کجا رفت انسان؟[ تعداد کلیک : ۴۴۰ ]
فرشهای نخ نما حرمت داشت[ تعداد کلیک : ۴۷۱ ]
تصویر خیالی عشق بی درد[ تعداد کلیک : ۳۸۱ ]
به جرم بد مستی شراب را تبعید ذهنم کردند[ تعداد کلیک : ۳۸۶ ]
هنوز زبانم گرفتار لکنت نیست[ تعداد کلیک : ۴۸۱ ]
هر ملخی برای خود سبک دارد[ تعداد کلیک : ۲۷۶ ]
آخرین باری که سقط کردم[ تعداد کلیک : ۳۰۱ ]
استخوان هابیل[ تعداد کلیک : ۲۰۹ ]
تابوت نرگس ها[ تعداد کلیک : ۳۹۵ ]
و خدایم گاهی برایم قربانی می کند[ تعداد کلیک : ۲۸۰ ]
آدمک[ تعداد کلیک : ۴۰۹ ]
یادش به خیر[ تعداد کلیک : ۳۹۰ ]