تنگ پیر تن تَرَک[ تعداد کلیک : ۵۰۹ ]
میوۀ کال[ تعداد کلیک : ۵۱۴ ]
لحظه‌ها بی تو بی‌ملاحظه‌اند[ تعداد کلیک : ۴۱۶ ]
دعوت[ تعداد کلیک : ۳۵۸ ]
خاکستر دلتنگی[ تعداد کلیک : ۴۶۵ ]
جامة‌ صد چاک[ تعداد کلیک : ۳۹۸ ]
پرنده‌تر[ تعداد کلیک : ۳۹۷ ]
بهار این نیست[ تعداد کلیک : ۳۹۳ ]
دو تا کوه بی غرور[ تعداد کلیک : ۴۱۷ ]
چشم بندی[ تعداد کلیک : ۳۸۵ ]