شبی بوسه ای را به دریا بده[ تعداد کلیک : ۴۳۴ ]
حتی نگفتی نه مرا قابل نمی دانی[ تعداد کلیک : ۵۰۶ ]
باید به چشم های تو ایمان بیاورم[ تعداد کلیک : ۶۶۰ ]
امشب"هوا بس ناجوانمردانه سرد است"*[ تعداد کلیک : ۴۹۳ ]
رود ما روزی به دریا می رسد[ تعداد کلیک : ۵۱۹ ]
دل من با تو برادر شده است[ تعداد کلیک : ۳۵۰ ]
خوب است[ تعداد کلیک : ۴۶۲ ]
سلام[ تعداد کلیک : ۳۷۱ ]
چه شکوهی دارد[ تعداد کلیک : ۳۵۶ ]
من مردی که با قطار می رفتم[ تعداد کلیک : ۵۰۸ ]
گفتیم شاعر شویم[ تعداد کلیک : ۳۸۹ ]
چه می شود کرد؟[ تعداد کلیک : ۳۷۱ ]