نزدیک تو[ تعداد کلیک : ۴۷۲ ]
2) وای از نماز[ تعداد کلیک : ۵۶۸ ]
1) وای از نماز[ تعداد کلیک : ۵۰۲ ]
دست خالی[ تعداد کلیک : ۳۸۴ ]
هیزمان آتش[ تعداد کلیک : ۳۲۵ ]
مسجد که در ندارد[ تعداد کلیک : ۳۷۸ ]
گلایه[ تعداد کلیک : ۳۵۸ ]
نهال عشق[ تعداد کلیک : ۳۲۴ ]
نشانه های بی نشانه[ تعداد کلیک : ۲۸۷ ]
کرانه ی غزل[ تعداد کلیک : ۳۷۷ ]
زبانه های شعر[ تعداد کلیک : ۳۴۳ ]
وجه الامانه[ تعداد کلیک : ۳۲۴ ]