شبی بوسه ای را به دریا بده[ تعداد کلیک : ۳۷۶ ]
حتی نگفتی نه مرا قابل نمی دانی[ تعداد کلیک : ۴۶۴ ]
باید به چشم های تو ایمان بیاورم[ تعداد کلیک : ۵۳۹ ]
امشب"هوا بس ناجوانمردانه سرد است"*[ تعداد کلیک : ۴۰۷ ]
رود ما روزی به دریا می رسد[ تعداد کلیک : ۴۶۶ ]
دل من با تو برادر شده است[ تعداد کلیک : ۳۳۲ ]
خوب است[ تعداد کلیک : ۴۵۲ ]
سلام[ تعداد کلیک : ۳۵۲ ]
چه شکوهی دارد[ تعداد کلیک : ۳۴۳ ]
من مردی که با قطار می رفتم[ تعداد کلیک : ۴۱۶ ]
گفتیم شاعر شویم[ تعداد کلیک : ۳۳۳ ]
چه می شود کرد؟[ تعداد کلیک : ۳۴۷ ]