صبح با تو آغاز می شود[ تعداد کلیک : ۴۸۴ ]
دل من سازی است[ تعداد کلیک : ۴۰۹ ]
می خواستم خورشید را بنشانمش به آسمان دلم[ تعداد کلیک : ۴۷۸ ]
سادگی را دوست دارم[ تعداد کلیک : ۳۰۷ ]
زمستان است[ تعداد کلیک : ۴۱۲ ]
در باران[ تعداد کلیک : ۴۹۲ ]
نگاه کن[ تعداد کلیک : ۴۳۳ ]
سرایش باران[ تعداد کلیک : ۴۳۴ ]
اگر گاهی حوصله ات از روزگار سر آید بگو[ تعداد کلیک : ۳۵۲ ]
رهایی[ تعداد کلیک : ۵۳۶ ]
آنجا می برم تو را[ تعداد کلیک : ۳۴۰ ]
اهل حالم[ تعداد کلیک : ۵۲۹ ]