سرزمین[ تعداد کلیک : ۹۸۸ ]
دیگر نخواهد ماند[ تعداد کلیک : ۹۰۲ ]
تنهایی را نخواهند هَضم نمود[ تعداد کلیک : ۸۱۳ ]
کوچِ ذهن را، آنقدر کوُد پاشی کرد ه ای،[ تعداد کلیک : ۸۱۴ ]
شکستن چهره ات را[ تعداد کلیک : ۷۸۷ ]
شهری کنار پنجره ام[ تعداد کلیک : ۷۶۷ ]
آرمان ها ، در بُغضی جنون مند[ تعداد کلیک : ۸۰۹ ]
کنار پَنجه های شهر[ تعداد کلیک : ۸۵۵ ]
هرگز نمی شود از غیب ما برون روی[ تعداد کلیک : ۷۴۸ ]
آن روز که تَرکش را بر تیر تنت راندی[ تعداد کلیک : ۷۴۴ ]
برخیز بزن حرفی[ تعداد کلیک : ۶۹۶ ]
به نام آنکه گِل را ادمی ساخت[ تعداد کلیک : ۷۷۴ ]