ستاره[ تعداد کلیک : ۴۰۰ ]
وقتی تو رفته ای[ تعداد کلیک : ۴۸۷ ]
خورشید را[ تعداد کلیک : ۳۴۸ ]
شعر لب تو فروغ عمرم بودش[ تعداد کلیک : ۴۱۹ ]
من هرچه به چشــم تر نوشتم سیه است[ تعداد کلیک : ۴۶۶ ]
از پنــــجره در تگــــــرگ باید ترسیـــد[ تعداد کلیک : ۴۹۰ ]
چشم من از نگه مست تو دور آمده است[ تعداد کلیک : ۳۹۳ ]
یک تار مویت را بده ، گیتار می خواهم چه کار[ تعداد کلیک : ۴۷۴ ]
رنگین کمان این روز ها رنگش دو رنگی است[ تعداد کلیک : ۴۳۹ ]