صبح با تو آغاز می شود[ تعداد کلیک : ۴۹۳ ]
دل من سازی است[ تعداد کلیک : ۴۲۷ ]
می خواستم خورشید را بنشانمش به آسمان دلم[ تعداد کلیک : ۴۸۶ ]
سادگی را دوست دارم[ تعداد کلیک : ۳۱۴ ]
زمستان است[ تعداد کلیک : ۴۱۷ ]
در باران[ تعداد کلیک : ۵۱۱ ]
نگاه کن[ تعداد کلیک : ۴۴۴ ]
سرایش باران[ تعداد کلیک : ۴۴۳ ]
اگر گاهی حوصله ات از روزگار سر آید بگو[ تعداد کلیک : ۳۵۹ ]
رهایی[ تعداد کلیک : ۵۷۱ ]
آنجا می برم تو را[ تعداد کلیک : ۳۴۸ ]
اهل حالم[ تعداد کلیک : ۵۵۰ ]