باد[ تعداد کلیک : ۴۷۷ ]
جیم ... نون ... گاف ![ تعداد کلیک : ۳۳۸ ]
ماه اول[ تعداد کلیک : ۴۸۱ ]
کنار صحن شما باید اتفاق افتاد[ تعداد کلیک : ۵۰۶ ]
برای ساعت جیبی قرار یعنی چه ؟[ تعداد کلیک : ۳۹۴ ]
وقتی بخندی توی بازار شکر نانی نخواهد ماند[ تعداد کلیک : ۴۱۱ ]
اگرچه شاه بر سر بودم و دستور می خوردم[ تعداد کلیک : ۴۶۲ ]
در پیشگاه حضرت خورشید از فانوس می گویند[ تعداد کلیک : ۴۶۹ ]