صبح با تو آغاز می شود[ تعداد کلیک : ۴۷۵ ]
دل من سازی است[ تعداد کلیک : ۳۸۸ ]
می خواستم خورشید را بنشانمش به آسمان دلم[ تعداد کلیک : ۴۶۳ ]
سادگی را دوست دارم[ تعداد کلیک : ۳۰۳ ]
زمستان است[ تعداد کلیک : ۴۰۵ ]
در باران[ تعداد کلیک : ۴۷۸ ]
نگاه کن[ تعداد کلیک : ۴۲۶ ]
سرایش باران[ تعداد کلیک : ۴۲۹ ]
اگر گاهی حوصله ات از روزگار سر آید بگو[ تعداد کلیک : ۳۴۸ ]
رهایی[ تعداد کلیک : ۵۱۱ ]
آنجا می برم تو را[ تعداد کلیک : ۳۳۳ ]
اهل حالم[ تعداد کلیک : ۵۱۴ ]