کجا رفت انسان؟[ تعداد کلیک : ۴۴۷ ]
فرشهای نخ نما حرمت داشت[ تعداد کلیک : ۴۸۸ ]
تصویر خیالی عشق بی درد[ تعداد کلیک : ۳۸۴ ]
به جرم بد مستی شراب را تبعید ذهنم کردند[ تعداد کلیک : ۳۹۰ ]
هنوز زبانم گرفتار لکنت نیست[ تعداد کلیک : ۴۹۹ ]
هر ملخی برای خود سبک دارد[ تعداد کلیک : ۲۸۱ ]
آخرین باری که سقط کردم[ تعداد کلیک : ۳۰۹ ]
استخوان هابیل[ تعداد کلیک : ۲۱۰ ]
تابوت نرگس ها[ تعداد کلیک : ۴۰۸ ]
و خدایم گاهی برایم قربانی می کند[ تعداد کلیک : ۲۹۰ ]
آدمک[ تعداد کلیک : ۴۱۶ ]
یادش به خیر[ تعداد کلیک : ۴۰۴ ]