قرنهاست قلم میزنم[ تعداد کلیک : ۴۸۲ ]
فرصت بده که حال و هوایم عوض شود[ تعداد کلیک : ۴۳۱ ]
غروبهای پاییز[ تعداد کلیک : ۳۴۸ ]
زیر پوست شعر[ تعداد کلیک : ۳۹۶ ]
دهان باز درختان چه پرتقالی شد[ تعداد کلیک : ۴۰۱ ]
دل دل نکن بیا که دلم شور میزند[ تعداد کلیک : ۳۶۷ ]
چقدرها بیشه ها[ تعداد کلیک : ۲۵۷ ]
پدر میگفت[ تعداد کلیک : ۳۸۲ ]
امروز[ تعداد کلیک : ۴۴۶ ]
اعتماد وسیعی به تو دارم[ تعداد کلیک : ۴۴۸ ]
از فصلهای با تو بودن دور مانده است[ تعداد کلیک : ۴۹۰ ]
احساس غزل دارم و شعری که جدید است[ تعداد کلیک : ۳۴۱ ]