ستاره[ تعداد کلیک : ۳۹۱ ]
وقتی تو رفته ای[ تعداد کلیک : ۴۷۷ ]
خورشید را[ تعداد کلیک : ۳۳۷ ]
شعر لب تو فروغ عمرم بودش[ تعداد کلیک : ۴۱۱ ]
من هرچه به چشــم تر نوشتم سیه است[ تعداد کلیک : ۴۵۸ ]
از پنــــجره در تگــــــرگ باید ترسیـــد[ تعداد کلیک : ۴۸۲ ]
چشم من از نگه مست تو دور آمده است[ تعداد کلیک : ۳۸۸ ]
یک تار مویت را بده ، گیتار می خواهم چه کار[ تعداد کلیک : ۴۶۹ ]
رنگین کمان این روز ها رنگش دو رنگی است[ تعداد کلیک : ۴۳۱ ]