ایستاده به خواب می روم[ تعداد کلیک : ۳۱۹ ]
ساعت می نوازد[ تعداد کلیک : ۴۴۶ ]
عاشقی که همه چیز را خیره است[ تعداد کلیک : ۲۸۶ ]
دل مادر شور هر دری را می زند[ تعداد کلیک : ۴۱۵ ]
با تفنگ شکاری[ تعداد کلیک : ۲۸۲ ]
با کلاسینکف سلیک می کند[ تعداد کلیک : ۲۷۵ ]
تنهاییشان را با هم قسمت می کنند[ تعداد کلیک : ۳۷۹ ]
راکتی روی اتاق می نشیند[ تعداد کلیک : ۲۹۴ ]
غرق در توهم دنباله دار[ تعداد کلیک : ۴۲۵ ]
بمب[ تعداد کلیک : ۳۴۹ ]
ترس[ تعداد کلیک : ۲۵۱ ]
کومه ی استخوان[ تعداد کلیک : ۴۲۲ ]