ایستاده به خواب می روم[ تعداد کلیک : ۳۲۹ ]
ساعت می نوازد[ تعداد کلیک : ۴۷۳ ]
عاشقی که همه چیز را خیره است[ تعداد کلیک : ۳۱۲ ]
دل مادر شور هر دری را می زند[ تعداد کلیک : ۴۲۲ ]
با تفنگ شکاری[ تعداد کلیک : ۲۸۹ ]
با کلاسینکف سلیک می کند[ تعداد کلیک : ۳۱۰ ]
تنهاییشان را با هم قسمت می کنند[ تعداد کلیک : ۳۸۷ ]
راکتی روی اتاق می نشیند[ تعداد کلیک : ۳۲۲ ]
غرق در توهم دنباله دار[ تعداد کلیک : ۴۴۹ ]
بمب[ تعداد کلیک : ۳۵۹ ]
ترس[ تعداد کلیک : ۲۵۹ ]
کومه ی استخوان[ تعداد کلیک : ۴۳۰ ]