ایستاده به خواب می روم[ تعداد کلیک : ۳۳۲ ]
ساعت می نوازد[ تعداد کلیک : ۴۹۰ ]
عاشقی که همه چیز را خیره است[ تعداد کلیک : ۳۲۸ ]
دل مادر شور هر دری را می زند[ تعداد کلیک : ۴۲۵ ]
با تفنگ شکاری[ تعداد کلیک : ۲۹۴ ]
با کلاسینکف سلیک می کند[ تعداد کلیک : ۳۲۴ ]
تنهاییشان را با هم قسمت می کنند[ تعداد کلیک : ۳۹۱ ]
راکتی روی اتاق می نشیند[ تعداد کلیک : ۳۳۵ ]
غرق در توهم دنباله دار[ تعداد کلیک : ۴۶۲ ]
بمب[ تعداد کلیک : ۳۶۲ ]
ترس[ تعداد کلیک : ۲۶۷ ]
کومه ی استخوان[ تعداد کلیک : ۴۳۶ ]