باد[ تعداد کلیک : ۴۸۰ ]
جیم ... نون ... گاف ![ تعداد کلیک : ۳۴۷ ]
ماه اول[ تعداد کلیک : ۴۸۶ ]
کنار صحن شما باید اتفاق افتاد[ تعداد کلیک : ۵۱۳ ]
برای ساعت جیبی قرار یعنی چه ؟[ تعداد کلیک : ۴۰۴ ]
وقتی بخندی توی بازار شکر نانی نخواهد ماند[ تعداد کلیک : ۴۲۰ ]
اگرچه شاه بر سر بودم و دستور می خوردم[ تعداد کلیک : ۴۷۴ ]
در پیشگاه حضرت خورشید از فانوس می گویند[ تعداد کلیک : ۴۷۵ ]