ایستاده به خواب می روم[ تعداد کلیک : ۳۲۴ ]
ساعت می نوازد[ تعداد کلیک : ۴۶۰ ]
عاشقی که همه چیز را خیره است[ تعداد کلیک : ۲۹۸ ]
دل مادر شور هر دری را می زند[ تعداد کلیک : ۴۱۸ ]
با تفنگ شکاری[ تعداد کلیک : ۲۸۷ ]
با کلاسینکف سلیک می کند[ تعداد کلیک : ۲۹۰ ]
تنهاییشان را با هم قسمت می کنند[ تعداد کلیک : ۳۸۵ ]
راکتی روی اتاق می نشیند[ تعداد کلیک : ۳۱۰ ]
غرق در توهم دنباله دار[ تعداد کلیک : ۴۴۰ ]
بمب[ تعداد کلیک : ۳۵۴ ]
ترس[ تعداد کلیک : ۲۵۷ ]
کومه ی استخوان[ تعداد کلیک : ۴۲۷ ]