پدر روزت مبارک[ تعداد کلیک : ۴۶۱ ]
نفس[ تعداد کلیک : ۳۳۲ ]
زمونه[ تعداد کلیک : ۳۵۱ ]
شاپرک[ تعداد کلیک : ۴۰۵ ]
اجازه[ تعداد کلیک : ۳۶۸ ]
مادر[ تعداد کلیک : ۳۷۵ ]
وطن[ تعداد کلیک : ۴۰۸ ]
سرزمین گل یاس[ تعداد کلیک : ۳۲۷ ]
برادر شهیدم[ تعداد کلیک : ۴۸۴ ]
یه انقلاب[ تعداد کلیک : ۴۹۰ ]
برادر جانباز[ تعداد کلیک : ۴۵۸ ]
حسین[ تعداد کلیک : ۴۸۸ ]