کجا رفت انسان؟[ تعداد کلیک : ۴۷۴ ]
فرشهای نخ نما حرمت داشت[ تعداد کلیک : ۵۲۵ ]
تصویر خیالی عشق بی درد[ تعداد کلیک : ۴۰۴ ]
به جرم بد مستی شراب را تبعید ذهنم کردند[ تعداد کلیک : ۴۱۲ ]
هنوز زبانم گرفتار لکنت نیست[ تعداد کلیک : ۵۳۲ ]
هر ملخی برای خود سبک دارد[ تعداد کلیک : ۲۸۹ ]
آخرین باری که سقط کردم[ تعداد کلیک : ۳۲۶ ]
استخوان هابیل[ تعداد کلیک : ۲۱۸ ]
تابوت نرگس ها[ تعداد کلیک : ۴۴۰ ]
و خدایم گاهی برایم قربانی می کند[ تعداد کلیک : ۳۰۶ ]
آدمک[ تعداد کلیک : ۴۳۶ ]
یادش به خیر[ تعداد کلیک : ۴۳۸ ]