قرنهاست قلم میزنم[ تعداد کلیک : ۴۶۷ ]
فرصت بده که حال و هوایم عوض شود[ تعداد کلیک : ۴۱۲ ]
غروبهای پاییز[ تعداد کلیک : ۳۴۵ ]
زیر پوست شعر[ تعداد کلیک : ۳۹۲ ]
دهان باز درختان چه پرتقالی شد[ تعداد کلیک : ۳۹۰ ]
دل دل نکن بیا که دلم شور میزند[ تعداد کلیک : ۳۶۳ ]
چقدرها بیشه ها[ تعداد کلیک : ۲۵۴ ]
پدر میگفت[ تعداد کلیک : ۳۶۵ ]
امروز[ تعداد کلیک : ۴۴۳ ]
اعتماد وسیعی به تو دارم[ تعداد کلیک : ۴۳۱ ]
از فصلهای با تو بودن دور مانده است[ تعداد کلیک : ۴۶۳ ]
احساس غزل دارم و شعری که جدید است[ تعداد کلیک : ۳۳۷ ]