آزادی[ تعداد کلیک : ۴۴۵ ]
زمانه[ تعداد کلیک : ۴۷۹ ]
شب سیاه خزان رخنه کرد بید به بید[ تعداد کلیک : ۴۶۰ ]
خیالباف[ تعداد کلیک : ۵۱۶ ]
در وصل سخن گفتن از هجر روا نیست[ تعداد کلیک : ۵۱۹ ]
لاغر و فرتوت و بد قواره مترسک[ تعداد کلیک : ۴۷۹ ]
دلم گرفته کسی نیست تا صداش کنم[ تعداد کلیک : ۳۳۰ ]