تنگ پیر تن تَرَک[ تعداد کلیک : ۵۳۲ ]
میوۀ کال[ تعداد کلیک : ۵۳۷ ]
لحظه‌ها بی تو بی‌ملاحظه‌اند[ تعداد کلیک : ۴۲۸ ]
دعوت[ تعداد کلیک : ۳۶۴ ]
خاکستر دلتنگی[ تعداد کلیک : ۴۸۰ ]
جامة‌ صد چاک[ تعداد کلیک : ۴۰۱ ]
پرنده‌تر[ تعداد کلیک : ۴۱۹ ]
بهار این نیست[ تعداد کلیک : ۴۰۹ ]
دو تا کوه بی غرور[ تعداد کلیک : ۴۲۳ ]
چشم بندی[ تعداد کلیک : ۴۰۴ ]