چند هزارسال می‌شود[ تعداد کلیک : ۳۵۱ ]
دور بزن[ تعداد کلیک : ۳۵۲ ]
مشق‌هایم را از بر می‌نویسم[ تعداد کلیک : ۱۸۲ ]
نه زبان کلاغ را می‌دانم[ تعداد کلیک : ۳۵۳ ]
پالایشگاه جنون[ تعداد کلیک : ۳۴۱ ]
خر را نعل می‌کنند[ تعداد کلیک : ۳۴۲ ]
کلامی مقدس[ تعداد کلیک : ۳۴۳ ]
با کرم‌های قلابی[ تعداد کلیک : ۳۴۴ ]
حیفا خدایی که توئی![ تعداد کلیک : ۳۴۶ ]
آدم[ تعداد کلیک : ۳۱۲ ]