ستاره[ تعداد کلیک : ۳۷۸ ]
وقتی تو رفته ای[ تعداد کلیک : ۴۶۷ ]
خورشید را[ تعداد کلیک : ۳۲۷ ]
شعر لب تو فروغ عمرم بودش[ تعداد کلیک : ۴۰۰ ]
من هرچه به چشــم تر نوشتم سیه است[ تعداد کلیک : ۴۴۶ ]
از پنــــجره در تگــــــرگ باید ترسیـــد[ تعداد کلیک : ۴۶۷ ]
چشم من از نگه مست تو دور آمده است[ تعداد کلیک : ۳۸۱ ]
یک تار مویت را بده ، گیتار می خواهم چه کار[ تعداد کلیک : ۴۵۴ ]
رنگین کمان این روز ها رنگش دو رنگی است[ تعداد کلیک : ۴۱۸ ]