گرداب[ تعداد کلیک : ۴۰۴ ]
جاده[ تعداد کلیک : ۶۰۴ ]
وداع[ تعداد کلیک : ۳۸۹ ]
خاکستری بودم وقتی نگام کردی[ تعداد کلیک : ۴۳۱ ]
"پرچین"[ تعداد کلیک : ۴۷۸ ]
"جاده "[ تعداد کلیک : ۴۷۱ ]
"وداع"[ تعداد کلیک : ۵۲۸ ]
" گرداب "[ تعداد کلیک : ۴۹۴ ]
"چهار فصل چشات "[ تعداد کلیک : ۴۸۲ ]
"بازی"[ تعداد کلیک : ۳۶۱ ]
"خونه به دوش"[ تعداد کلیک : ۵۱۴ ]
"ماهی"[ تعداد کلیک : ۵۴۰ ]
"مجلسی "[ تعداد کلیک : ۴۲۸ ]
"اصالت"[ تعداد کلیک : ۵۲۶ ]
"پنجره"[ تعداد کلیک : ۴۶۵ ]