کجا رفت انسان؟[ تعداد کلیک : ۴۲۶ ]
فرشهای نخ نما حرمت داشت[ تعداد کلیک : ۴۵۱ ]
تصویر خیالی عشق بی درد[ تعداد کلیک : ۳۶۳ ]
به جرم بد مستی شراب را تبعید ذهنم کردند[ تعداد کلیک : ۳۶۸ ]
هنوز زبانم گرفتار لکنت نیست[ تعداد کلیک : ۴۵۳ ]
هر ملخی برای خود سبک دارد[ تعداد کلیک : ۲۶۲ ]
آخرین باری که سقط کردم[ تعداد کلیک : ۲۹۰ ]
استخوان هابیل[ تعداد کلیک : ۲۰۲ ]
تابوت نرگس ها[ تعداد کلیک : ۳۷۵ ]
و خدایم گاهی برایم قربانی می کند[ تعداد کلیک : ۲۶۱ ]
آدمک[ تعداد کلیک : ۳۹۵ ]
یادش به خیر[ تعداد کلیک : ۳۶۵ ]