صبح با تو آغاز می شود[ تعداد کلیک : ۴۶۷ ]
دل من سازی است[ تعداد کلیک : ۳۷۲ ]
می خواستم خورشید را بنشانمش به آسمان دلم[ تعداد کلیک : ۴۵۰ ]
سادگی را دوست دارم[ تعداد کلیک : ۲۹۹ ]
زمستان است[ تعداد کلیک : ۳۹۶ ]
در باران[ تعداد کلیک : ۴۶۳ ]
نگاه کن[ تعداد کلیک : ۴۲۱ ]
سرایش باران[ تعداد کلیک : ۴۲۲ ]
اگر گاهی حوصله ات از روزگار سر آید بگو[ تعداد کلیک : ۳۴۳ ]
رهایی[ تعداد کلیک : ۴۸۶ ]
آنجا می برم تو را[ تعداد کلیک : ۳۲۴ ]
اهل حالم[ تعداد کلیک : ۵۰۲ ]