پدر روزت مبارک[ تعداد کلیک : ۴۵۲ ]
نفس[ تعداد کلیک : ۳۲۹ ]
زمونه[ تعداد کلیک : ۳۴۹ ]
شاپرک[ تعداد کلیک : ۳۹۶ ]
اجازه[ تعداد کلیک : ۳۶۲ ]
مادر[ تعداد کلیک : ۳۶۹ ]
وطن[ تعداد کلیک : ۴۰۲ ]
سرزمین گل یاس[ تعداد کلیک : ۳۲۱ ]
برادر شهیدم[ تعداد کلیک : ۴۷۵ ]
یه انقلاب[ تعداد کلیک : ۴۷۹ ]
برادر جانباز[ تعداد کلیک : ۴۵۲ ]
حسین[ تعداد کلیک : ۴۸۳ ]