آفتاب[ تعداد کلیک : ۴۵۱ ]
الهی شعله در جانم فکن[ تعداد کلیک : ۶۰۸ ]
هشت آبان[ تعداد کلیک : ۵۴۰ ]
برایت روسری می خرم[ تعداد کلیک : ۵۳۶ ]
دانه‌[ تعداد کلیک : ۶۰۵ ]
نام این شعر است[ تعداد کلیک : ۵۲۱ ]
کنار موجها، شور صدفها، گوش ماهی ها[ تعداد کلیک : ۴۵۳ ]
بیچاره من که خانه و ... جای تو خوشتر است[ تعداد کلیک : ۴۶۵ ]
بیش از این ای عشق در چشم کسی خوارم مکن[ تعداد کلیک : ۵۱۰ ]
از بس که نداریم... نه یاری نه شفیقی[ تعداد کلیک : ۷۱۲ ]
اگر برای تو آغوش آشیان تنگ است[ تعداد کلیک : ۵۰۲ ]
بی حوصله و خسته و آواره و پیرم[ تعداد کلیک : ۵۹۲ ]