درد تنهایی[ تعداد کلیک : ۷۵۴ ]
تکیه بر پیچک[ تعداد کلیک : ۶۴۱ ]
غم مخور چوپان[ تعداد کلیک : ۷۲۶ ]
برگِ از چشمِ باغ افتاده[ تعداد کلیک : ۶۶۹ ]
غربتکده را من نتوانم[ تعداد کلیک : ۶۴۷ ]
شما راحت بخوابید[ تعداد کلیک : ۵۱۰ ]
منِ ماهی[ تعداد کلیک : ۶۶۶ ]
خودمانیم[ تعداد کلیک : ۶۲۳ ]
زمهریر[ تعداد کلیک : ۶۳۸ ]
به خزان تن داده[ تعداد کلیک : ۶۵۱ ]
بعضی میزها[ تعداد کلیک : ۶۳۰ ]
مشتی گزینه روز میز[ تعداد کلیک : ۶۴۳ ]