نزدیک تو[ تعداد کلیک : ۴۷۰ ]
2) وای از نماز[ تعداد کلیک : ۵۵۶ ]
1) وای از نماز[ تعداد کلیک : ۴۹۶ ]
دست خالی[ تعداد کلیک : ۳۷۱ ]
هیزمان آتش[ تعداد کلیک : ۳۲۰ ]
مسجد که در ندارد[ تعداد کلیک : ۳۷۶ ]
گلایه[ تعداد کلیک : ۳۵۶ ]
نهال عشق[ تعداد کلیک : ۳۲۲ ]
نشانه های بی نشانه[ تعداد کلیک : ۲۸۴ ]
کرانه ی غزل[ تعداد کلیک : ۳۷۵ ]
زبانه های شعر[ تعداد کلیک : ۳۴۱ ]
وجه الامانه[ تعداد کلیک : ۳۲۱ ]