درد تنهایی[ تعداد کلیک : ۷۷۲ ]
تکیه بر پیچک[ تعداد کلیک : ۶۵۵ ]
غم مخور چوپان[ تعداد کلیک : ۷۵۶ ]
برگِ از چشمِ باغ افتاده[ تعداد کلیک : ۶۸۳ ]
غربتکده را من نتوانم[ تعداد کلیک : ۶۵۹ ]
شما راحت بخوابید[ تعداد کلیک : ۵۱۹ ]
منِ ماهی[ تعداد کلیک : ۶۸۱ ]
خودمانیم[ تعداد کلیک : ۶۴۵ ]
زمهریر[ تعداد کلیک : ۶۵۴ ]
به خزان تن داده[ تعداد کلیک : ۶۷۰ ]
بعضی میزها[ تعداد کلیک : ۶۴۴ ]
مشتی گزینه روز میز[ تعداد کلیک : ۶۶۷ ]