تنگ پیر تن تَرَک[ تعداد کلیک : ۵۸۷ ]
میوۀ کال[ تعداد کلیک : ۶۰۱ ]
لحظه‌ها بی تو بی‌ملاحظه‌اند[ تعداد کلیک : ۴۵۵ ]
دعوت[ تعداد کلیک : ۳۷۲ ]
خاکستر دلتنگی[ تعداد کلیک : ۵۱۱ ]
جامة‌ صد چاک[ تعداد کلیک : ۴۱۶ ]
پرنده‌تر[ تعداد کلیک : ۴۶۷ ]
بهار این نیست[ تعداد کلیک : ۴۳۶ ]
دو تا کوه بی غرور[ تعداد کلیک : ۴۳۶ ]
چشم بندی[ تعداد کلیک : ۴۴۰ ]