نزدیک تو[ تعداد کلیک : ۴۷۳ ]
2) وای از نماز[ تعداد کلیک : ۵۷۲ ]
1) وای از نماز[ تعداد کلیک : ۵۰۳ ]
دست خالی[ تعداد کلیک : ۳۹۲ ]
هیزمان آتش[ تعداد کلیک : ۳۳۷ ]
مسجد که در ندارد[ تعداد کلیک : ۳۷۹ ]
گلایه[ تعداد کلیک : ۳۵۹ ]
نهال عشق[ تعداد کلیک : ۳۲۵ ]
نشانه های بی نشانه[ تعداد کلیک : ۲۸۸ ]
کرانه ی غزل[ تعداد کلیک : ۳۷۸ ]
زبانه های شعر[ تعداد کلیک : ۳۴۴ ]
وجه الامانه[ تعداد کلیک : ۳۲۵ ]