صبح با تو آغاز می شود[ تعداد کلیک : ۴۷۴ ]
دل من سازی است[ تعداد کلیک : ۳۸۳ ]
می خواستم خورشید را بنشانمش به آسمان دلم[ تعداد کلیک : ۴۵۹ ]
سادگی را دوست دارم[ تعداد کلیک : ۳۰۲ ]
زمستان است[ تعداد کلیک : ۴۰۲ ]
در باران[ تعداد کلیک : ۴۷۲ ]
نگاه کن[ تعداد کلیک : ۴۲۵ ]
سرایش باران[ تعداد کلیک : ۴۲۷ ]
اگر گاهی حوصله ات از روزگار سر آید بگو[ تعداد کلیک : ۳۴۷ ]
رهایی[ تعداد کلیک : ۵۰۰ ]
آنجا می برم تو را[ تعداد کلیک : ۳۳۱ ]
اهل حالم[ تعداد کلیک : ۵۰۸ ]