ایستاده به خواب می روم[ تعداد کلیک : ۳۲۶ ]
ساعت می نوازد[ تعداد کلیک : ۴۶۸ ]
عاشقی که همه چیز را خیره است[ تعداد کلیک : ۳۰۹ ]
دل مادر شور هر دری را می زند[ تعداد کلیک : ۴۲۲ ]
با تفنگ شکاری[ تعداد کلیک : ۲۸۹ ]
با کلاسینکف سلیک می کند[ تعداد کلیک : ۳۰۰ ]
تنهاییشان را با هم قسمت می کنند[ تعداد کلیک : ۳۸۷ ]
راکتی روی اتاق می نشیند[ تعداد کلیک : ۳۱۸ ]
غرق در توهم دنباله دار[ تعداد کلیک : ۴۴۵ ]
بمب[ تعداد کلیک : ۳۵۶ ]
ترس[ تعداد کلیک : ۲۵۹ ]
کومه ی استخوان[ تعداد کلیک : ۴۳۰ ]