ستاره[ تعداد کلیک : ۳۸۶ ]
وقتی تو رفته ای[ تعداد کلیک : ۴۷۴ ]
خورشید را[ تعداد کلیک : ۳۳۲ ]
شعر لب تو فروغ عمرم بودش[ تعداد کلیک : ۴۰۵ ]
من هرچه به چشــم تر نوشتم سیه است[ تعداد کلیک : ۴۵۵ ]
از پنــــجره در تگــــــرگ باید ترسیـــد[ تعداد کلیک : ۴۷۷ ]
چشم من از نگه مست تو دور آمده است[ تعداد کلیک : ۳۸۶ ]
یک تار مویت را بده ، گیتار می خواهم چه کار[ تعداد کلیک : ۴۶۳ ]
رنگین کمان این روز ها رنگش دو رنگی است[ تعداد کلیک : ۴۲۵ ]