بود که که م[ تعداد کلیک : ۶۸۸ ]
توم بوی یاوه ته نم یا هه ردوو[ تعداد کلیک : ۵۰۹ ]
باخی سه وزی نیشتمانم[ تعداد کلیک : ۵۷۲ ]
به هاری کوردستانم[ تعداد کلیک : ۳۸۰ ]
من چی و وسفی تو ئه ی به رزه ناوم[ تعداد کلیک : ۶۲۵ ]
شعر ما[ تعداد کلیک : ۵۵۹ ]
کتاب[ تعداد کلیک : ۵۴۳ ]
می توان شب را زدود[ تعداد کلیک : ۴۵۰ ]
کاش می شُد[ تعداد کلیک : ۵۷۰ ]
بباید دل ز کینه پاک سازیم[ تعداد کلیک : ۴۲۲ ]
تیر و کمان[ تعداد کلیک : ۵۸۹ ]
مناجات[ تعداد کلیک : ۶۰۰ ]