بود که که م[ تعداد کلیک : ۶۴۴ ]
توم بوی یاوه ته نم یا هه ردوو[ تعداد کلیک : ۴۹۰ ]
باخی سه وزی نیشتمانم[ تعداد کلیک : ۵۵۰ ]
به هاری کوردستانم[ تعداد کلیک : ۳۶۸ ]
من چی و وسفی تو ئه ی به رزه ناوم[ تعداد کلیک : ۵۹۳ ]
شعر ما[ تعداد کلیک : ۵۴۱ ]
کتاب[ تعداد کلیک : ۵۲۸ ]
می توان شب را زدود[ تعداد کلیک : ۴۳۰ ]
کاش می شُد[ تعداد کلیک : ۵۴۷ ]
بباید دل ز کینه پاک سازیم[ تعداد کلیک : ۴۱۱ ]
تیر و کمان[ تعداد کلیک : ۵۶۱ ]
مناجات[ تعداد کلیک : ۵۶۸ ]