آزادی[ تعداد کلیک : ۴۳۲ ]
زمانه[ تعداد کلیک : ۴۲۴ ]
شب سیاه خزان رخنه کرد بید به بید[ تعداد کلیک : ۴۵۱ ]
خیالباف[ تعداد کلیک : ۴۷۱ ]
در وصل سخن گفتن از هجر روا نیست[ تعداد کلیک : ۴۹۹ ]
لاغر و فرتوت و بد قواره مترسک[ تعداد کلیک : ۴۳۸ ]
دلم گرفته کسی نیست تا صداش کنم[ تعداد کلیک : ۳۱۲ ]