قرنهاست قلم میزنم[ تعداد کلیک : ۴۹۲ ]
فرصت بده که حال و هوایم عوض شود[ تعداد کلیک : ۴۳۸ ]
غروبهای پاییز[ تعداد کلیک : ۳۵۰ ]
زیر پوست شعر[ تعداد کلیک : ۳۹۹ ]
دهان باز درختان چه پرتقالی شد[ تعداد کلیک : ۴۰۹ ]
دل دل نکن بیا که دلم شور میزند[ تعداد کلیک : ۳۶۹ ]
چقدرها بیشه ها[ تعداد کلیک : ۲۵۹ ]
پدر میگفت[ تعداد کلیک : ۳۹۰ ]
امروز[ تعداد کلیک : ۴۴۷ ]
اعتماد وسیعی به تو دارم[ تعداد کلیک : ۴۵۶ ]
از فصلهای با تو بودن دور مانده است[ تعداد کلیک : ۴۹۷ ]
احساس غزل دارم و شعری که جدید است[ تعداد کلیک : ۳۴۸ ]