تنگ پیر تن تَرَک[ تعداد کلیک : ۵۶۰ ]
میوۀ کال[ تعداد کلیک : ۵۶۸ ]
لحظه‌ها بی تو بی‌ملاحظه‌اند[ تعداد کلیک : ۴۴۴ ]
دعوت[ تعداد کلیک : ۳۶۷ ]
خاکستر دلتنگی[ تعداد کلیک : ۴۹۶ ]
جامة‌ صد چاک[ تعداد کلیک : ۴۱۱ ]
پرنده‌تر[ تعداد کلیک : ۴۴۷ ]
بهار این نیست[ تعداد کلیک : ۴۲۵ ]
دو تا کوه بی غرور[ تعداد کلیک : ۴۳۱ ]
چشم بندی[ تعداد کلیک : ۴۲۵ ]