باد[ تعداد کلیک : ۴۹۴ ]
جیم ... نون ... گاف ![ تعداد کلیک : ۳۶۳ ]
ماه اول[ تعداد کلیک : ۵۳۰ ]
کنار صحن شما باید اتفاق افتاد[ تعداد کلیک : ۵۵۶ ]
برای ساعت جیبی قرار یعنی چه ؟[ تعداد کلیک : ۴۴۸ ]
وقتی بخندی توی بازار شکر نانی نخواهد ماند[ تعداد کلیک : ۴۶۵ ]
اگرچه شاه بر سر بودم و دستور می خوردم[ تعداد کلیک : ۵۳۹ ]
در پیشگاه حضرت خورشید از فانوس می گویند[ تعداد کلیک : ۵۲۵ ]