آزادی[ تعداد کلیک : ۴۴۰ ]
زمانه[ تعداد کلیک : ۴۶۰ ]
شب سیاه خزان رخنه کرد بید به بید[ تعداد کلیک : ۴۵۵ ]
خیالباف[ تعداد کلیک : ۴۹۳ ]
در وصل سخن گفتن از هجر روا نیست[ تعداد کلیک : ۵۱۵ ]
لاغر و فرتوت و بد قواره مترسک[ تعداد کلیک : ۴۶۰ ]
دلم گرفته کسی نیست تا صداش کنم[ تعداد کلیک : ۳۲۲ ]