قرنهاست قلم میزنم[ تعداد کلیک : ۴۶۱ ]
فرصت بده که حال و هوایم عوض شود[ تعداد کلیک : ۴۰۵ ]
غروبهای پاییز[ تعداد کلیک : ۳۴۴ ]
زیر پوست شعر[ تعداد کلیک : ۳۹۱ ]
دهان باز درختان چه پرتقالی شد[ تعداد کلیک : ۳۸۶ ]
دل دل نکن بیا که دلم شور میزند[ تعداد کلیک : ۳۶۱ ]
چقدرها بیشه ها[ تعداد کلیک : ۲۵۳ ]
پدر میگفت[ تعداد کلیک : ۳۶۱ ]
امروز[ تعداد کلیک : ۴۴۱ ]
اعتماد وسیعی به تو دارم[ تعداد کلیک : ۴۲۶ ]
از فصلهای با تو بودن دور مانده است[ تعداد کلیک : ۴۵۹ ]
احساس غزل دارم و شعری که جدید است[ تعداد کلیک : ۳۳۲ ]