شعر دوازدهم[ تعداد کلیک : ۱۰۳۷ ]
شعر یازدهم[ تعداد کلیک : ۹۶۱ ]
شعر دهم[ تعداد کلیک : ۷۷۲ ]
شعر نهم: به ساحت مقدس حضرت فاطمه زهرا (س)[ تعداد کلیک : ۸۵۲ ]
شعر هشتم[ تعداد کلیک : ۷۹۳ ]
شعر هفتم[ تعداد کلیک : ۱۰۱۷ ]
شعر ششم[ تعداد کلیک : ۹۴۸ ]
شعر پنجم[ تعداد کلیک : ۹۲۸ ]
شعر چهارم[ تعداد کلیک : ۱۰۰۲ ]
شعر سوم[ تعداد کلیک : ۹۰۵ ]
شعر دوم: ادای دینی به استاد فرشچیان[ تعداد کلیک : ۸۴۷ ]
شعر اول[ تعداد کلیک : ۱۰۴۷ ]