قرنهاست قلم میزنم[ تعداد کلیک : ۴۷۱ ]
فرصت بده که حال و هوایم عوض شود[ تعداد کلیک : ۴۱۹ ]
غروبهای پاییز[ تعداد کلیک : ۳۴۶ ]
زیر پوست شعر[ تعداد کلیک : ۳۹۲ ]
دهان باز درختان چه پرتقالی شد[ تعداد کلیک : ۳۹۲ ]
دل دل نکن بیا که دلم شور میزند[ تعداد کلیک : ۳۶۵ ]
چقدرها بیشه ها[ تعداد کلیک : ۲۵۵ ]
پدر میگفت[ تعداد کلیک : ۳۷۲ ]
امروز[ تعداد کلیک : ۴۴۴ ]
اعتماد وسیعی به تو دارم[ تعداد کلیک : ۴۳۴ ]
از فصلهای با تو بودن دور مانده است[ تعداد کلیک : ۴۷۱ ]
احساس غزل دارم و شعری که جدید است[ تعداد کلیک : ۳۳۷ ]