بود که که م[ تعداد کلیک : ۶۱۱ ]
توم بوی یاوه ته نم یا هه ردوو[ تعداد کلیک : ۴۷۰ ]
باخی سه وزی نیشتمانم[ تعداد کلیک : ۵۳۷ ]
به هاری کوردستانم[ تعداد کلیک : ۳۵۵ ]
من چی و وسفی تو ئه ی به رزه ناوم[ تعداد کلیک : ۵۷۱ ]
شعر ما[ تعداد کلیک : ۵۲۵ ]
کتاب[ تعداد کلیک : ۵۱۵ ]
می توان شب را زدود[ تعداد کلیک : ۴۱۷ ]
کاش می شُد[ تعداد کلیک : ۵۲۳ ]
بباید دل ز کینه پاک سازیم[ تعداد کلیک : ۴۰۰ ]
تیر و کمان[ تعداد کلیک : ۵۳۷ ]
مناجات[ تعداد کلیک : ۵۳۶ ]