باد[ تعداد کلیک : ۴۸۱ ]
جیم ... نون ... گاف ![ تعداد کلیک : ۳۵۲ ]
ماه اول[ تعداد کلیک : ۴۹۴ ]
کنار صحن شما باید اتفاق افتاد[ تعداد کلیک : ۵۲۰ ]
برای ساعت جیبی قرار یعنی چه ؟[ تعداد کلیک : ۴۱۱ ]
وقتی بخندی توی بازار شکر نانی نخواهد ماند[ تعداد کلیک : ۴۲۹ ]
اگرچه شاه بر سر بودم و دستور می خوردم[ تعداد کلیک : ۴۸۶ ]
در پیشگاه حضرت خورشید از فانوس می گویند[ تعداد کلیک : ۴۸۳ ]