کجا رفت انسان؟[ تعداد کلیک : ۴۹۳ ]
فرشهای نخ نما حرمت داشت[ تعداد کلیک : ۵۴۸ ]
تصویر خیالی عشق بی درد[ تعداد کلیک : ۴۱۷ ]
به جرم بد مستی شراب را تبعید ذهنم کردند[ تعداد کلیک : ۴۲۶ ]
هنوز زبانم گرفتار لکنت نیست[ تعداد کلیک : ۵۵۷ ]
هر ملخی برای خود سبک دارد[ تعداد کلیک : ۲۹۳ ]
آخرین باری که سقط کردم[ تعداد کلیک : ۳۳۸ ]
استخوان هابیل[ تعداد کلیک : ۲۲۳ ]
تابوت نرگس ها[ تعداد کلیک : ۴۶۴ ]
و خدایم گاهی برایم قربانی می کند[ تعداد کلیک : ۳۲۴ ]
آدمک[ تعداد کلیک : ۴۵۴ ]
یادش به خیر[ تعداد کلیک : ۴۶۵ ]