گرداب[ تعداد کلیک : ۴۲۹ ]
جاده[ تعداد کلیک : ۶۹۷ ]
وداع[ تعداد کلیک : ۴۲۵ ]
خاکستری بودم وقتی نگام کردی[ تعداد کلیک : ۴۶۲ ]
"پرچین"[ تعداد کلیک : ۵۰۵ ]
"جاده "[ تعداد کلیک : ۵۲۶ ]
"وداع"[ تعداد کلیک : ۵۵۹ ]
" گرداب "[ تعداد کلیک : ۵۴۸ ]
"چهار فصل چشات "[ تعداد کلیک : ۵۱۲ ]
"بازی"[ تعداد کلیک : ۳۸۷ ]
"خونه به دوش"[ تعداد کلیک : ۵۵۱ ]
"ماهی"[ تعداد کلیک : ۵۷۱ ]
"مجلسی "[ تعداد کلیک : ۴۳۶ ]
"اصالت"[ تعداد کلیک : ۵۸۰ ]
"پنجره"[ تعداد کلیک : ۴۷۳ ]