آزادی[ تعداد کلیک : ۴۳۷ ]
زمانه[ تعداد کلیک : ۴۳۵ ]
شب سیاه خزان رخنه کرد بید به بید[ تعداد کلیک : ۴۵۳ ]
خیالباف[ تعداد کلیک : ۴۸۱ ]
در وصل سخن گفتن از هجر روا نیست[ تعداد کلیک : ۵۰۵ ]
لاغر و فرتوت و بد قواره مترسک[ تعداد کلیک : ۴۴۹ ]
دلم گرفته کسی نیست تا صداش کنم[ تعداد کلیک : ۳۱۵ ]