چند هزارسال می‌شود[ تعداد کلیک : ۳۵۹ ]
دور بزن[ تعداد کلیک : ۳۶۱ ]
مشق‌هایم را از بر می‌نویسم[ تعداد کلیک : ۱۹۲ ]
نه زبان کلاغ را می‌دانم[ تعداد کلیک : ۳۶۲ ]
پالایشگاه جنون[ تعداد کلیک : ۳۵۱ ]
خر را نعل می‌کنند[ تعداد کلیک : ۳۵۴ ]
کلامی مقدس[ تعداد کلیک : ۳۶۷ ]
با کرم‌های قلابی[ تعداد کلیک : ۳۵۱ ]
حیفا خدایی که توئی![ تعداد کلیک : ۳۵۴ ]
آدم[ تعداد کلیک : ۳۲۴ ]