بود که که م[ تعداد کلیک : ۵۸۳ ]
توم بوی یاوه ته نم یا هه ردوو[ تعداد کلیک : ۴۴۶ ]
باخی سه وزی نیشتمانم[ تعداد کلیک : ۵۲۳ ]
به هاری کوردستانم[ تعداد کلیک : ۳۳۰ ]
من چی و وسفی تو ئه ی به رزه ناوم[ تعداد کلیک : ۵۴۳ ]
شعر ما[ تعداد کلیک : ۵۱۳ ]
کتاب[ تعداد کلیک : ۴۹۹ ]
می توان شب را زدود[ تعداد کلیک : ۴۰۵ ]
کاش می شُد[ تعداد کلیک : ۵۰۵ ]
بباید دل ز کینه پاک سازیم[ تعداد کلیک : ۳۸۵ ]
تیر و کمان[ تعداد کلیک : ۵۱۳ ]
مناجات[ تعداد کلیک : ۵۰۹ ]