گرداب[ تعداد کلیک : ۴۰۷ ]
جاده[ تعداد کلیک : ۶۱۶ ]
وداع[ تعداد کلیک : ۳۹۴ ]
خاکستری بودم وقتی نگام کردی[ تعداد کلیک : ۴۳۵ ]
"پرچین"[ تعداد کلیک : ۴۸۴ ]
"جاده "[ تعداد کلیک : ۴۷۵ ]
"وداع"[ تعداد کلیک : ۵۳۳ ]
" گرداب "[ تعداد کلیک : ۵۰۲ ]
"چهار فصل چشات "[ تعداد کلیک : ۴۸۸ ]
"بازی"[ تعداد کلیک : ۳۶۸ ]
"خونه به دوش"[ تعداد کلیک : ۵۲۲ ]
"ماهی"[ تعداد کلیک : ۵۴۶ ]
"مجلسی "[ تعداد کلیک : ۴۲۸ ]
"اصالت"[ تعداد کلیک : ۵۳۳ ]
"پنجره"[ تعداد کلیک : ۴۶۶ ]