : ۲۴۴ ]
از آن روزهای که زمانه با خود برد و[ تعداد کلیک : ۳۱۳ ]
آفتابی که تابید[ تعداد کلیک : ۲۷۸ ]
من به شوق بیش از آنچه[ تعداد کلیک : ۳۴۳ ]
پدر[ تعداد کلیک : ۲۶۸ ]
به آن هنگام خود را از پیله ی خویش وا می رهاند[ تعداد کلیک : ۳۸۹ ]