کجا رفت انسان؟[ تعداد کلیک : ۴۵۵ ]
فرشهای نخ نما حرمت داشت[ تعداد کلیک : ۴۹۹ ]
تصویر خیالی عشق بی درد[ تعداد کلیک : ۳۸۸ ]
به جرم بد مستی شراب را تبعید ذهنم کردند[ تعداد کلیک : ۳۹۳ ]
هنوز زبانم گرفتار لکنت نیست[ تعداد کلیک : ۵۰۹ ]
هر ملخی برای خود سبک دارد[ تعداد کلیک : ۲۸۳ ]
آخرین باری که سقط کردم[ تعداد کلیک : ۳۱۳ ]
استخوان هابیل[ تعداد کلیک : ۲۱۳ ]
تابوت نرگس ها[ تعداد کلیک : ۴۱۵ ]
و خدایم گاهی برایم قربانی می کند[ تعداد کلیک : ۲۹۵ ]
آدمک[ تعداد کلیک : ۴۱۹ ]
یادش به خیر[ تعداد کلیک : ۴۱۲ ]