درد تنهایی[ تعداد کلیک : ۷۳۵ ]
تکیه بر پیچک[ تعداد کلیک : ۶۲۲ ]
غم مخور چوپان[ تعداد کلیک : ۶۹۵ ]
برگِ از چشمِ باغ افتاده[ تعداد کلیک : ۶۵۱ ]
غربتکده را من نتوانم[ تعداد کلیک : ۶۲۲ ]
شما راحت بخوابید[ تعداد کلیک : ۴۹۹ ]
منِ ماهی[ تعداد کلیک : ۶۴۸ ]
خودمانیم[ تعداد کلیک : ۵۹۴ ]
زمهریر[ تعداد کلیک : ۶۲۲ ]
به خزان تن داده[ تعداد کلیک : ۶۲۳ ]
بعضی میزها[ تعداد کلیک : ۶۱۴ ]
مشتی گزینه روز میز[ تعداد کلیک : ۶۲۱ ]