باد[ تعداد کلیک : ۴۸۴ ]
جیم ... نون ... گاف ![ تعداد کلیک : ۳۵۵ ]
ماه اول[ تعداد کلیک : ۵۰۰ ]
کنار صحن شما باید اتفاق افتاد[ تعداد کلیک : ۵۲۳ ]
برای ساعت جیبی قرار یعنی چه ؟[ تعداد کلیک : ۴۱۶ ]
وقتی بخندی توی بازار شکر نانی نخواهد ماند[ تعداد کلیک : ۴۳۳ ]
اگرچه شاه بر سر بودم و دستور می خوردم[ تعداد کلیک : ۴۹۶ ]
در پیشگاه حضرت خورشید از فانوس می گویند[ تعداد کلیک : ۴۸۸ ]