درد تنهایی[ تعداد کلیک : ۷۷۷ ]
تکیه بر پیچک[ تعداد کلیک : ۶۶۵ ]
غم مخور چوپان[ تعداد کلیک : ۷۷۲ ]
برگِ از چشمِ باغ افتاده[ تعداد کلیک : ۶۹۲ ]
غربتکده را من نتوانم[ تعداد کلیک : ۶۶۶ ]
شما راحت بخوابید[ تعداد کلیک : ۵۲۸ ]
منِ ماهی[ تعداد کلیک : ۶۸۸ ]
خودمانیم[ تعداد کلیک : ۶۵۹ ]
زمهریر[ تعداد کلیک : ۶۶۳ ]
به خزان تن داده[ تعداد کلیک : ۶۸۱ ]
بعضی میزها[ تعداد کلیک : ۶۴۶ ]
مشتی گزینه روز میز[ تعداد کلیک : ۶۷۳ ]