بود که که م[ تعداد کلیک : ۶۲۶ ]
توم بوی یاوه ته نم یا هه ردوو[ تعداد کلیک : ۴۸۰ ]
باخی سه وزی نیشتمانم[ تعداد کلیک : ۵۴۴ ]
به هاری کوردستانم[ تعداد کلیک : ۳۶۱ ]
من چی و وسفی تو ئه ی به رزه ناوم[ تعداد کلیک : ۵۸۳ ]
شعر ما[ تعداد کلیک : ۵۳۲ ]
کتاب[ تعداد کلیک : ۵۲۲ ]
می توان شب را زدود[ تعداد کلیک : ۴۲۳ ]
کاش می شُد[ تعداد کلیک : ۵۳۵ ]
بباید دل ز کینه پاک سازیم[ تعداد کلیک : ۴۰۶ ]
تیر و کمان[ تعداد کلیک : ۵۴۹ ]
مناجات[ تعداد کلیک : ۵۴۹ ]