صبح با تو آغاز می شود[ تعداد کلیک : ۴۸۵ ]
دل من سازی است[ تعداد کلیک : ۴۱۳ ]
می خواستم خورشید را بنشانمش به آسمان دلم[ تعداد کلیک : ۴۸۰ ]
سادگی را دوست دارم[ تعداد کلیک : ۳۰۷ ]
زمستان است[ تعداد کلیک : ۴۱۲ ]
در باران[ تعداد کلیک : ۴۹۸ ]
نگاه کن[ تعداد کلیک : ۴۳۵ ]
سرایش باران[ تعداد کلیک : ۴۳۵ ]
اگر گاهی حوصله ات از روزگار سر آید بگو[ تعداد کلیک : ۳۵۲ ]
رهایی[ تعداد کلیک : ۵۵۱ ]
آنجا می برم تو را[ تعداد کلیک : ۳۴۲ ]
اهل حالم[ تعداد کلیک : ۵۳۶ ]