نزدیک تو[ تعداد کلیک : ۴۷۸ ]
2) وای از نماز[ تعداد کلیک : ۵۸۹ ]
1) وای از نماز[ تعداد کلیک : ۵۰۶ ]
دست خالی[ تعداد کلیک : ۴۱۵ ]
هیزمان آتش[ تعداد کلیک : ۳۵۴ ]
مسجد که در ندارد[ تعداد کلیک : ۳۸۶ ]
گلایه[ تعداد کلیک : ۳۶۶ ]
نهال عشق[ تعداد کلیک : ۳۳۳ ]
نشانه های بی نشانه[ تعداد کلیک : ۲۹۴ ]
کرانه ی غزل[ تعداد کلیک : ۳۸۳ ]
زبانه های شعر[ تعداد کلیک : ۳۴۷ ]
وجه الامانه[ تعداد کلیک : ۳۳۲ ]