درد تنهایی[ تعداد کلیک : ۷۹۳ ]
تکیه بر پیچک[ تعداد کلیک : ۶۸۸ ]
غم مخور چوپان[ تعداد کلیک : ۸۰۱ ]
برگِ از چشمِ باغ افتاده[ تعداد کلیک : ۷۱۱ ]
غربتکده را من نتوانم[ تعداد کلیک : ۶۹۳ ]
شما راحت بخوابید[ تعداد کلیک : ۵۴۶ ]
منِ ماهی[ تعداد کلیک : ۷۰۰ ]
خودمانیم[ تعداد کلیک : ۶۸۲ ]
زمهریر[ تعداد کلیک : ۶۸۰ ]
به خزان تن داده[ تعداد کلیک : ۷۰۳ ]
بعضی میزها[ تعداد کلیک : ۶۵۶ ]
مشتی گزینه روز میز[ تعداد کلیک : ۶۹۸ ]