تنگ پیر تن تَرَک[ تعداد کلیک : ۵۰۲ ]
میوۀ کال[ تعداد کلیک : ۵۰۲ ]
لحظه‌ها بی تو بی‌ملاحظه‌اند[ تعداد کلیک : ۴۱۲ ]
دعوت[ تعداد کلیک : ۳۵۶ ]
خاکستر دلتنگی[ تعداد کلیک : ۴۵۸ ]
جامة‌ صد چاک[ تعداد کلیک : ۳۹۶ ]
پرنده‌تر[ تعداد کلیک : ۳۸۶ ]
بهار این نیست[ تعداد کلیک : ۳۸۴ ]
دو تا کوه بی غرور[ تعداد کلیک : ۴۱۱ ]
چشم بندی[ تعداد کلیک : ۳۷۹ ]