شبی بوسه ای را به دریا بده[ تعداد کلیک : ۴۲۰ ]
حتی نگفتی نه مرا قابل نمی دانی[ تعداد کلیک : ۴۹۱ ]
باید به چشم های تو ایمان بیاورم[ تعداد کلیک : ۶۳۲ ]
امشب"هوا بس ناجوانمردانه سرد است"*[ تعداد کلیک : ۴۶۵ ]
رود ما روزی به دریا می رسد[ تعداد کلیک : ۵۰۱ ]
دل من با تو برادر شده است[ تعداد کلیک : ۳۴۴ ]
خوب است[ تعداد کلیک : ۴۵۸ ]
سلام[ تعداد کلیک : ۳۶۶ ]
چه شکوهی دارد[ تعداد کلیک : ۳۵۲ ]
من مردی که با قطار می رفتم[ تعداد کلیک : ۴۷۸ ]
گفتیم شاعر شویم[ تعداد کلیک : ۳۷۵ ]
چه می شود کرد؟[ تعداد کلیک : ۳۶۳ ]