نزدیک تو[ تعداد کلیک : ۴۷۴ ]
2) وای از نماز[ تعداد کلیک : ۵۷۹ ]
1) وای از نماز[ تعداد کلیک : ۵۰۳ ]
دست خالی[ تعداد کلیک : ۳۹۸ ]
هیزمان آتش[ تعداد کلیک : ۳۴۳ ]
مسجد که در ندارد[ تعداد کلیک : ۳۸۰ ]
گلایه[ تعداد کلیک : ۳۶۰ ]
نهال عشق[ تعداد کلیک : ۳۲۶ ]
نشانه های بی نشانه[ تعداد کلیک : ۲۹۰ ]
کرانه ی غزل[ تعداد کلیک : ۳۷۹ ]
زبانه های شعر[ تعداد کلیک : ۳۴۵ ]
وجه الامانه[ تعداد کلیک : ۳۲۶ ]