آزادی[ تعداد کلیک : ۴۳۱ ]
زمانه[ تعداد کلیک : ۴۱۹ ]
شب سیاه خزان رخنه کرد بید به بید[ تعداد کلیک : ۴۴۹ ]
خیالباف[ تعداد کلیک : ۴۶۳ ]
در وصل سخن گفتن از هجر روا نیست[ تعداد کلیک : ۴۹۲ ]
لاغر و فرتوت و بد قواره مترسک[ تعداد کلیک : ۴۲۸ ]
دلم گرفته کسی نیست تا صداش کنم[ تعداد کلیک : ۳۰۴ ]