باد[ تعداد کلیک : ۴۸۴ ]
جیم ... نون ... گاف ![ تعداد کلیک : ۳۵۶ ]
ماه اول[ تعداد کلیک : ۵۰۱ ]
کنار صحن شما باید اتفاق افتاد[ تعداد کلیک : ۵۲۸ ]
برای ساعت جیبی قرار یعنی چه ؟[ تعداد کلیک : ۴۱۸ ]
وقتی بخندی توی بازار شکر نانی نخواهد ماند[ تعداد کلیک : ۴۳۷ ]
اگرچه شاه بر سر بودم و دستور می خوردم[ تعداد کلیک : ۵۰۳ ]
در پیشگاه حضرت خورشید از فانوس می گویند[ تعداد کلیک : ۴۹۱ ]