چند هزارسال می‌شود[ تعداد کلیک : ۳۵۵ ]
دور بزن[ تعداد کلیک : ۳۵۷ ]
مشق‌هایم را از بر می‌نویسم[ تعداد کلیک : ۱۸۶ ]
نه زبان کلاغ را می‌دانم[ تعداد کلیک : ۳۵۶ ]
پالایشگاه جنون[ تعداد کلیک : ۳۴۵ ]
خر را نعل می‌کنند[ تعداد کلیک : ۳۴۸ ]
کلامی مقدس[ تعداد کلیک : ۳۵۳ ]
با کرم‌های قلابی[ تعداد کلیک : ۳۴۷ ]
حیفا خدایی که توئی![ تعداد کلیک : ۳۴۹ ]
آدم[ تعداد کلیک : ۳۱۵ ]