تنگ پیر تن تَرَک[ تعداد کلیک : ۵۷۵ ]
میوۀ کال[ تعداد کلیک : ۵۸۳ ]
لحظه‌ها بی تو بی‌ملاحظه‌اند[ تعداد کلیک : ۴۴۹ ]
دعوت[ تعداد کلیک : ۳۶۷ ]
خاکستر دلتنگی[ تعداد کلیک : ۵۰۶ ]
جامة‌ صد چاک[ تعداد کلیک : ۴۱۲ ]
پرنده‌تر[ تعداد کلیک : ۴۵۲ ]
بهار این نیست[ تعداد کلیک : ۴۲۸ ]
دو تا کوه بی غرور[ تعداد کلیک : ۴۳۱ ]
چشم بندی[ تعداد کلیک : ۴۲۹ ]