باد[ تعداد کلیک : ۴۹۱ ]
جیم ... نون ... گاف ![ تعداد کلیک : ۳۶۲ ]
ماه اول[ تعداد کلیک : ۵۱۷ ]
کنار صحن شما باید اتفاق افتاد[ تعداد کلیک : ۵۴۶ ]
برای ساعت جیبی قرار یعنی چه ؟[ تعداد کلیک : ۴۳۸ ]
وقتی بخندی توی بازار شکر نانی نخواهد ماند[ تعداد کلیک : ۴۵۳ ]
اگرچه شاه بر سر بودم و دستور می خوردم[ تعداد کلیک : ۵۲۶ ]
در پیشگاه حضرت خورشید از فانوس می گویند[ تعداد کلیک : ۵۱۱ ]