شعر دوازدهم[ تعداد کلیک : ۹۷۷ ]
شعر یازدهم[ تعداد کلیک : ۹۱۰ ]
شعر دهم[ تعداد کلیک : ۷۲۱ ]
شعر نهم: به ساحت مقدس حضرت فاطمه زهرا (س)[ تعداد کلیک : ۸۰۸ ]
شعر هشتم[ تعداد کلیک : ۷۳۱ ]
شعر هفتم[ تعداد کلیک : ۹۲۸ ]
شعر ششم[ تعداد کلیک : ۸۸۳ ]
شعر پنجم[ تعداد کلیک : ۸۶۸ ]
شعر چهارم[ تعداد کلیک : ۹۳۷ ]
شعر سوم[ تعداد کلیک : ۸۶۳ ]
شعر دوم: ادای دینی به استاد فرشچیان[ تعداد کلیک : ۷۸۲ ]
شعر اول[ تعداد کلیک : ۹۶۴ ]