تنگ پیر تن تَرَک[ تعداد کلیک : ۶۰۱ ]
میوۀ کال[ تعداد کلیک : ۶۲۱ ]
لحظه‌ها بی تو بی‌ملاحظه‌اند[ تعداد کلیک : ۴۶۴ ]
دعوت[ تعداد کلیک : ۳۷۳ ]
خاکستر دلتنگی[ تعداد کلیک : ۵۲۲ ]
جامة‌ صد چاک[ تعداد کلیک : ۴۱۷ ]
پرنده‌تر[ تعداد کلیک : ۴۷۹ ]
بهار این نیست[ تعداد کلیک : ۴۴۳ ]
دو تا کوه بی غرور[ تعداد کلیک : ۴۳۸ ]
چشم بندی[ تعداد کلیک : ۴۴۶ ]