ایستاده به خواب می روم[ تعداد کلیک : ۳۳۷ ]
ساعت می نوازد[ تعداد کلیک : ۵۰۷ ]
عاشقی که همه چیز را خیره است[ تعداد کلیک : ۳۴۸ ]
دل مادر شور هر دری را می زند[ تعداد کلیک : ۴۳۰ ]
با تفنگ شکاری[ تعداد کلیک : ۲۹۹ ]
با کلاسینکف سلیک می کند[ تعداد کلیک : ۳۳۹ ]
تنهاییشان را با هم قسمت می کنند[ تعداد کلیک : ۳۹۸ ]
راکتی روی اتاق می نشیند[ تعداد کلیک : ۳۴۹ ]
غرق در توهم دنباله دار[ تعداد کلیک : ۴۸۱ ]
بمب[ تعداد کلیک : ۳۶۷ ]
ترس[ تعداد کلیک : ۲۷۴ ]
کومه ی استخوان[ تعداد کلیک : ۴۴۲ ]