درد تنهایی[ تعداد کلیک : ۷۶۱ ]
تکیه بر پیچک[ تعداد کلیک : ۶۴۸ ]
غم مخور چوپان[ تعداد کلیک : ۷۳۹ ]
برگِ از چشمِ باغ افتاده[ تعداد کلیک : ۶۷۵ ]
غربتکده را من نتوانم[ تعداد کلیک : ۶۵۳ ]
شما راحت بخوابید[ تعداد کلیک : ۵۱۳ ]
منِ ماهی[ تعداد کلیک : ۶۷۳ ]
خودمانیم[ تعداد کلیک : ۶۳۳ ]
زمهریر[ تعداد کلیک : ۶۴۵ ]
به خزان تن داده[ تعداد کلیک : ۶۵۸ ]
بعضی میزها[ تعداد کلیک : ۶۳۶ ]
مشتی گزینه روز میز[ تعداد کلیک : ۶۵۵ ]