ایستاده به خواب می روم[ تعداد کلیک : ۳۲۱ ]
ساعت می نوازد[ تعداد کلیک : ۴۵۴ ]
عاشقی که همه چیز را خیره است[ تعداد کلیک : ۲۹۳ ]
دل مادر شور هر دری را می زند[ تعداد کلیک : ۴۱۷ ]
با تفنگ شکاری[ تعداد کلیک : ۲۸۴ ]
با کلاسینکف سلیک می کند[ تعداد کلیک : ۲۸۲ ]
تنهاییشان را با هم قسمت می کنند[ تعداد کلیک : ۳۸۲ ]
راکتی روی اتاق می نشیند[ تعداد کلیک : ۳۰۰ ]
غرق در توهم دنباله دار[ تعداد کلیک : ۴۳۱ ]
بمب[ تعداد کلیک : ۳۵۲ ]
ترس[ تعداد کلیک : ۲۵۴ ]
کومه ی استخوان[ تعداد کلیک : ۴۲۵ ]