نزدیک تو[ تعداد کلیک : ۴۶۶ ]
2) وای از نماز[ تعداد کلیک : ۵۴۷ ]
1) وای از نماز[ تعداد کلیک : ۴۹۱ ]
دست خالی[ تعداد کلیک : ۳۶۵ ]
هیزمان آتش[ تعداد کلیک : ۳۱۶ ]
مسجد که در ندارد[ تعداد کلیک : ۳۷۳ ]
گلایه[ تعداد کلیک : ۳۵۲ ]
نهال عشق[ تعداد کلیک : ۳۱۷ ]
نشانه های بی نشانه[ تعداد کلیک : ۲۸۱ ]
کرانه ی غزل[ تعداد کلیک : ۳۷۱ ]
زبانه های شعر[ تعداد کلیک : ۳۳۷ ]
وجه الامانه[ تعداد کلیک : ۳۱۶ ]