شعر دوازدهم[ تعداد کلیک : ۹۳۳ ]
شعر یازدهم[ تعداد کلیک : ۸۶۱ ]
شعر دهم[ تعداد کلیک : ۶۸۸ ]
شعر نهم: به ساحت مقدس حضرت فاطمه زهرا (س)[ تعداد کلیک : ۷۷۰ ]
شعر هشتم[ تعداد کلیک : ۶۸۲ ]
شعر هفتم[ تعداد کلیک : ۸۶۵ ]
شعر ششم[ تعداد کلیک : ۸۳۰ ]
شعر پنجم[ تعداد کلیک : ۸۱۰ ]
شعر چهارم[ تعداد کلیک : ۸۸۴ ]
شعر سوم[ تعداد کلیک : ۸۳۵ ]
شعر دوم: ادای دینی به استاد فرشچیان[ تعداد کلیک : ۷۳۷ ]
شعر اول[ تعداد کلیک : ۹۱۴ ]