کجا رفت انسان؟[ تعداد کلیک : ۴۶۶ ]
فرشهای نخ نما حرمت داشت[ تعداد کلیک : ۵۱۴ ]
تصویر خیالی عشق بی درد[ تعداد کلیک : ۳۹۸ ]
به جرم بد مستی شراب را تبعید ذهنم کردند[ تعداد کلیک : ۴۰۴ ]
هنوز زبانم گرفتار لکنت نیست[ تعداد کلیک : ۵۲۶ ]
هر ملخی برای خود سبک دارد[ تعداد کلیک : ۲۸۸ ]
آخرین باری که سقط کردم[ تعداد کلیک : ۳۲۰ ]
استخوان هابیل[ تعداد کلیک : ۲۱۷ ]
تابوت نرگس ها[ تعداد کلیک : ۴۳۱ ]
و خدایم گاهی برایم قربانی می کند[ تعداد کلیک : ۳۰۳ ]
آدمک[ تعداد کلیک : ۴۲۹ ]
یادش به خیر[ تعداد کلیک : ۴۲۹ ]