گرداب[ تعداد کلیک : ۴۲۲ ]
جاده[ تعداد کلیک : ۶۶۱ ]
وداع[ تعداد کلیک : ۴۱۲ ]
خاکستری بودم وقتی نگام کردی[ تعداد کلیک : ۴۴۵ ]
"پرچین"[ تعداد کلیک : ۴۹۶ ]
"جاده "[ تعداد کلیک : ۴۹۴ ]
"وداع"[ تعداد کلیک : ۵۴۱ ]
" گرداب "[ تعداد کلیک : ۵۲۳ ]
"چهار فصل چشات "[ تعداد کلیک : ۵۰۰ ]
"بازی"[ تعداد کلیک : ۳۷۷ ]
"خونه به دوش"[ تعداد کلیک : ۵۳۷ ]
"ماهی"[ تعداد کلیک : ۵۵۵ ]
"مجلسی "[ تعداد کلیک : ۴۳۰ ]
"اصالت"[ تعداد کلیک : ۵۵۴ ]
"پنجره"[ تعداد کلیک : ۴۶۹ ]