شبی بوسه ای را به دریا بده[ تعداد کلیک : ۳۷۲ ]
حتی نگفتی نه مرا قابل نمی دانی[ تعداد کلیک : ۴۶۰ ]
باید به چشم های تو ایمان بیاورم[ تعداد کلیک : ۵۳۱ ]
امشب"هوا بس ناجوانمردانه سرد است"*[ تعداد کلیک : ۳۹۸ ]
رود ما روزی به دریا می رسد[ تعداد کلیک : ۴۶۰ ]
دل من با تو برادر شده است[ تعداد کلیک : ۳۳۰ ]
خوب است[ تعداد کلیک : ۴۵۱ ]
سلام[ تعداد کلیک : ۳۵۱ ]
چه شکوهی دارد[ تعداد کلیک : ۳۴۲ ]
من مردی که با قطار می رفتم[ تعداد کلیک : ۴۱۲ ]
گفتیم شاعر شویم[ تعداد کلیک : ۳۲۷ ]
چه می شود کرد؟[ تعداد کلیک : ۳۴۶ ]