آفتاب[ تعداد کلیک : ۴۷۶ ]
الهی شعله در جانم فکن[ تعداد کلیک : ۶۵۹ ]
هشت آبان[ تعداد کلیک : ۵۷۸ ]
برایت روسری می خرم[ تعداد کلیک : ۵۵۲ ]
دانه‌[ تعداد کلیک : ۶۶۱ ]
نام این شعر است[ تعداد کلیک : ۵۶۱ ]
کنار موجها، شور صدفها، گوش ماهی ها[ تعداد کلیک : ۴۷۴ ]
بیچاره من که خانه و ... جای تو خوشتر است[ تعداد کلیک : ۴۷۴ ]
بیش از این ای عشق در چشم کسی خوارم مکن[ تعداد کلیک : ۵۳۴ ]
از بس که نداریم... نه یاری نه شفیقی[ تعداد کلیک : ۷۶۰ ]
اگر برای تو آغوش آشیان تنگ است[ تعداد کلیک : ۵۲۶ ]
بی حوصله و خسته و آواره و پیرم[ تعداد کلیک : ۶۱۹ ]