قرنهاست قلم میزنم[ تعداد کلیک : ۵۱۴ ]
فرصت بده که حال و هوایم عوض شود[ تعداد کلیک : ۴۵۶ ]
غروبهای پاییز[ تعداد کلیک : ۳۵۸ ]
زیر پوست شعر[ تعداد کلیک : ۴۱۰ ]
دهان باز درختان چه پرتقالی شد[ تعداد کلیک : ۴۲۹ ]
دل دل نکن بیا که دلم شور میزند[ تعداد کلیک : ۳۷۷ ]
چقدرها بیشه ها[ تعداد کلیک : ۲۶۴ ]
پدر میگفت[ تعداد کلیک : ۴۱۰ ]
امروز[ تعداد کلیک : ۴۵۹ ]
اعتماد وسیعی به تو دارم[ تعداد کلیک : ۴۷۶ ]
از فصلهای با تو بودن دور مانده است[ تعداد کلیک : ۵۱۵ ]
احساس غزل دارم و شعری که جدید است[ تعداد کلیک : ۳۵۸ ]