سرزمین[ تعداد کلیک : ۹۵۴ ]
دیگر نخواهد ماند[ تعداد کلیک : ۸۹۶ ]
تنهایی را نخواهند هَضم نمود[ تعداد کلیک : ۷۹۳ ]
کوچِ ذهن را، آنقدر کوُد پاشی کرد ه ای،[ تعداد کلیک : ۸۰۰ ]
شکستن چهره ات را[ تعداد کلیک : ۷۶۸ ]
شهری کنار پنجره ام[ تعداد کلیک : ۷۶۰ ]
آرمان ها ، در بُغضی جنون مند[ تعداد کلیک : ۷۹۴ ]
کنار پَنجه های شهر[ تعداد کلیک : ۸۴۶ ]
هرگز نمی شود از غیب ما برون روی[ تعداد کلیک : ۷۳۸ ]
آن روز که تَرکش را بر تیر تنت راندی[ تعداد کلیک : ۷۳۶ ]
برخیز بزن حرفی[ تعداد کلیک : ۶۸۷ ]
به نام آنکه گِل را ادمی ساخت[ تعداد کلیک : ۷۶۶ ]