صبح با تو آغاز می شود[ تعداد کلیک : ۴۸۰ ]
دل من سازی است[ تعداد کلیک : ۴۰۰ ]
می خواستم خورشید را بنشانمش به آسمان دلم[ تعداد کلیک : ۴۷۰ ]
سادگی را دوست دارم[ تعداد کلیک : ۳۰۵ ]
زمستان است[ تعداد کلیک : ۴۰۹ ]
در باران[ تعداد کلیک : ۴۸۸ ]
نگاه کن[ تعداد کلیک : ۴۳۰ ]
سرایش باران[ تعداد کلیک : ۴۳۱ ]
اگر گاهی حوصله ات از روزگار سر آید بگو[ تعداد کلیک : ۳۵۰ ]
رهایی[ تعداد کلیک : ۵۲۴ ]
آنجا می برم تو را[ تعداد کلیک : ۳۳۷ ]
اهل حالم[ تعداد کلیک : ۵۲۲ ]