کجا رفت انسان؟[ تعداد کلیک : ۴۳۵ ]
فرشهای نخ نما حرمت داشت[ تعداد کلیک : ۴۵۹ ]
تصویر خیالی عشق بی درد[ تعداد کلیک : ۳۷۲ ]
به جرم بد مستی شراب را تبعید ذهنم کردند[ تعداد کلیک : ۳۷۷ ]
هنوز زبانم گرفتار لکنت نیست[ تعداد کلیک : ۴۶۹ ]
هر ملخی برای خود سبک دارد[ تعداد کلیک : ۲۶۹ ]
آخرین باری که سقط کردم[ تعداد کلیک : ۲۹۷ ]
استخوان هابیل[ تعداد کلیک : ۲۰۵ ]
تابوت نرگس ها[ تعداد کلیک : ۳۸۳ ]
و خدایم گاهی برایم قربانی می کند[ تعداد کلیک : ۲۷۳ ]
آدمک[ تعداد کلیک : ۴۰۱ ]
یادش به خیر[ تعداد کلیک : ۳۷۸ ]