تنگ پیر تن تَرَک[ تعداد کلیک : ۵۴۳ ]
میوۀ کال[ تعداد کلیک : ۵۴۹ ]
لحظه‌ها بی تو بی‌ملاحظه‌اند[ تعداد کلیک : ۴۳۶ ]
دعوت[ تعداد کلیک : ۳۶۵ ]
خاکستر دلتنگی[ تعداد کلیک : ۴۸۹ ]
جامة‌ صد چاک[ تعداد کلیک : ۴۰۹ ]
پرنده‌تر[ تعداد کلیک : ۴۲۹ ]
بهار این نیست[ تعداد کلیک : ۴۱۴ ]
دو تا کوه بی غرور[ تعداد کلیک : ۴۲۸ ]
چشم بندی[ تعداد کلیک : ۴۱۲ ]