درد تنهایی[ تعداد کلیک : ۷۴۷ ]
تکیه بر پیچک[ تعداد کلیک : ۶۳۲ ]
غم مخور چوپان[ تعداد کلیک : ۷۱۴ ]
برگِ از چشمِ باغ افتاده[ تعداد کلیک : ۶۶۲ ]
غربتکده را من نتوانم[ تعداد کلیک : ۶۳۱ ]
شما راحت بخوابید[ تعداد کلیک : ۵۰۶ ]
منِ ماهی[ تعداد کلیک : ۶۶۰ ]
خودمانیم[ تعداد کلیک : ۶۱۴ ]
زمهریر[ تعداد کلیک : ۶۳۲ ]
به خزان تن داده[ تعداد کلیک : ۶۴۲ ]
بعضی میزها[ تعداد کلیک : ۶۲۳ ]
مشتی گزینه روز میز[ تعداد کلیک : ۶۳۵ ]