بود که که م[ تعداد کلیک : ۵۹۹ ]
توم بوی یاوه ته نم یا هه ردوو[ تعداد کلیک : ۴۵۷ ]
باخی سه وزی نیشتمانم[ تعداد کلیک : ۵۳۰ ]
به هاری کوردستانم[ تعداد کلیک : ۳۵۰ ]
من چی و وسفی تو ئه ی به رزه ناوم[ تعداد کلیک : ۵۵۷ ]
شعر ما[ تعداد کلیک : ۵۱۸ ]
کتاب[ تعداد کلیک : ۵۰۶ ]
می توان شب را زدود[ تعداد کلیک : ۴۱۳ ]
کاش می شُد[ تعداد کلیک : ۵۱۷ ]
بباید دل ز کینه پاک سازیم[ تعداد کلیک : ۳۹۴ ]
تیر و کمان[ تعداد کلیک : ۵۲۵ ]
مناجات[ تعداد کلیک : ۵۲۳ ]