قرنهاست قلم میزنم[ تعداد کلیک : ۴۴۹ ]
فرصت بده که حال و هوایم عوض شود[ تعداد کلیک : ۳۹۶ ]
غروبهای پاییز[ تعداد کلیک : ۳۴۲ ]
زیر پوست شعر[ تعداد کلیک : ۳۸۷ ]
دهان باز درختان چه پرتقالی شد[ تعداد کلیک : ۳۷۵ ]
دل دل نکن بیا که دلم شور میزند[ تعداد کلیک : ۳۵۸ ]
چقدرها بیشه ها[ تعداد کلیک : ۲۵۱ ]
پدر میگفت[ تعداد کلیک : ۳۴۶ ]
امروز[ تعداد کلیک : ۴۳۹ ]
اعتماد وسیعی به تو دارم[ تعداد کلیک : ۴۱۱ ]
از فصلهای با تو بودن دور مانده است[ تعداد کلیک : ۴۵۷ ]
احساس غزل دارم و شعری که جدید است[ تعداد کلیک : ۳۲۹ ]