شبی بوسه ای را به دریا بده[ تعداد کلیک : ۴۰۷ ]
حتی نگفتی نه مرا قابل نمی دانی[ تعداد کلیک : ۴۸۱ ]
باید به چشم های تو ایمان بیاورم[ تعداد کلیک : ۵۹۹ ]
امشب"هوا بس ناجوانمردانه سرد است"*[ تعداد کلیک : ۴۴۱ ]
رود ما روزی به دریا می رسد[ تعداد کلیک : ۴۹۱ ]
دل من با تو برادر شده است[ تعداد کلیک : ۳۴۲ ]
خوب است[ تعداد کلیک : ۴۵۶ ]
سلام[ تعداد کلیک : ۳۶۴ ]
چه شکوهی دارد[ تعداد کلیک : ۳۵۰ ]
من مردی که با قطار می رفتم[ تعداد کلیک : ۴۵۷ ]
گفتیم شاعر شویم[ تعداد کلیک : ۳۶۱ ]
چه می شود کرد؟[ تعداد کلیک : ۳۶۰ ]