گرداب[ تعداد کلیک : ۳۹۷ ]
جاده[ تعداد کلیک : ۵۶۴ ]
وداع[ تعداد کلیک : ۳۷۳ ]
خاکستری بودم وقتی نگام کردی[ تعداد کلیک : ۴۱۸ ]
"پرچین"[ تعداد کلیک : ۴۶۶ ]
"جاده "[ تعداد کلیک : ۴۶۰ ]
"وداع"[ تعداد کلیک : ۵۱۴ ]
" گرداب "[ تعداد کلیک : ۴۷۴ ]
"چهار فصل چشات "[ تعداد کلیک : ۴۶۹ ]
"بازی"[ تعداد کلیک : ۳۴۸ ]
"خونه به دوش"[ تعداد کلیک : ۵۰۰ ]
"ماهی"[ تعداد کلیک : ۵۲۶ ]
"مجلسی "[ تعداد کلیک : ۴۲۵ ]
"اصالت"[ تعداد کلیک : ۴۹۸ ]
"پنجره"[ تعداد کلیک : ۴۶۲ ]