آفتاب[ تعداد کلیک : ۴۵۶ ]
الهی شعله در جانم فکن[ تعداد کلیک : ۶۲۶ ]
هشت آبان[ تعداد کلیک : ۵۵۳ ]
برایت روسری می خرم[ تعداد کلیک : ۵۴۲ ]
دانه‌[ تعداد کلیک : ۶۲۲ ]
نام این شعر است[ تعداد کلیک : ۵۳۳ ]
کنار موجها، شور صدفها، گوش ماهی ها[ تعداد کلیک : ۴۶۰ ]
بیچاره من که خانه و ... جای تو خوشتر است[ تعداد کلیک : ۴۶۶ ]
بیش از این ای عشق در چشم کسی خوارم مکن[ تعداد کلیک : ۵۲۱ ]
از بس که نداریم... نه یاری نه شفیقی[ تعداد کلیک : ۷۳۲ ]
اگر برای تو آغوش آشیان تنگ است[ تعداد کلیک : ۵۰۹ ]
بی حوصله و خسته و آواره و پیرم[ تعداد کلیک : ۶۰۳ ]