شبی بوسه ای را به دریا بده[ تعداد کلیک : ۴۱۵ ]
حتی نگفتی نه مرا قابل نمی دانی[ تعداد کلیک : ۴۸۶ ]
باید به چشم های تو ایمان بیاورم[ تعداد کلیک : ۶۰۸ ]
امشب"هوا بس ناجوانمردانه سرد است"*[ تعداد کلیک : ۴۵۲ ]
رود ما روزی به دریا می رسد[ تعداد کلیک : ۴۹۶ ]
دل من با تو برادر شده است[ تعداد کلیک : ۳۴۲ ]
خوب است[ تعداد کلیک : ۴۵۷ ]
سلام[ تعداد کلیک : ۳۶۵ ]
چه شکوهی دارد[ تعداد کلیک : ۳۵۱ ]
من مردی که با قطار می رفتم[ تعداد کلیک : ۴۶۸ ]
گفتیم شاعر شویم[ تعداد کلیک : ۳۶۶ ]
چه می شود کرد؟[ تعداد کلیک : ۳۶۱ ]