شعر دوازدهم[ تعداد کلیک : ۹۵۰ ]
شعر یازدهم[ تعداد کلیک : ۸۷۶ ]
شعر دهم[ تعداد کلیک : ۷۰۲ ]
شعر نهم: به ساحت مقدس حضرت فاطمه زهرا (س)[ تعداد کلیک : ۷۸۳ ]
شعر هشتم[ تعداد کلیک : ۶۹۲ ]
شعر هفتم[ تعداد کلیک : ۸۸۳ ]
شعر ششم[ تعداد کلیک : ۸۴۶ ]
شعر پنجم[ تعداد کلیک : ۸۲۸ ]
شعر چهارم[ تعداد کلیک : ۸۹۷ ]
شعر سوم[ تعداد کلیک : ۸۴۳ ]
شعر دوم: ادای دینی به استاد فرشچیان[ تعداد کلیک : ۷۴۹ ]
شعر اول[ تعداد کلیک : ۹۲۹ ]