درد تنهایی[ تعداد کلیک : ۷۳۰ ]
تکیه بر پیچک[ تعداد کلیک : ۶۱۸ ]
غم مخور چوپان[ تعداد کلیک : ۶۸۷ ]
برگِ از چشمِ باغ افتاده[ تعداد کلیک : ۶۴۴ ]
غربتکده را من نتوانم[ تعداد کلیک : ۶۱۷ ]
شما راحت بخوابید[ تعداد کلیک : ۴۹۲ ]
منِ ماهی[ تعداد کلیک : ۶۴۲ ]
خودمانیم[ تعداد کلیک : ۵۸۲ ]
زمهریر[ تعداد کلیک : ۶۱۵ ]
به خزان تن داده[ تعداد کلیک : ۶۱۸ ]
بعضی میزها[ تعداد کلیک : ۶۰۸ ]
مشتی گزینه روز میز[ تعداد کلیک : ۶۱۵ ]