صبح با تو آغاز می شود[ تعداد کلیک : ۴۷۷ ]
دل من سازی است[ تعداد کلیک : ۳۹۵ ]
می خواستم خورشید را بنشانمش به آسمان دلم[ تعداد کلیک : ۴۶۶ ]
سادگی را دوست دارم[ تعداد کلیک : ۳۰۴ ]
زمستان است[ تعداد کلیک : ۴۰۸ ]
در باران[ تعداد کلیک : ۴۸۳ ]
نگاه کن[ تعداد کلیک : ۴۲۷ ]
سرایش باران[ تعداد کلیک : ۴۳۱ ]
اگر گاهی حوصله ات از روزگار سر آید بگو[ تعداد کلیک : ۳۴۹ ]
رهایی[ تعداد کلیک : ۵۱۸ ]
آنجا می برم تو را[ تعداد کلیک : ۳۳۵ ]
اهل حالم[ تعداد کلیک : ۵۱۸ ]