ستاره[ تعداد کلیک : ۴۰۶ ]
وقتی تو رفته ای[ تعداد کلیک : ۴۸۸ ]
خورشید را[ تعداد کلیک : ۳۵۲ ]
شعر لب تو فروغ عمرم بودش[ تعداد کلیک : ۴۲۹ ]
من هرچه به چشــم تر نوشتم سیه است[ تعداد کلیک : ۴۷۱ ]
از پنــــجره در تگــــــرگ باید ترسیـــد[ تعداد کلیک : ۴۹۵ ]
چشم من از نگه مست تو دور آمده است[ تعداد کلیک : ۴۰۲ ]
یک تار مویت را بده ، گیتار می خواهم چه کار[ تعداد کلیک : ۴۷۹ ]
رنگین کمان این روز ها رنگش دو رنگی است[ تعداد کلیک : ۴۴۲ ]